Lovački dom kao ugostiteljski objekat

Napisao  Nedjelja, 17 Prosinac 2006 00:58
Lovački dom je smještajni objekt u kojem se gostima, u prirodnom okruženju uz lovišta, pružaju usluge smještaja, a mogu se pružati i usluge prehrane, pića, napitaka i slastica, kao i usluge korištenja zasebne prostorije i/ili prostora za pripremanje jela s jednostavnom pripremom, u kojima gosti sami na svoj način i na svoju odgovornost pripremaju i konzumiraju jela, i druge usluge uobičajene u ugostiteljstvu.
 Lovački dom je smještajni objekt u kojem se gostima, u prirodnom okruženju uz lovišta, pružaju usluge smještaja, a mogu se pružati i usluge prehrane, pića, napitaka i slastica, kao i usluge korištenja zasebne prostorije i/ili prostora za pripremanje jela s jednostavnom pripremom, u kojima gosti sami na svoj način i na svoju odgovornost pripremaju i konzumiraju jela, i druge usluge uobičajene u ugostiteljstvu.

Izvadak iz Pravilnika

9. Vrsta Lovački dom

Članak 14.

(1) Lovački dom je smještajni objekt u kojem se gostima, u prirodnom okruženju uz lovišta, pružaju usluge smještaja, a mogu se pružati i usluge prehrane, pića, napitaka i slastica, kao i usluge korištenja zasebne prostorije i/ili prostora za pripremanje jela s jednostavnom pripremom, u kojima gosti sami na svoj način i na svoju odgovornost pripremaju i konzumiraju jela, i druge usluge uobičajene u ugostiteljstvu.

(2) Lovački dom se sastoji od: smještajnih jedinica, prostorije za boravak, sanitarija uz ugostiteljske i ostale sadržaje, zajedničkih sanitarija za goste uz smještajne jedinice, zajedničkih kompletnih kupaonica uz smještajne jedinice (ulaz iz hodnika), i kompletnih kupaonica u smještajnim jedinicama (ulaz iz smještajne jedinice), i ugostiteljskih sadržaja, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano.

(3) Smještajne jedinice u Lovačkom domu su spavaonice i/ili sobe.

 

Pravilnik

 

MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA 1632

Na temelju odredbi članka 9. stavka 4., članka 16. stavka 3., članka 17. stavka 2., i članka 25. stavka 1. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine«, broj 49/03 – pročišćeni tekst i 117/03),ministar mora, turizma, prometa i razvitka, donosi:

 

PRAVILNIK O RAZVRSTAVANJU, MINIMALNIM UVJETIMA I KATEGORIZACIJI DRUGIH VRSTA SMJEŠTAJNIH OBJEKATA IZ SKUPINE »KAMPOVI I DRUGE VRSTE OBJEKATA ZA SMJEŠTAJ«

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se vrste, minimalni uvjeti, kategorije i elementi za kategorije, minimum ugostiteljskih i drugih usluga koje se moraju pružati u pojedinoj vrsti, označavanje i način razvrstavanja i kategorizacije smještajnih objekata koje čine druge vrste objekata za smještaj iz skupine »Kampovi i druge vrste objekata za smještaj«.

 

Članak 2.

(1) Drugom vrstom smještajnog objekta iz skupine »Kampovi i druge vrste objekata za smještaj« podrazumijeva se poslovni objekt kao funkcionalna cjelina, kojim posluje ugostitelj (pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje ugostiteljske djelatnosti u toj skupini) ili pravna osoba koja nije ugostitelj, ali pod uvjetima propisanim zakonom za ugostitelja može obavljati ugostiteljsku djelatnost.

(2) Smještajni objekt iz stavka 1. ovog članka smatrat će se postojećim smještajnim objektom ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

1. da objekt na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika ima rješenje nadležnog upravnog tijela o utvrđenim minimalnim uvjetima, ili minimalnim uvjetima i kategoriji, a utvrđenom vrstom pripada u neku od skupina smještajnih objekata.

2. da se objektu vrsta i kategorija utvrđuju u skladu s ovim Pravilnikom, a objekt ima rješenje kao postojeći smještajni objekt, a utvrđenom vrstom pripada nekoj od skupina smještajnih objekata, sukladno ovom Pravilniku ili drugom propisu.

