UREDBA O RAČUNOVODSTVU NEPROFITNIH ORGANIZACIJA - 2008.g.

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 2. stavka 5. Zakona o računovodstvu (»Narodne novine«, broj 109/2007), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 17. siječnja 2008. godine, donijela

UREDBU O RAČUNOVODSTVU NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Uredbom o računovodstvu neprofitnih organizacija (u daljnjem tekstu: Uredba) definiraju se knjigovodstvene isprave, poslovne knjige, organizacija knjigovodstva, obavljanje popisa imovine i obveza, na­čela iskazivanja imovine, obveza, vlastitih izvora, prihoda i rasho­da, sadržaj i primjena računskog plana, financijsko izvještavanje i dru­ga područja koja se odnose na računovodstvo neprofitnih organizacija.

Članak 2.

(1) Odredbe ove Uredbe odnose se na, temeljem posebnih propisa osnovane udruge i njihove saveze, zaklade, fondacije, ustanove, političke stranke, komore, sindikate, vjerske i druge zajednice i sve druge pravne osobe kojima temeljni cilj osnivanja i djelovanja nije stjecanje dobiti/profita i za koje iz posebnih propisa proizlazi da su neprofitne organizacije.
(2) Odredbe ove Uredbe ne odnose se na državni proračun, proračune jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i proračunske korisnike definirane Zakonom o proračunu i utvrđene Registrom korisnika proračuna.

Članak 3.

(1) Računovodstvo neprofitnih organizacija propisano ovom Uredbom temelji se na opće prihvaćenim računovodstvenim načelima točnosti, istinitosti, pouzdanosti i pojedinačnom iskazivanju pozicija.
(2) Neprofitne organizacije obvezne su evidentirati poslovne događaje, voditi poslovne knjige i sastavljati financijske izvještaje prema temeljnim načelima urednog knjigovodstva.

Članak 4.

(1) Neprofitne organizacije vode knjigovodstvo po načelu dvojnog knjigovodstva, a prema rasporedu računa iz računskog plana za neprofitne organizacije koji je sastavni dio ove Uredbe.
(2) Neprofitne organizacije obvezne su u svom knjigovodstvu osigurati podatke pojedinačno po vrstama prihoda i rashoda te o stanju imovine, obveza i vlastitih izvora.
(3) Neprofitne organizacije unose podatke u poslovne knjige odmah po nastanku poslovnog događaja, a najkasnije u roku primjerenom za sastavljanje financijskih izvještaja.

II. POSLOVNE KNJIGE I KNJIGOVODSTVENE ISPRAVE

Članak 5.

(1) Poslovne knjige jesu: dnevnik, glavna knjiga i pomoćne knjige.
(2) Dnevnik je knjiga u koju se unose poslovne promjene slijedom vremenskog nastanka.
(3) Glavna knjiga je sustavna knjigovodstvena evidencija poslov­nih promjena nastalih na imovini, obvezama, vlastitim izvorima te prihodima i rashodima.
(4) Unos podataka u glavnu knjigu provodi se po unaprijed pripremljenom računskom planu.

Članak 6.

(1) Pomoćne knjige jesu analitičke knjigovodstvene evidencije poslovnih događaja koji su u glavnoj knjizi iskazani sintetički i druge pomoćne evidencije o stanju i promjenama imovine i obveza za potrebe nadzora i praćenja poslovanja.
(2) Neprofitne organizacije obvezno vode sljedeće pomoćne knjige:
1. dugotrajne nefinancijske imovine – po vrsti, količini i vrijednosti (nabavna i otpisana) te s drugim potrebnim podacima,
2. kratkotrajne nefinancijske imovine (zaliha materijala, proizvoda i robe) – po vrsti, količini i vrijednosti,
3. financijske imovine i obveza, i to:
potraživanja i obveza (po subjektima, računima, pojedinačnim iznosima, rokovima dospjelosti, zateznim kamatama i dr.), primljenih i izdanih vrijednosnih papira i drugih financijskih instrumenata (po vrstama, subjektima, pojedinačnim vrijednostima, dospjelosti, stanjima), potraživanja i obveza po osnovi primljenih i danih zajmova i kredita (po vrstama, subjektima, pojedinačnim vrijednostima, dospjelosti, obračunatim kamatama).
(3) Pored pomoćnih knjiga iz stavka 2. ovog članka, neprofitne organizacije vode:
– knjigu (dnevnik) blagajni (kunska, devizna, porto i druge),
– evidenciju danih i primljenih jamstava i garancija,
– evidenciju putnih naloga i korištenja službenih vozila,
– knjigu izlaznih računa,
– knjigu ulaznih računa te
– ostale pomoćne evidencije prema posebnim propisima i svojim potrebama.
(4) Posebne pomoćne knjige i analitičke evidencije iz stavaka 2. i 3. ovog članka ne moraju se voditi ako obveznik iz članka 2. ove Uredbe izravnim raščlanjivanjem stavki glavne knjige osigurava potrebne podatke.

Članak 7.

(1) Poslovne knjige vode se za poslovnu godinu, koja je jednaka kalendarskoj godini.
(2) Poslovne knjige otvaraju se na početku poslovne godine ili danom osnivanja.
(3) Početna stanja glavne knjige na početku poslovne godine moraju biti ista kao zaključna stanja na kraju prethodne poslovne godine.

Članak 8.

