UREDBA O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O RAČUNOVODSTVU NEPROFITNIH ORGANIZACIJA - 2009.g.

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 2. stavka 5. Zakona o računovodstvu (»Narodne novine«, broj 109/2007), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 8. siječnja 2009. godine donijela

UREDBU O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O RAČUNOVODSTVU NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

Članak 1.

U Uredbi o računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine, broj 10/2008), u članku 2. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Odredbe ove Uredbe odnose se na udruge i njihove saveze, strane udruge, zaklade, fondacije, ustanove, političke stranke, komore, sindikate, vjerske i druge zajednice i sve druge pravne osobe kojima temeljni cilj osnivanja i djelovanja nije stjecanje dobiti/profita, za koje iz posebnih propisa proizlazi da su neprofitne organizacije i koje su upisane u Registru neprofitnih organizacija.«.

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Registar iz stavka 1. ovog članka ustrojava i vodi Ministarstvo financija.«.

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 2.

U članku 17. stavku 5. riječi: »na promet« brišu se.

Članak 3.

U članku 20. stavku 2. iza podstavka 2. dodaju se novi podstavci 3. i 4. koji glase:

»– donacije povezane s izvršenjem ugovorenih programa (projekata i aktivnosti) priznaju se u bilanci kao odgođeni prihod uz priznavanje u prihode izvještajnog razdoblja razmjerno troškovima provedbe ugovorenih programa (projekata i aktivnosti),

– donacije povezane s nefinancijskom imovinom koja se amortizira priznaju se u bilanci kao odgođeni prihod uz priznavanje u prihode izvještajnog razdoblja na sustavnoj osnovi razmjerno troškovima uporabe nefinancijske imovine u razdoblju korištenja,«.

Dosadašnji podstavci 3., 4. i 5. postaju podstavci 5., 6. i 7.

Članak 4.

U članku 34. podstavak 2. mijenja se i glasi: »pravnim osobama koje obavljaju poduzetničku djelatnost i«.

Članak 5.

U članku 40. stavku 2. riječi: »na račun« zamjenjuju se riječima: »ili druge vrste imovine«.

Članak 6.

U članku 49. riječi: »obuhvaća novčana sredstva koja« zamjenjuju se riječima: »obuhvaćaju novac i drugu imovinu koju«.

Članak 7.

U članku 54. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa uključuju naknade za rad i davanja uz naknade za rad (porezi, doprinosi i sl.), naknade za službena putovanja te ostale naknade.«.

Članak 8.

U članku 55. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Amortizacija se počinje obračunavati od prvog idućeg mjeseca nakon mjeseca u kojem je imovina predana u uporabu.«.

Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 3. i 4.

Članak 9.

U članku 58. iza riječi: »potraživanja« stavlja se zarez i dodaju se riječi: »rashode za ostala porezna davanja«.

Članak 10.

U članku 65. stavku 1. iza riječi »rashoda« stavlja se zarez i dodaju se riječi: »skraćeni račun prihoda i rashoda«.

U stavku 3. riječi: »u određenom razdoblju« zamjenjuju se riječima: »za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja i od 1. siječnja do 31. prosinca«.

Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»(4) Skraćeni račun prihoda i rashoda je sustavni pregled prihoda i rashoda za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka i od 1. siječnja do 30. rujna.«.

Dosadašnji stavci 4., 5. i 6. postaju stavci 5., 6. i 7.

Članak 11.

Članak 66. mijenja se i glasi:

»(1) Bilanca, račun prihoda i rashoda i bilješke uz financijske izvještaje sastavljaju se za poslovnu godinu koja je izjednačena s kalendarskom godinom.

(2) Račun prihoda i rashoda sastavlja se i za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja.

(3) Skraćeni račun prihoda i rashoda sastavlja se za razdoblja od 1. siječnja do 31. ožujka i od 1. siječnja do 30. rujna.

(4) Neprofitne organizacije financijske izvještaje iz stavka 2. i 3. ovoga članka čuvaju do dana predaje financijskih izvještaja za isto razdoblje slijedeće godine, a financijske izvještaje sastavljene za poslovnu godinu trajno i u izvorniku.«.

Članak 12.

U članku 67. stavku 1. iza podstavka 2. dodaje se podstavak 3. koji glasi:

»– Skraćeni račun prihoda i rashoda na Obrascu: S-PR-RAS-NPF.«.

Članak 13.

U članku 68. stavku 2. iza riječi: »PR-RAS-NPF« dodaju se riječi: »i Obrazac: S-PR-RAS-NPF«.

Članak 14.

U članku 70. na kraju stavka 1. dodaje se rečenica koja glasi: »Instituciji ovlaštenoj za obradu podatka ne predaju se bilješke.«.