3. da je objekt na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika zatečen u postupku kategorizacije koji se vodi kod nadležnog upravnog tijela, a zahtjevom je zatraženo razvrstavanje u neku od vrsta iz skupine »Kampovi i druge vrste objekata za smještaj« ili u neku od vrsta smještajnih objekata koja nije propisana ovim Pravilnikom, a naknadno je zatraženo razvrstavanje u vrstu iz skupine »Kampovi i druge vrste objekata za smještaj«.

4. da je konačna ili pravomoćna građevinska dozvola za grad­nju objekta ishođena prije ili najviše godinu dana poslije stupanja na snagu ovog Pravilnika, pod uvjetom da gradnja objekta započne u roku godine dana od konačnosti ili pravomoćnosti građevinske dozvole;

5. da se radi o rekonstrukciji (adaptaciji, dogradnji, nadograd­nji) objekta za smještaj ili prenamjeni iz objekta druge namjene, ili bez namjene, u objekt za smještaj, a ti objekti su izgrađeni prije stupanja na snagu ovog Pravilnika;

(3) Dokazi o konačnosti i/ili pravomoćnosti građevinske dozvole, o vremenu izgradnje, iz stavka 2. točke 4. i 5. ovog članka, jesu isprave pribavljene sukladno posebnim propisima.

(4) Postojećim smještajnim objektom smatrat će se i objekt/i u domaćinstvu građana koji na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika imaju, ili su imali rješenje nadležnog upravnog tijela o utvrđenim minimalnim uvjetima, ili minimalnim uvjetima i kategoriji, ili su zatečeni u postupku razvrstavanja i kategorizacije.

(5) Svi ostali smještajni objekti smatrat će se novim smještajnim objektima.

 

II. RAZVRSTAVANJE DRUGIH VRSTA OBJEKATA ZA SMJEŠTAJ IZ SKUPINE »KAMPOVI I DRUGE VRSTE OBJEKATA ZA SMJEŠTAJ«

 

Članak 3.

(1) U drugim vrstama objekata za smještaj iz skupine »Kampovi i druge vrste objekata za smještaj«, pružaju se usluge smještaja.

(2) U objektima iz st. 1. ovog članka koji se kategoriziraju, osim vrste: Kuća za odmor, mogu se pružati usluge doručka.

(3) U objektima iz stavka 1. ovog članka koji se ne kategoriziraju, osim vrste: Objekt za robinzonski smještaj, mogu se pružati usluge prehrane, pića, napitaka i slastica.

(4) Vrsta smještajnog objekta iz stavka 1. ovog članka određena je ovisno o: vrsti ugostiteljskih usluga koje se u objektu moraju obvezno pružati, pretežitosti i obveznom minimumu ugostiteljskih usluga, načinu usluživanja, te drugim uvjetima propisanim ovim Pravilnikom (minimumu uređenja, opreme i dr. elemenata).

(5) Smještajni objekt može poslovati:

– tijekom cijele godine,

– sezonski,

– povremeno,

– sezonski i povremeno.

(6) Smještajni objekt posluje sezonski, ako posluje najduže 6 mjeseci neprekidno u bilo kojem razdoblju tijekom godine.

(7) Smještajni objekt posluje povremeno, ako posluje tijekom trajanja blagdana, sajmova i prigodnih manifestacija.

(8) Smještajni objekt posluje ljeti, ako posluje unutar razdoblja: 1. svibnja – 31. listopada.

(9) Smještajni objekt za vrijeme rada, neovisno o broju gostiju koji u njemu borave, mora u cijelosti ispunjavati uvjete propisane ovim Pravilnikom za utvrđenu vrstu.

 

Članak 4.

Druge vrste objekata za smještaj iz skupine »Kampovi i druge vrste objekata za smještaj«, su:

1. Soba za iznajmljivanje

2. Apartman

3. Studio apartman

4. Kuća za odmor

5. Prenoćište

6. Odmaralište

7. Hostel

8. Planinarski dom

9. Lovački dom

10. Učenički dom ili studentski dom

11. Objekt za robinzonski smještaj.

 

Članak 5.

(1) Da bi smještajni objekt iz članka 4. ovog Pravilnika bio razvrstan u pojedinu vrstu, mora ispunjavati sljedeće uvjete propisane ovim Pravilnikom:

1. opće uvjete za vrstu,

2. minimalne uvjete,

3. elemente za najnižu kategoriju za smještajne objekte koji se kategoriziraju:

Prilozi I. – VIII., koji su sastavni dijelovi ovog Pravilnika,

4. minimalne uvjete za vrste, za smještajne objekte koji se ne kategoriziraju:

Prilozi IX. i X., koji su sastavni dijelovi ovog Pravilnika.