(1) Poslovne knjige zaključuju se na kraju poslovne godine i čuvaju u rokovima propisanim ovom Uredbom.
(2) Ako se poslovne knjige vode kao elektronički zapis, glavna knjiga se mora nakon zaključivanja na kraju poslovne godine zaštititi na način da u istoj nije moguća izmjena pojedinih ili svih njezinih dijelova ili listova, da je istu moguće u svakom trenutku otisnuti na papir te se mora potpisati elektroničkim potpisom sukladno propisu koji uređuje elektronički potpis. U suprotnom se poslovne knjige ispisuju i uvezuju u roku od 120 dana od isteka poslovne godine na koju se odnose. Osoba ovlaštena za zastupanje neprofitne organizacije potpisuje ispisane i uvezane poslovne knjige.
(3) Poslovne knjige čuvaju se i to:
1. dnevnik i glavna knjiga – najmanje jedanaest godina,
2. pomoćne knjige – najmanje sedam godina.
(4) Rok čuvanja poslovnih knjiga počinje teći zadnjeg dana poslovne godine na koju se iste odnose.

Članak 9.

(1) Knjiženje i evidentiranje poslovnih događaja u poslovnim knjigama temelji se na vjerodostojnim, istinitim, urednim i prethod­no kontroliranim knjigovodstvenim ispravama.
(2) Knjigovodstvena isprava jest pisani ili memorirani elektronički dokaz o nastaloj poslovnoj promjeni.
(3) Isprava za knjiženje je uredna kada se iz nje nedvosmisleno može utvrditi mjesto i vrijeme njezina sastavljanja i njezin materijalni sadržaj, što znači narav, vrijednost i vrijeme nastanka poslovne promjene povodom koje je sastavljena. Vjerodostojna je isprava koja potpuno i istinito odražava nastali poslovni događaj.
(4) Zakonski predstavnik ili osoba koju on ovlasti potpisom na ispravi ili memoriranom šifrom ovlaštenja za transakciju jamči da je isprava istinita i da realno prikazuje poslovnu promjenu odnosno transakciju.

Članak 10.

Poslovne knjige i knjigovodstvene isprave vode se na hrvatskom jeziku i izražavaju u valutnoj jedinici koja se primjenjuje u Republici Hrvatskoj.

Članak 11.

(1) Knjigovodstvene isprave čuvaju se kao izvorne isprave, ili na nositelju elektroničkog zapisa ili nositelju mikrografske obrade.
(2) Knjigovodstvene isprave čuvaju se u sljedećim rokovima, ako drugim propisima nije određen drugi rok:
1. trajno se čuvaju isplatne liste ili analitička evidencija plaća,
2. najmanje jedanaest godina čuvaju se isprave na temelju kojih su uneseni podaci u dnevnik i glavnu knjigu,
3. najmanje sedam godina čuvaju se isprave na temelju kojih su uneseni podaci u pomoćne knjige.
(3) Rok za čuvanje knjigovodstvenih isprava iz stavka 2. točke 2. i 3. ovoga članka počinje teći zadnjeg dana poslovne godine na koju se odnose poslovne knjige u koje su isprave unesene.

Članak 12.

(1) Neprofitne organizacije mogu vođenje knjigovodstva povjeriti drugoj stručnoj pravnoj ili fizičkoj osobi.
(2) U slučaju iz prethodnog stavka ovog članka odgovornost za vođenje računovodstva ne može se prenijeti na izvršitelja.

III. POPIS IMOVINE I OBVEZA TE NAČELA ISKAZIVANJA IMOVINE, OBVEZA, VLASTITIH IZVORA, PRIHODA I RASHODA

Popis imovine i obveza

Članak 13.

(1) Neprofitne organizacije na početku poslovanja moraju popisati imovinu i obveze te navesti njihove pojedinačne vrijednosti.
(2) Popis imovine i obveza mora se sastaviti i na kraju svake poslovne godine sa stanjem na datum bilance radi usklađenja knjigovodstvenog sa stvarnim stanjem. Iznimno, neprofitne organizacije koji obavljaju knjižničarsku ili bibliotečnu djelatnost popis knjiga i bibliotečne građe mogu obaviti u roku koji nije duži od tri godine.
(3) Podaci o popisu unose se pojedinačno u naturalnim, odnosno novčanim izrazima u popisne liste. Popisne liste su knjigovodstvene isprave čiju vjerodostojnost potpisima potvrđuju članovi popisnog povjerenstva.

Članak 14.

(1) Povjerenstvo za popis osniva zakonski predstavnik.
(2) Zakonski predstavnik određuje datum popisa, rokove obavljanja popisa i dostavljanja izvještaja s priloženim popisnim listama.
(3) Nakon popisa, povjerenstvo je obvezno sastaviti izvještaj na temelju popisnih lista i svojih zapažanja i predati ga zakonskom zastupniku.

Članak 15.

Zakonski predstavnik na temelju izvještaja i priloženih popis­nih lista odlučuje o:
1. nadoknađivanju utvrđenih manjkova,
2. priznavanju i evidentiranju utvrđenih viškova,
3. otpisu nenaplativih i zastarjelih potraživanja i obveza,
4. rashodovanju sredstava, opreme i sitnog inventara,
5. mjerama protiv osoba odgovornih za manjkove, oštećenja, neusklađenost knjigovodstvenog i stvarnog stanja, zastaru i nenaplativost potraživanja i slično.

