UREDBA O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O RAČUNOVODSTVU NEPROFITNIH ORGANIZACIJA - 2013-g-

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 2. stavka 5. Zakona o računovodstvu (»Narodne novine«, br. 109/2007 i 54/2013),Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 27. prosinca 2013. godine donijela

UREDBU O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O RAČUNOVODSTVU NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

Članak 1.

U Uredbi o računovodstvu neprofitnih organizacija (»Narodne novine«, br. 10/2008 i 7/2009), u članku 2. stavku 1. iza riječi: »sindikate,« dodaju se riječi: »udruge poslodavaca, umjetničke organizacije,«.

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Odredbe ove Uredbe koje se odnose na vođenje poslovnih knjiga primjenjuju se na nezavisne zastupnike, a odredbe koje se odnose na vođenje poslovnih knjiga primjenom jednostavnog knjigovodstva i novčanog računovodstvenog načela na članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranih s liste grupe birača.«.

Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 3. i 4.

Članak 2.

U članku 17. stavku 3. broj: »2.000,00« zamjenjuje se brojem: »3.500,00«.

Članak 3.

U članku 44. alineji 5. riječ: »i« briše se.

U alineji 6. umjesto točke stavlja se zarez.

Iza alineje 6. dodaje se alineja 7. koja glasi:

»– 37 – Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija.«.

Članak 4.

Iza članka 50. dodaje se članak 50.a koji glasi:

»Članak 50.a

Skupina računa 37 – Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija obuhvaća tekuće i/ili kapitalne prijenose koje neprofitna organizacija ostvari od drugih neprofitnih organizacija s kojima je povezana osnivačkim, odnosno drugim općim aktima.«.

Članak 5.

U članku 52. alineji 5. riječ: »i« briše se.

U alineji 6. umjesto točke stavlja se zarez.

Iza alineje 6. dodaje se alineja 7. koja glasi:

»– 47 – Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija.«.

Članak 6.

Iza članka 58. dodaje se članak 58.a koji glasi:

»Članak 58.a

Skupina računa 47 – Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija obuhvaća tekuće i/ili kapitalne prijenose sredstava drugim neprofitnim organizacijama s kojima je neprofitna organizacija povezana osnivačkim, odnosno drugim općim aktima.«.

Članak 7.

U članku 71. stavku 1. broj: »100.000,00« zamjenjuje se brojem: »230.000,00«.

Članak 8.

Obrazac: RNO, Obrazac: RNO-PiRačunski plan mijenjaju se i sastavni su dio ove Uredbe.

Članak 9.

Financijski izvještaji za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2013. godine sastavljaju se na obrascima iz Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija (»Narodne novine«, br. 10/2008 i 7/2009).

Članak 10.

Ova Uredba objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2014. godine.

 

Klasa:022-03/13-03/153                                                                                                        Urbroj:50301-05/16-13-3                                              

Zagreb,27.prosinca2013.                 
Predsjednik: Zoran Milanović, v. r.
N.N.Br.158/13. od  27.12.2013.

Preuzmi
Naziv datoteke 03.UREDBA O RAČUNOVODSTVU NEPROFITNIH ORGANIZACIJA - IZMJ. I DOP. 27.12.2013 .doc Tip doc (application/msword)