 

III. OPĆI UVJETI ZA VRSTE – DEFINICIJE VRSTA

 

1. Vrsta Soba za iznajmljivanje

 

Članak 6.

(1) Soba za iznajmljivanje je smještajni objekt u kojem se gostima pružaju usluge smještaja, a mogu se pružati i usluge doručka.

(2) Soba za iznajmljivanje se sastoji od: predprostora (obvezno za nove objekte), spavaćeg dijela sobe i kupaonice.

 

2. Vrsta Apartman

 

Članak 7.

(1) Apartman je smještajni objekt u kojem se gostima pružaju usluge smještaja, a opremljen je tako da gost sam može pripremati i konzumirati hranu.

(2) U apartmanu se mogu pružati usluge doručka.

(3) Apartman se sastoji od: predprostora (obvezno za nove objekte), prostorije(a) za spavanje, prostorije za boravak, kuhanje i blagovanje, kupaonice(a), i zasebnog zahoda, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano.

 

3. Vrsta Studio apartman

 

Članak 8.

(1) Studio apartman je smještajni objekt u kojem se gostima pružaju usluge smještaja, a opremljen je tako da gost u jednoj prostoriji može spavati, boraviti, pripremati i konzumirati hranu, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano.

(2) U Studio apartmanu se mogu pružati usluge doručka.

(3) Studio apartman se sastoji od: predprostora (obvezno za nove objekte), prostorije s dijelovima namijenjenim i opremljenim za spavanje, za boravak, za kuhanje i blagovanje, te kupaonice, ili iznimno, prostorije za spavanje i odvojene prostorije za boravak, blagovanje i kuhanje, te kupaonice.

 

4. Vrsta Kuća za odmor

 

Članak 9.

(1) Kuća za odmor je smještajni objekt u kojem se gostima pružaju usluge smještaja i korištenja okućnice, opremljen tako da gost sam može pripremati i konzumirati hranu.

(2) Kuća za odmor je funkcionalna cjelina koju čini jedna građevina s okućnicom, a sastoji se od: predprostora (obvezno za nove objekte), prostorije(a) za spavanje, prostorije za boravak, blagovanje i kuhanje, kupaonice(a), i zasebnog zahoda, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano.

 

5. Vrsta Prenoćište

 

Članak 10.

(1) Prenoćište je smještajni objekt u kojem se gostima pružaju usluge smještaja, a mogu se pružati i usluge prehrane, pića, napitaka i slastica.

(2) Prenoćište se sastoji od: prostora za prijam gostiju, smještajnih jedinica, sanitarija uz ugostiteljske i ostale sadržaje, zajedničkih sanitarija za goste uz smještajne jedinice, zajedničkih kompletnih kupaonica uz smještajne jedinice (ulaz iz hodnika), kompletnih kupaonica u smještajnim jedinicama (ulaz iz smještajne jedinice), i ugostiteljskih sadržaja, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano.

(3) Smještajne jedinice u Prenoćištu su sobe.

(4) Ugostiteljski sadržaji u Prenoćištu mogu biti smješteni i u građevini koja se nalazi u neposrednoj blizini i izvan građevine u kojoj se nalaze smještajne jedinice.

 

6. Vrsta Odmaralište

 

Članak 11.

(1) Odmaralište je smještajni objekt zatvorenog tipa u kojem se djelatnicima, članovima, umirovljenicima, članovima uže obitelji djelatnika i umirovljenika, pravnih i fizičkih osoba, pružaju usluge smještaja, a mogu se pružati i usluge prehrane, pića, napitaka i slastica.

(2) Odmaralište se sastoji od: prostora za prijam gostiju, smještajnih jedinica, prostorije za boravak, sanitarija uz ugostiteljske i ostale sadržaje, zajedničkih sanitarija za goste uz smještajne jedinice, zajedničkih kompletnih kupaonica uz smještajne jedinice (ulaz iz hodnika), kompletnih kupaonica u smještajnim jedinicama (ulaz iz smještajne jedinice), i ugostiteljskih sadržaja, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano.

(3) Smještajne jedinice u Odmaralištu su: sobe i/ili spavaonice.