Iskazivanje imovine i obveza

Članak 16.

(1) Imovina, obveze i vlastiti izvori određuju financijski položaj neprofitne organizacije.
(2) Imovina jesu resursi koje neprofitna organizacija kontrolira kao rezultat prošlih događaja i od kojih se očekuju buduće koristi u obavljanju djelatnosti.
(3) Obveze jesu neizmirena dugovanja proizašla iz prošlih događaja, za čiju namiru se očekuje odljev resursa.
(4) Imovina se klasificira po svojoj vrsti, trajnosti i funkciji u obavljanju djelatnosti.
(5) Obveze se klasificiraju prema namjeni i ročnosti.
(6) Vlastiti izvori jesu ostatak vrijednosti imovine nakon odbit­ka svih obveza.
(7) Imovina i obveze iskazuju se po računovodstvenom načelu nastanka događaja.
(8) Tuđa imovina prati se u izvanbilančnoj evidenciji.

Članak 17.

(1) Imovina se početno iskazuje po trošku nabave (nabavnoj vrijednosti) odnosno, po procijenjenoj vrijednosti.
(2) Dugotrajna imovina je financijska i nefinancijska imovina čiji je vijek uporabe duži od jedne godine i koja duže od jedne godine zadržava isti pojavni oblik.
(3) Dugotrajna nefinancijska materijalna imovina čiji je pojedinačni trošak nabave (nabavna vrijednost) niži od 2.000,00 kuna može se otpisati jednokratno, stavljanjem u upotrebu, uz obvezu pojedinačnog ili skupnog praćenja u korisnom vijeku upotrebe.
(4) Kratkotrajna nefinancijska imovina je imovina namijenjena obavljanju djelatnosti ili daljnjoj prodaji u roku kraćem od godinu dana.
(5) Trošak nabave (nabavnu vrijednost) nefinancijske imovine čini kupovna cijena uvećana za carine, nepovratne poreze na promet, troškove prijevoza i sve druge troškove koji se mogu izravno dodati troškovima nabave i osposobljavanja za početak uporabe.

Članak 18.

(1) Vrijednost pojedinog predmeta dugotrajne nefinancijske imovine ispravlja se linearnom metodom u korisnom vijeku uporabe.
(2) Iznimno od stavka 1. ovog članka vrijednosti zemljišta, obnovljivih prirodnih bogatstava, knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti te plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti u pravilu se ne ispravljaju.
(3) Osnovica za ispravak vrijednosti dugotrajne imovine jest njen početni ili revalorizirani trošak nabave (nabavna vrijednost) odnosno procijenjena vrijednost.

Članak 19.

(1) Neprofitna organizacija revalorizira dugotrajnu imovinu primjenom koeficijenta porasta cijena proizvođača industrijskih proizvoda ako je inflacija mjerena istim koeficijentom u prethodne tri godine kumulativno veća od 30%.
(2) Učinak revalorizacije dugotrajne imovine pripisuje se vlastitim izvorima.

Iskazivanje prihoda i rashoda

Članak 20.

(1) Prihodi i rashodi priznaju se uz primjenu računovodstvenog načela nastanka događaja.
(2) Računovodstveno načelo nastanka događaja znači da se:
– recipročni prihodi (prihodi na temelju isporučenih dobara i usluga) priznaju u izvještajnom razdoblju na koje se odnose pod uvjetom da se mogu izmjeriti neovisno o naplati,
– nerecipročni prihodi (donacije, članarine, pomoći, doprinosi i ostali slični prihodi) priznaju u izvještajnom razdoblju na koje se odnose pod uvjetom da su raspoloživi (naplaćeni) najkasnije do trenutka predočavanja financijskih izvještaja za isto razdoblje,
– rashodi priznaju u izvještajnom razdoblju na koje se odnose neovisno o plaćanju,
– rashodi za utrošak kratkotrajne nefinancijske imovine priznaju se u trenutku stvarnog utroška odnosno prodaje i
– troškovi nabave dugotrajne imovine kapitaliziraju, a u rashode priznaju tijekom korisnog vijeka uporabe.
(3) Prihod je povećanje ekonomskih koristi ili uslužnog potencijala tijekom izvještajnog razdoblja u obliku pritjecanja imovine bez istodobnog povećanja obveza ili smanjenja obveza bez istodobnog odljeva imovine.
(4) Rashodi su umanjenja ekonomskih koristi ili uslužnog potencijala u obliku smanjenja imovine ili povećanja obveza bez istodobnog povećanja financijske imovine.

IV. SADRŽAJ I PRIMJENA RAČUNSKOG PLANA

Članak 21.

(1) Računskim planom za neprofitne organizacije utvrđene su brojčane oznake i nazivi pojedinih računa po kojima su neprofitne organizacije obvezne knjigovodstveno iskazivati imovinu, obveze i izvore vlasništva te prihode i rashode.
(2) Računi su razvrstani na: razrede, skupine, podskupine i odjeljke.
(3) Odjeljci iz računskog plana mogu se raščlanjivati, prema potrebama, na analitičke i podanalitičke račune. Raščlanjivanje odjeljaka u računskom planu obavlja se po dekadnom sustavu.

Članak 22.

Računski plan sadrži 7 razreda, i to:
0 – Nefinancijska imovina,
1 – Financijska imovina,
2 – Obveze,
3 – Prihodi,
4 – Rashodi,
5 – Vlastiti izvori i
6 – Izvanbilančni zapisi.