Iza stavka 2. dodaju se stavci 3. i 4. koji glase:

»(3) Skraćeni račun prihoda i rashoda, sastavljen za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka i od 1. siječnja do 30. rujna, predaje se instituciji ovlaštenoj za obradu podataka za potrebe Ministarstva financija i Državnog zavoda za statistiku u roku od 20 dana od isteka izvještajnog razdoblja.

(4) Neprofitne organizacije sastavljaju i predaju financijske izvještaje iz članka 65. ove Uredbe na razini pravne osobe s uključenim podacima o poslovanju njenih organizacijskih dijelova.«.

Članak 15.

U članku 71. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»(1) Ako je vrijednost imovine uzastopno u prethodne tri godine manja od 100.000,00 kuna na razini godine i godišnji prihod uzastopno u prethodne tri godine manji od 100.000,00 kuna na razini godine, neprofitna organizacija nije u obvezi vođenja dvojnog knjigovodstva i sastavljanja te predaje financijskih izvještaja propisanih člankom 65. ove Uredbe za sljedeću godinu.

(2) Odluku o primjeni stavka 1. ovoga članka osnivač donosi za tekuću poslovnu godinu u roku predviđenom za podnošenje financijskih izvještaja za prethodnu poslovnu godinu, a o nastaloj promjeni izvještava Ministarstvo financija na način propisan člankom 72.c ove Uredbe.«.

Članak 16.

Iza članka 72. dodaje se podnaslov i članci 72.a, 72.b, 72.c i 72.d koji glase:

»Sadržaj i način vođenja Registra neprofitnih organizacija

Članak 72.a

(1) Registar neprofitnih organizacija sadrži sljedeće podatke o neprofitnim organizacijama:

– opće podatke: naziv neprofitne organizacije, matični broj, osobni indetifikacijski broj, registarski broj upisa u matični Registar, račun, adresa sjedišta, statistička oznaka grada/općine i županije, šifra djelatnosti, osoba za kontakt, telefon/faks, e-mail, internetska stranica

– podatke o osobi/osobama ovlaštenim za zastupanje,

– podatke relevantne za bazu financijskih izvještaja.

(2) Podaci iz Registra neprofitnih organizacija javni su i dostupni sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama.

Članak 72.b

(1) Neprofitne organizacije upisuju se u Registar neprofitnih organizacija na temelju podataka iz Obrasca Registar neprofitnih organizacija (Obrazac: RNO), koji je sastavni dio ove Uredbe.

(2) Neprofitne organizacije dostavljaju Ministarstvu financija Obrazac: RNO najkasnije 30 dana od upisa u matični registar.

(3) Matični registar u smislu ove Uredbe smatra se odgovarajući registar u Republici Hrvatskoj u koji se neprofitna organizacija upisuje prilikom osnivanja.

(4) Obrazac: RNO neprofitna organizacija popunjava i predaje samo jednom kod upisa u Registar neprofitnih organizacija.

Članak 72.c

Neprofitna organizacija izvještava Ministarstvo financija o promjeni podataka unesenih u Registar neprofitnih organizacija, u roku od dva radna dana od upisa promjene u matični registar, a ako se promjena ne upisuje u matični registar u roku od dva radna dana od nastanka promjene, na Obrascu Promjene u registru neprofitnih organizacija (Obrazac: RNO-P), koji je sastavni dio ove Uredbe.

Članak 72.d

(1) Neprofitne organizacije brišu se iz Registra neprofitnih organizacija brisanjem iz matičnog registra.

(2) Obavijest o brisanju iz matičnog registra Ministarstvu financija dostavlja voditelj odgovarajućeg registra po službenoj dužnosti najkasnije 30 dana od nastale promjene.«.

Članak 17.

Neprofitne organizacije koje su se u matični registar upisale prije 1. siječnja 2009. godine Obrazac: RNO dostavljaju Ministarstvu financija najkasnije do 30. lipnja 2009. godine.

Članak 18.

Podatak o RNO broju u financijskim izvještajima popunjava se nakon dodjele broja iz Registra neprofitnih organizacija.

Članak 19.

U cijelom tekstu riječ: »zaposleni« u određenom padežu zamjenjuje se riječju: »radnici« u odgovarajućem padežu.

Članak 20.

Obrazac: BIL-NPF, Obrazac: PR-RAS-NPF i Računski plan mijenjaju se i sastavni su dio ove Uredbe.

Članak 21.

Financijski izvještaji za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2008. godine sastavljaju se na obrascima iz Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija (»Narodne novine«, broj 10/2008).

Članak 22.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 401-01/09-01/01

Urbroj: 5030120-09-1

Zagreb, 8. siječnja 2009.

Predsjednik
dr. sc. Ivo Sanader, v. r.

Prilog: računski plan

Preuzmi
Naziv datoteke 02.UREDBA O RAČUNOVODSTVU NEPROFITNIH ORGANIZACIJA - IZMJ. I DOP. 16.01.2009.doc Tip doc (application/msword)