(4) Ugostiteljski sadržaji u Odmaralištu mogu biti smješteni i u građevini koja se nalazi u neposrednoj blizini i izvan građevine sa smještajnim jedinicama.

 

7. Vrsta Hostel

 

Članak 12.

(1) Hostel je smještajni objekt u kojem se pretežito mlađim gostima pružaju usluge smještaja, a mogu se pružati i usluge prehrane, pića, napitaka i slastica.

(2) Hostel se sastoji od: prostora za prijam gostiju, smještajnih jedinica, prostorije za boravak, sanitarija uz ugostiteljske i ostale sadržaje, zajedničkih sanitarija za goste uz smještajne jedinice, zajedničkih kompletnih kupaonica uz smještajne jedinice (ulaz iz hodnika), i kompletnih kupaonica u smještajnim jedinicama (ulaz iz smještajne jedinice), ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano.

(3) Smještajne jedinice u Hostelu su sobe i/ili spavaonice.

(4) Ugostiteljski sadržaji u Hostelu mogu biti smješteni i u građevini koja se nalazi u neposrednoj blizini i izvan građevine u kojoj se nalaze smještajne jedinice.

 

8. Vrsta Planinarski dom

 

Članak 13.

(1) Planinarski dom je smještajni objekt u kojem se gostima, u prirodnom brdsko-planinskom okruženju, pružaju usluge smještaja, a mogu se pružati i usluge prehrane, pića, napitaka i slastica, kao i usluge korištenja zasebne prostorije i/ili prostora za pripremanje jela s jednostavnom pripremom, u kojima gosti sami na svoj način i na svoju odgovornost pripremaju i konzumiraju jela, i druge usluge uobičajene u ugostiteljstvu.

(2) Planinarski dom se sastoji od: smještajnih jedinica, prostorije za boravak, sanitarija uz ugostiteljske i ostale sadržaje, zajedničkih sanitarija za goste uz smještajne jedinice, zajedničkih kompletnih kupaonica uz smještajne jedinice (ulaz iz hodnika), i kompletnih kupaonica u smještajnim jedinicama (ulaz iz smještajne jedinice), i ugostiteljskih sadržaja, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano.

(3) Smještajne jedinice u Planinarskom domu su: spavaonice i/ili sobe.

(4) Ugostiteljski sadržaji u Planinarskom domu mogu biti smješteni i u građevini koja se nalazi u neposrednoj blizini i izvan građevine u kojoj se nalaze smještajne jedinice.

 

9. Vrsta Lovački dom

 

Članak 14.

(1) Lovački dom je smještajni objekt u kojem se gostima, u prirodnom okruženju uz lovišta, pružaju usluge smještaja, a mogu se pružati i usluge prehrane, pića, napitaka i slastica, kao i usluge korištenja zasebne prostorije i/ili prostora za pripremanje jela s jednostavnom pripremom, u kojima gosti sami na svoj način i na svoju odgovornost pripremaju i konzumiraju jela, i druge usluge uobičajene u ugostiteljstvu.

(2) Lovački dom se sastoji od: smještajnih jedinica, prostorije za boravak, sanitarija uz ugostiteljske i ostale sadržaje, zajedničkih sanitarija za goste uz smještajne jedinice, zajedničkih kompletnih kupaonica uz smještajne jedinice (ulaz iz hodnika), i kompletnih kupaonica u smještajnim jedinicama (ulaz iz smještajne jedinice), i ugostiteljskih sadržaja, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano.

(3) Smještajne jedinice u Lovačkom domu su spavaonice i/ili sobe.

 

10. Vrsta Učenički dom ili studentski dom

 

Članak 15.

(1) Učenički dom ili Studentski dom je smještajni objekt u kojem se gostima pružaju usluge smještaja u vrijeme školskih praznika, a mogu se pružati i usluge prehrane, pića, napitaka i slastica.

(2) Učenički dom ili Studentski dom se sastoji od: smještajnih jedinica, sanitarija uz ugostiteljske i ostale sadržaje, zajedničkih sanitarija za goste uz smještajne jedinice, zajedničkih kompletnih kupaonica uz smještajne jedinice (ulaz iz hodnika), kompletnih kupaonica u smještajnim jedinicama (ulaz iz smještajne jedinice), i ugostiteljskih sadržaja, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano.