IVa. IMOVINA

Nefinancijska imovina

Članak 23.

Nefinancijska imovina obuhvaća:
– 01 Neproizvedenu dugotrajnu imovinu,
– 02 Proizvedenu dugotrajnu imovinu,
– 03 Plemenite metale i ostale pohranjene vrijednosti,
– 04 Sitni inventar,
– 05 Nefinancijsku imovinu u pripremi i
– 06 Proizvedenu kratkotrajnu imovinu.

Članak 24.

(1) Skupina računa 01 – Neproizvedena dugotrajna imovina sastoji se od materijalne i nematerijalne imovine.
(2) Materijalna imovina iz prethodnog stavka obuhvaća prirodna bogatstva nad kojima neprofitne organizacije imaju pravo vlasništva.
(3) Građevinski objekti koji se grade u svrhu poboljšanja kvalitete, povećanja produktivnosti zemljišta ili sprječavanja erozije i drugih oblika uništavanja evidentiraju se kao povećanje vrijednosti zemljišta.
(4) Nematerijalna imovina obuhvaća: patente, koncesije, licence te uz ostala slična prava i goodwill.

Članak 25.

(1) Skupina računa 02 – Proizvedena dugotrajna imovina sastoji se od: građevinskih objekata, postrojenja i opreme, prijevoznih sredstava, knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti, višegodišnjih nasada i osnovnog stada i nematerijalne proizvedene imovine.
(2) Zgrade i ostali građevinski objekti iskazuju se odvojeno od zemljišta na kojem su smješteni. Ako nije moguće odvojiti vrijednost objekta od vrijednosti zemljišta tada se čitav iznos evidentira na imovini koja ima veću vrijednost (najčešće su to građevinski objekti).
(3) Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti jesu predmeti koje se izlažu sa ciljem pružanja usluga stanovništvu. Kada se navedeni predmeti čuvaju pohranjeni i ne koriste u procesu pružanja usluga evidentiraju se kao pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti u skupini računa 03.
(4) Nematerijalna proizvedena imovina sastoji se od: ulaganja u računalne programe, umjetničkih, literarnih i znanstvenih djela i slično.
(5) Ulaganja u računalne programe obuhvaćaju troškove kupnje ili nastale vlastite troškove izrade i razvoja programa.

Članak 26.

Skupina računa 03 – Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti sastoji se od vrijednosti koje se čuvaju pohranjene i ne koriste u obavljanju djelatnosti. Ove vrijednosti su: plemeniti metali, drago kamenje, knjige, umjetnička djela i slično.

Članak 27.

Skupina računa 04 – Sitni inventar sastoji se od zaliha sitnog inventara i sitnog inventara u uporabi.

Članak 28.

Skupina računa 05 – Nefinancijska imovina u pripremi sadrži ulaganja u tijeku izrade ili nabave proizvedene dugotrajne imovine.

Članak 29.

Ulaganja kojima se produžuje vijek uporabe, povećava kapacitet, mijenja namjena ili znatno poboljšavaju funkcionalna svojstva nefinancijske imovine kao npr. ulaganja u obnovu, rekonstrukciju ili povećanje nefinancijske imovine koja ne moraju biti uvjetovana stanjem imovine evidentiraju se kao povećanje vrijednosti imovine na kojoj je ulaganje izvršeno.

Članak 30.

(1) Skupina računa 06 – Proizvedena kratkotrajna imovina, sadrži: zalihe za obavljanje djelatnosti, proizvodnju i proizvode te robu za daljnju prodaju.
(2) Zalihe su dobra koja se čuvaju u procesu obavljanja posla (proizvodnje i/ili pružanja usluga), za preraspodjelu drugima i za uporabu u izvanrednim situacijama.
(3) Proizvodnja u tijeku sastoji se od dobara čiji proces proiz­vodnje nije dovršen.
(4) Gotovi proizvodi jesu proizvodi za koje je završen proces proizvodnje te se mogu dalje prodavati, preraspodjeljivati ili koristiti.
(5) Roba za daljnju prodaju jesu dobra koja su kupljena u svrhu daljnje prodaje.

Financijska imovina

Članak 31.

Financijska imovina obuhvaća:
– 11 Novac u banci i blagajni,
– 12 Depozite, jamčevne pologe i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo
– 13 Zajmove,
– 14 Vrijednosne papire,
– 15 Dionice i udjele u glavnici, i
– 16 Potraživanja za prihode poslovanja.

Članak 32.

(1) Skupina računa 11 – Novac u banci i blagajni, obuhvaća: novac u banci, izdvojena novčana sredstva te novac i vrijednosnice u blagajni.
(2) Izdvojena novčana sredstva jesu sredstva izdvojena na poseban račun radi osiguranja plaćanja na temelju izdanih čekova, mjenica, akreditiva i slično.

Članak 33.

(1) Skupina računa 12 – Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo sadrži: depozite u bankama i ostalim financijskim institucijama, jamčevne pologe, potraživanja od zaposlenih, potraživanja za više plaćene poreze i doprinose te ostala potraživanja.
(2) Depoziti su oblik potraživanja na temelju pologa novca kod depozitara – banke i ostalih financijskih institucija.
(3) Jamčevni polozi su jamčevine, odnosno kaucije dane kao osiguranje izvršenja ugovorne obveze.

Članak 34.

Skupina računa 13 – Zajmovi obuhvaća dane zajmove klasificirane prema primateljima, i to:
– građanima i kućanstvima,
– poduzetnicima i
– ostalim subjektima.

Članak 35.

Skupina računa 14 – Vrijednosni papiri, sadrži vrijednosne papire klasificirane prema vrstama financijskih instrumenata.

Članak 36.

Skupina računa 15 – Dionice i udjeli u glavnici, sastoji se od dionica i udjela u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija te trgovačkih društava.

Članak 37.

Skupina računa 16 – Potraživanja za prihode poslovanja sadrži potraživanja: od kupaca, za članarine i članske doprinose, za prihode po posebnim propisima, za prihode od imovine te ostala nespomenuta potraživanja.

Članak 38.

Skupina računa 19 – Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja), sadrži:
– unaprijed plaćene rashode koji se ne odnose na izvještajno razdoblje i
– prihode koji pripadaju određenom obračunskom razdoblju, ali u tom razdoblju nije dospjela njihova naplata ili nisu mogli biti izdani računi.

IVb. OBVEZE

Članak 39.

Obveze se sastoje od:
– 24 Obveza za rashode,
– 25 Obveza za vrijednosne papire i
– 26 Obveza za kredite i zajmove.

Članak 40.

(1) Skupina računa 24 – Obveze za rashode sadrži obveze koje se u trenutku nastanka priznaju kao rashod na računima razreda 4 – Rashodi, a to su obveze za: zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode, prikupljena sredstva pomoći, kazne i naknade šteta te ostale tekuće obveze.
(2) Obveze za prikupljena sredstva pomoći (područjima pogođenim prirodnim katastrofama, skupinama stanovništva s posebnim potrebama, institucijama za nabavu medicinske opreme i slično) evidentiraju se u trenutku primitka novca na račun. Kada neprofitna organizacija prikupljena sredstva pomoći proslijedi krajnjim korisnicima priznaju se rashodi za danu donaciju i prihodi od donacija.

Članak 41.

(1) Skupina računa 25 – Obveze za vrijednosne papire, obuhvaća obveze za vrijednosne papire klasificirane prema vrstama financijskih instrumenata.
(2) Obveze za kamate po izdanim vrijednosnim papirima iskazuju se na računima obveza za rashode poslovanja u skupini 24.

Članak 42.

(1) Skupina računa 26 – Obveze za kredite i zajmove, obuhvaća obveze koje neprofitne organizacije imaju za primljene kredite i zajmove.
(2) Obveze za kamate po primljenim kreditima i zajmovima evidentiraju se na računima obveza za rashode poslovanja u skupini 24.

Članak 43.

Skupina računa 29 – Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (pasivna vremenska razgraničenja) sadrži rashode koji nisu fakturirani, a terete tekuće razdoblje te prihode koji su naplaćeni ili obračunani u tekućem razdoblju, a odnose se na iduće obračunsko razdoblje.

IVc. PRIHODI

Članak 44.

Prihodi se klasificiraju na sljedeće skupine računa:
– 31 – Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga,
– 32 – Prihodi od članarina i članskih doprinosa,
– 33 – Prihodi po posebnim propisima,
– 34 – Prihodi od imovine,
– 35 – Prihodi od donacija i
– 36 – Ostali prihodi.

Članak 45.

Skupina računa 31 – Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga obuhvaća prihode koje neprofitne organizacije ostvare od kupaca prodajom roba i/ili pružanjem usluga.

Članak 46.

Skupina računa 32 – Prihodi od članarina i članskih doprinosa obuhvaća prihode koji se ostvaruju od obveznih kontinuiranih uplata članova neprofitne organizacije.

Članak 47.

(1) Skupina računa 33 – Prihodi po posebnim propisima obuhva­ća prihode po posebnim propisima iz proračuna i iz ostalih izvora.
(2) Prihodi po posebnim propisima iz proračuna jesu prihodi koje neprofitne organizacije ostvaruju u skladu sa zakonima i drugim propisima iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.
(3) Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora jesu prihodi koje neprofitne organizacije ostvaruju u skladu sa zakonima i drugim propisima od pravnih i/ili fizičkih osoba.

Članak 48.

(1) Skupina računa 34 – Prihodi od imovine, obuhvaća prihode od financijske i prihode od nefinancijske imovine.
(2) Prihodi od financijske imovine jesu: kamate (za dane kredite i zajmove, po vrijednosnim papirima, na oročena sredstva i depozite po viđenju, zatezne kamate), pozitivne tečajne razlike, dividende, dobit trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija.
(3) Prihodi od nefinancijske imovine jesu: prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine te ostali prihodi od nefinancijske imovine.

Članak 49.

Skupina računa 35 – Prihodi od donacija obuhvaća novčana sredstva koja bez obveze vraćanja neprofitne organizacije dobiju iz državnog proračuna, proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, od inozemnih vlada i međunarodnih institucija, od trgovačkih društava i drugih pravnih osoba te od građana i kućanstava.

Članak 50.