(3) Smještajne jedinice u Učeničkom domu ili Studentskom domu su sobe.

(4) Učenički dom ili Studentski dom mora udovoljavati minimalnim uvjetima iz ovog Pravilnika samo ako usluge smještaja pruža gostima za vrijeme školskih praznika, i u to vrijeme ne može pružati smještaj studentima i đacima, osim u izdvojenim građevinama u kojima ne borave gosti.

 

11. Vrsta Objekt za robinzonski smještaj

 

Članak 16.

Objekt za robinzonski smještaj je smještajni objekt koji se nalazi u prirodnom okruženju, a sastoji se od prostorije/a ili prostora u kojima se gostima pružaju usluge smještaja u neuobičajenim okolnostima i uvjetima.

 

IV. MINIMALNI UVJETI

 

1. Opći minimalni uvjeti

 

Članak 17.

(1) Druge vrste objekata za smještaj iz skupine »Kampovi i druge vrste objekata za smještaj«, osim Objekta za robinzonski smještaj, moraju ispunjavati opće minimalne uvjete, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano.

(2) Iznimno od odredbi stavka 1. ovog članka, po posebnom zahtjevu ugostitelja, a uz prethodno pribavljene isprave na temelju propisa o zaštiti povijesno-kulturnih dobara, ministar nadležan za ugostiteljstvo i turizam (u daljnjem tekstu: Ministar) može odobriti odstupanja od minimalnih uvjeta, odnosno uvjeta za kategoriju propisanih ovim Pravilnikom. Ovo odobrenje ne može se dati za propisani modul i površinu smještajne jedinice, te u slučaju ako nisu osigurani uvjeti za nesmetanu i potpunu funkcionalnu namjenu smještajnog objekta.

(3) Ako je smještajni objekt u postupku iz stavka 2. ovog članka pribavio isprave na temelju propisa o zaštiti povijesno-kulturnih dobara, a dijelom je na taj zaštićeni dio nadograđivan ili dograđivan novi dio, cijeli objekt tretirat će se kao zaštićeno povijesno-kulturno dobro i kategorizirati kao funkcionalna cjelina.

 

1.1. Nesmetano kretanje i boravak gostiju i zaposlenog osoblja

 

Članak 18.

(1) Smještajni objekti moraju biti uređeni i opremljeni tako da omogućuju: nesmetano i sigurno kretanje i boravak gostiju i zaposlenog osoblja, nesmetan prijenos stvari, te odgovarajuće čuvanje robe, namirnica i pića, ako se pruža usluga prehrane i pića.

(2) Vanjski izgled objekta i okoliš, podovi, zidovi, stropovi, stolarija, uređaji, oprema i ostalo, u smještajnom objektu ne smiju biti dotrajali i oštećeni, i moraju biti stalno u ispravnom i funkcionalnom stanju.

(3) Osoblje u smještajnom objektu mora biti osposobljeno za stručno usluživanje gostiju.

 

1.2. Priključak na infrastrukturu, instalacije i komunalni otpad

 

Članak 19.

(1) Smještajni objekt mora stalno raspolagati dovoljnim količinama higijenski ispravne vode koja se osigurava priključkom na javni vodovod, a gdje javni vodovod ne postoji, to se mora osigurati na drugi način sukladno posebnim propisima.

(2) Otpadne vode moraju se iz objekta odvoditi zatvorenim sustavom sukladno posebnim propisima.

(3) Smještajni objekt mora biti priključen na javnu električnu mrežu ili na drugi odgovarajući način biti opskrbljen električnom energijom.

(4) Smještajni objekt mora biti priključen na javnu telefonsku mrežu, osim na mjestima gdje takve mogućnosti ne postoje.

(5) Električno osvjetljenje mora biti osigurano u svim prostorijama smještajnog objekta.

(6) U smještajnom objektu moraju noću biti potpuno ili orijentacijskim svjetlom osvjetljene sve prostorije i prostori gdje se kreću i borave gosti.

(7) U svim prostorijama smještajnog objekta u kojima borave gosti, mora biti osiguran odgovarajući način grijanja prostorija do temperature od najmanje 18,5° C, uz mogućnost prozračivanja.

(8) Komunalni i ostali otpad mora se redovito odstranjivati iz smještajnog objekta sukladno posebnim propisima.