(1) Skupina računa 36 – Ostali prihodi sadrži prihode od naknade šteta i refundacija te prihode od prodaje dugotrajne nematerijalne i materijalne imovine. Unutar ove skupine evidentira se otpis obveza i naplaćena otpisana potraživanja.
(2) Prodaja dugotrajne nematerijalne i materijalne imovine evidentira se zaduženjem odgovarajućeg računa potraživanja od kupaca u skupini 16 i odobrenjem računa prihoda od prodaje dugotrajne nematerijalne i materijalne imovine u skupini 36. Istovremeno se odobrava račun prodane dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine u razredu 0 i zadužuju: odgovarajući račun ispravka vrijednosti imovine u razredu 0 i račun rashoda za prodanu dugotrajnu nematerijalnu i materijalnu imovinu – neotpisana vrijednost u skupini 46.

Članak 51.

Skupina računa 39 – Raspored prihoda sadrži račune za ras­po­red rezultata koji služe za zaključivanje razreda 3 na kraju izvještajnog razdoblja.

IVd. RASHODI

Članak 52.

Rashodi klasificiraju se na sljedeće skupine računa:
– 41 – Rashodi za zaposlene,
– 42 – Materijalni rashodi,
– 43 – Rashodi amortizacije,
– 44 – Financijski rashodi,
– 45 – Donacije i
– 46 – Ostali rashodi.

Članak 53.

(1) Skupina računa 41 – Rashodi za zaposlene sadrži:
– plaće (u bruto iznosu),
– ostale rashode za zaposlene: bonus za uspješan rad, nagrade (jubilarne nagrade,
– prigodne godišnje nagrade, posebne nagrade i slično), darove (zaposlenima, djeci zaposlenika i slično), otpremnine, naknade za bolest (za bolovanje duže od 90 dana), invalidnost i smrtni slučaj te
– doprinose na plaće.
(2) Plaće su naknade koje poslodavac isplaćuje zaposlenima za obavljeni rad.
(3) Plaće za redovan rad obuhvaćaju plaće te naknade plaća: za bolovanja, godišnji odmor i plaćene izostanke i ostale naknade plaća (njega djeteta, vojna vježba i slično).
(4) Plaće u naravi jesu dobra i usluge određene novčane vrijednosti koje neprofitne organizacije daju zaposlenima za obavljeni rad, a oni ih koriste u slobodno vrijeme i za zadovoljavanje vlastitih potreba.

Članak 54.

(1) Skupina računa 42 – Materijalni rashodi obuhvaća troškove korištenja usluga i dobara potrebnih za redovno funkcioniranje i obavljanje djelatnosti.
(2) Naknade troškova zaposlenima uključuju rashode za službena putovanja, rashode za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život te rashode za stručno usavršavanje zaposlenih.
(3) Tekuće i investicijsko održavanje podrazumijeva kontinuirane aktivnosti kojima se imovina održava ili vraća u funkcionalno stanje, kao što su: servisiranje uređaja i opreme, uređenje unutarnjih i vanjskih zidova, popravci i zamjena dotrajalih dijelova, periodični remonti postrojenja i opreme i slično.

Članak 55.

(1) Skupina računa 43 – Rashodi amortizacije obuhvaća trošak nabave dugotrajne imovine koja se amortizira u vijeku uporabe prema propisanim stopama amortizacije.
(2) Sastavni dio ove Uredbe jest popis stopa amortizacije dugotrajne imovine.
(3) Iznimno, izvanproračunski korisnici državnog proračuna koji su kao neprofitne organizacije obveznici primjene odredbi ove Uredbe, mogu u trenutku nabave nefinancijske imovine iskazati na skupini računa 43 rashode za nabavu nefinancijske imovine u visini ukupnog troška nabave.

Članak 56.

(1) Skupina računa 44 – Financijski rashodi, obuhvaća rashode za kamate – za izdane vrijednosne papire i za primljene kredite i zajmove, rashode za bankarske usluge i usluge platnog prometa, negativne tečajne razlike i efekte primjene valutne klauzule, zatezne kamate te ostale nespomenute financijske rashode.
(2) Tečajna razlika nastaje kada dođe do promjene u valutnom tečaju između datuma transakcije i datuma podmirenja stavki proizašlih iz transakcije. Tečajna razlika je i razlika nastala zbog primjene valutne klauzule. Pozitivna tečajna razlika evidentira se kao prihod, a negativna kao rashod.
(3) Zatezne kamate se iskazuju odvojeno od vrijednosti transakcija temeljem kojih su nastale.

Članak 57.

(1) Skupina računa 45 – Donacije, sadrži tekuće i kapitalne donacije razvrstane prema primateljima.
(2) Donacije su tekući i/ili kapitalni prijenosi sredstava inozem­nim vladama i međunarodnim organizacijama, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, građanima i kućanstvima, poduzetnicima te ostalim krajnjim korisnicima.
(3) Tekuće donacije uključuju i prijenose u naravi kao što su: hrana, odjeća, pokrivači, lijekovi koje neprofitna organizacija može davati krajnjim korisnicima.

Članak 58.

Skupina računa 46 – Ostali rashodi, sadrži kazne, penale i naknade štete, neotpisanu vrijednost i druge rashode otuđene i rashodovane dugotrajne imovine, otpisana potraživanja te ostale nespomenute rashode.

Članak 59.

Skupina računa 49 – Raspored rashoda sadrži račune za raspored rezultata koji služe za zaključivanje razreda 4 na kraju izvještajnog razdoblja.

IVe. VLASTITI IZVORI

Članak 60.

Vlastiti izvori sadrže skupine računa:
– 51 – Vlastiti izvori i
– 52 – Rezultat poslovanja.

Članak 61.

(1) Promjene u vrijednosti (revalorizacija) jesu događaji koji utječu na razliku između imovine i obveza, a nisu rezultat aktivnosti odnosno transakcija.
(2) Učinci revalorizacije evidentiraju se na odgovarajućim računima imovine i obveza, a u korist ili na teret revalorizacijske rezerve.

Utvrđivanje rezultata i zaključna knjiženja

Članak 62.

(1) Na kraju izvještajnog razdoblja rezultat se utvrđuje tako da se za ukupan iznos rashoda odobravaju računi rasporeda rashoda u skupini 49 i zadužuju računi obračuna prihoda i rashoda skupine 52. Za ukupnu svotu prihoda zadužuju se računi rasporeda prihoda u skupini 39 i odobravaju računi obračuna prihoda i rashoda skupine 52.
(2) Ako je potražna strana na računu obračuna prihoda i rashoda skupine 52 veća od dugovne za utvrđenu razliku zadužuje se račun obračuna prihoda i rashoda poslovanja i odobrava odgovarajući račun viška prihoda u skupini 52. Ako je dugovna strana na računu obračuna prihoda i rashoda skupine 52 veća od potražne za utvrđenu razliku odobrava se račun obračuna prihoda i rashoda i zadužuje račun manjka prihoda u skupini 52.
(3) Na kraju godine svi računi u razredima 3 i 4 se zatvaraju.

Članak 63.

(1) Saldo na kraju godine na podskupini 522 utvrđuje se prebijanjem računa viška i manjka.

IVf. IZVANBILANČNI ZAPISI

Članak 64.

Razred 6 – Izvanbilančni zapisi, sadrži stavke koje su vezane, ali nisu uključene u bilančne kategorije, i to:
– tuđa materijalna imovina,
– prava i
– vrijednosni papiri.

V. FINANCIJSKO IZVJEŠTAVANJE

Članak 65.

(1) Financijski izvještaji jesu: bilanca, račun prihoda i rashoda i bilješke uz financijske izvještaje.
(2) Bilanca je sustavni pregled imovine, obveza i vlastitih izvora na određeni datum.
(3) Račun prihoda i rashoda je sustavni pregled prihoda i rashoda, te financijskog rezultata u određenom razdoblju.
(4) Bilješke uz financijske izvještaje su detaljnija razrada i dopuna podataka iz bilance i računa prihoda i rashoda.
(5) Financijski izvještaji moraju pružiti objektivnu i realnu sliku financijskog položaja i poslovanja neprofitne organizacije. Za objektivnost i realnost financijskih izvještaja odgovara zakonski zastupnik.
(6) Financijski izvještaji sastavljaju se na hrvatskom jeziku i izražavaju u valutnoj jedinici koja se primjenjuje u Republici Hrvatskoj.

Članak 66.

(1) Bilanca, račun prihoda i rashoda i bilješke uz financijske izvještaje sastavljaju se za poslovnu godinu koja je izjednačena s kalendarskom godinom. Račun prihoda i rashoda sastavlja se i za razdoblje 1. siječnja do 30. lipnja.
(2) Financijski izvještaji sastavljeni za poslovnu godinu čuvaju se trajno u izvorniku. Račun prihoda i rashoda sastavljen za razdoblje 1. siječnja do 30. lipnja čuva se do dana predaje financijskih izvještaja sastavljenih za poslovnu godinu.

Članak 67.

(1) Financijski izvještaji sastavljaju se na sljedećim obrascima:
– Bilanca na Obrascu: BIL-NPF,
– Izvještaj o prihodima i rashodima na Obrascu: PR-RAS-NPF,
(2) Obrasci iz stavka 1. ovoga članka sastavni su dio ove Uredbe.

Članak 68.

(1) U Obrazac: BIL-NPF upisuju se sljedeći podaci:
– stupac 1 – broj računa iz računskog plana;
– stupac 2 – naziv računa;
– stupac 3 – AOP oznaka;
– stupac 4 – stanje 1. siječnja godine za koju se sastavlja izvještaj, odnosno na dan početka poslovanja u toku godine;
– stupac 5 – stanje 31. prosinca godine za koju se sastavlja izvještaj, odnosno na dan prestanka poslovanja;
– stupac 6 – indeks promjene stanja (upisuje se cijeli broj bez decimala).
(2) U Obrazac: PR-RAS-NPF upisuju se sljedeći podaci:
– stupac 1 – broj računa iz računskog plana;
– stupac 2 – naziv računa;
– stupac 3 – AOP oznaka;
– stupac 4 – ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine;
– stupac 5 – ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine;
– stupac 6 – indeks ostvarenja tekuće godine u odnosu na prethodnu godinu (upisuje se cijeli broj bez decimala).
(3) Bilješke mogu biti opisne, brojčane ili kombinirane. Označavaju se rednim brojevima s pozivom na AOP oznaku izvještaja na koju se odnose.

Članak 69.

Obvezne Bilješke uz Bilancu jesu:
– pregled ostalih ugovornih odnosa i slično koji, uz ispunjenje određenih uvjeta, mogu postati obveza ili imovina (dana kreditna pisma, hipoteke, sporovi na sudu koji su u tijeku…);
– pregled stanja i rokova dospijeća dugoročnih i kratkoročnih kredita i zajmova te posebno robnih kredita i financijskih najmova (leasing).

Članak 70.

(1) Financijski izvještaji sastavljeni za poslovnu godinu predaju se u elektronskom i papirnatom obliku Državnom uredu za reviziju i instituciji ovlaštenoj za obradu podataka za potrebe Ministarstva financija i Državnog zavoda za statistiku u roku od 60 dana od isteka izvještajnog razdoblja.
(2) Račun prihoda i rashoda sastavljen za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja predaje se instituciji ovlaštenoj za obradu podataka za potrebe Ministarstva financija i Državnog zavoda za statistiku u roku od 30 dana od isteka izvještajnog razdoblja.

Članak 71.

(1) Neprofitna organizacija čija je vrijednost imovine prema podacima za proteklu kalendarsku godinu manja od 100.000,00 kuna i godišnji prihod prema podacima za proteklu kalendarsku godinu manji od 100.000,00 kuna nije obvezna sastavljati i predavati financijske izvještaje te primjenjivati računski plan prema odredbama ove Uredbe. Odluku o drugačijoj organizaciji knjigovodstva i načinu izvještavanja donosi osnivač.
(2) Neprofitne organizacije iz stavka 1. ovog članka dužne su obavijestiti Državni ured za reviziju i Ministarstvo financija da, u skladu s odredbama ove Uredbe, ne sastavljaju financijske izvještaje.
(3) Neprofitna organizacija iz stavka 1. ovog članka dužna je voditi najmanje Knjigu blagajne i Knjigu prihoda i rashoda primjenom jednostavnog knjigovodstva i novčanog računovodstvenog načela.
(4) Knjiga prihoda i rashoda sadrži najmanje sljedeće podatke:
1. redni broj,
2. broj i datum knjigovodstvene isprave na temelju koje se unosi podatak u knjigu prihoda i rashoda,
3. naziv knjigovodstvene isprave koja je osnova za knjiženje,
4. opis poslovne promjene,
5. iznos prihoda i rashoda.
(5) U Knjigu blagajne se kronološkim redom unose podaci o izvršenim gotovinskim uplatama i isplatama. Knjiga blagajne sadrži najmanje sljedeće podatke:
1. redni broj,
2. datum i broj knjigovodstvene isprave,
3. opis,
4. uplaćeni ili isplaćeni iznos.

Članak 72.

(1) Statusne promjene kod neprofitnih organizacija jesu:
1) spajanje dvije ili više neprofitnih organizacija u novu jedinicu,
2) pripajanje jedne ili više neprofitnih organizacija postojećoj jedinici i
3) podjela neprofitne organizacije u dvije ili više novih jedinica.
(2) Neprofitne organizacije kod kojih je došlo do statusnih promjena moraju sastaviti u roku od 60 dana, s datumom koji prethodi datumu nastanka statusne promjene, financijske izvještaje koji se sastavljaju za poslovnu godinu.
(3) Financijski izvještaji iz stavka 2. ovog članka predaju se deset dana od dana sastavljanja nadležnom područnom uredu Držav­nog ureda za reviziju i instituciji ovlaštenoj za obradu podataka.
(4) Kod statusne promjene spajanja svaka od neprofitnih organizacija koje se spajaju sastavlja financijske izvještaje za poslovnu godinu s datumom koji prethodi datumu spajanja. Financijski izvještaji se konsolidiraju i prema njima se otvaraju računovodstvene knjige jedinice nastale spajanjem.
(5) Kod statusne promjene pripajanja neprofitne organizacije koje se pripajaju postojećoj jedinici sastavljaju financijske izvještaje za poslovnu godinu s datumom koji prethodi datumu pripajanja. Postojeća jedinica konsolidira izvještaje pripojenih jedinica i evidentira promjene u svojim računovodstvenim knjigama.
(6) Kod statusne promjene podjele, neprofitna organizacija koja se dijeli sastavlja financijske izvještaje za poslovnu godinu na datum podjele, a novonastale jedinice otvaraju nove knjige sa stanjima ovisno o međusobno izvršenoj podjeli imovine i obveza.
(7) Financijske izvještaje, koji su sastavljeni za razdoblje prije statusnih promjena, potpisuje osoba koja je bila odgovorna za poslovanje neprofitne organizacije u razdoblju na koji se izvještaji odnose.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 73.

(1) Za dugotrajnu nefinancijsku imovinu iskazanu u bilanci na dan početka primjene ove Uredbe obračunata amortizacija i negativni učinci revalorizacije, nepokriveni revalorizacijskom rezervom, izravno terete (ispravljaju) vlastite izvore, ako je u trenutku nabave ove imovine u cijelosti iskazan rashod u visini njene nabavne vrijednosti.
(2) Potraživanja iskazana u bilanci na dan početka primjene ove Uredbe mogu se priznati u prihode u trenutku naplate potraživanja.
(3) Obveze iskazane u bilanci na dan početka primjene ove Ured­be mogu se priznati u rashode u trenutku podmirenja obveza.

Članak 74.

Financijski izvještaji propisani ovom Uredbom sastavljaju se za izvještajna razdoblja od 1. siječnja 2008. godine.

Članak 75.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.


Klasa: 401-01/07-01/02
Urbroj: 5030120-08-1
Zagreb, 17. siječnja 2008.

Predsjednik
dr. sc. Ivo Sanader, v. r.

Preuzmi
Naziv datoteke 01.UREDBA O RAČUNOVODSTVU NEPROFITNIH ORGANIZACIJA 23.01.2008.doc Tip doc (application/msword)