(9) Iznimno od stavka 4. ovog članka, ako zbog objektivnih uvjeta nije osigurana mogućnost korištenja javne telefonske mreže, ugostitelj u smještajnom objektu mora gostima, na njihov zahtjev, osigurati mogućnost uporabe mobilnog telefona.

(10) Iznimno od odredbi stavka 7. ovog članka, u smještajnom objektu u kojem se posluje samo ljeti, ne mora biti osigurano grijanje prostorija.

 

1.3. Zaštita od požara, buke i prašine

 

Članak 20.

(1) Smještajni objekt mora ispunjavati uvjete za zaštitu od požara sukladno posebnim propisima.

(2) Pored uvjeta iz stavka 1. ovoga članka, smještajni objekt mora:

1. kod svakog dizala (ako ih objekt ima) istaknuti zabranu korištenja dizala u slučaju požara, osim kod sigurnosnih dizala (ako ih objekt ima) za osobe s invaliditetom;

2. imati pisane upute za osoblje za slučaj nastanka požara, te s tim uputama upoznati svakog zaposlenika;

3. posebnim oznakama o zabrani pušenja označiti sve opasne zone (dizala, kuhinja, kotlovnica, praonica rublja i dr.);

4. imati kontejnere i koševe za otpatke od vatrootpornog materijala, ako ovim Pravilnikom nije drukčuje propisano;

5. kontinuirano osigurati da sigurnosna ili panik rasvjeta na svim putovima za evakuaciju dobro funkcionira.

(3) Prostorije smještajnog objekta moraju ispunjavati uvjete za zaštitu od buke sukladno posebnim propisima.

(4) Oprema i pribor, u vrijeme kada nisu u uporabi, moraju biti zaštićeni od prašine.

 

1.4. Unutarnje visine prostorija

 

Članak 21.

(1) U smještajnim objektima, unutarnja visina (visina od poda do stropa) zajedničkih prostorija: za boravak, za blagovanje, za usluživanje gostiju (prostorija u kojoj se nalazi i točionik), sanitarija uz ugostiteljske i ostale sadržaje, zajedničkim sanitarijama uz smještajne jedinice, za pripremanje jela (kuhinje), centralne pripremnice za obradu namirnica, te ostalih zajedničkih prostorija, mora biti najmanje 2,80 m, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano. Iznimno, u objektima koji se kategoriziraju, visina prostorije/a za pripremu i usluživanje samo doručka, može biti najmanje 2,40 m.

(2) U smještajnim jedinicama i modulima, te komunikacijama uz njih, unutarnja visina (visina od poda do stropa) mora biti najmanje 2,40 m, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano.

(3) Iznimno od odredbi stavka 1. i 2. ovog članka u postojećim smještajnim objektima smatraju se dostatnim unutarnje visine prostorija zatečene na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika, uz uvjet da postoji sustav prozračivanja i da je osigurano nesmetano i sigurno kretanje gostiju i osoblja.

(4) Iznimno od odredbi stavka 1., 2. i 3. ovog članka, u svim prostorijama s koso izvedenim stropom ili stropom različitih visina, prosječna unutarnja visina mora biti sukladna odredbama stavka 1., 2. i 3. ovoga članka, s time da u novim smještajnim objektima najniža unutarnja visina od poda do kosog stropa ne može biti niža od 1,20 m.

(5) Iznimno od odredbi stavka 1., 2. i 3. ovog članka, u postojećim smještajnim objektima u kojima će se sustavi hlađenja ugrađivati nakon stupanja na snagu ovog Pravilnika, smatraju se dostatnima niže visine prostorija uvjetovane ugradnjom tih sustava uz uvjet da je osigurano nesmetano i sigurno kretanje gostiju i osoblja.

 

1.5. Uvjeti za osobe s invaliditetom

 

Članak 22.

(1) Novi smještajni objekti u dijelu: ulaza, komunikacija u zajedničkim prostorima i sanitarijama uz ugostiteljske i ostale sadržaje ako postoje, moraju ispunjavati uvjete za osobe s invaliditetom sukladno posebnim propisima, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano.

(2) Na ulaznim vratima smještajne jedinice moraju biti označene odgovarajućim reljefnim oznakama. Dizala, ako ih smještajni objekt ima, moraju imati odgovarajuću ploču za upravljanje dizalom s reljefnim oznakama i sustav zvučnog informiranja o smjeru kretanja dizala.

 

2. Minimalni uvjeti za smještajne objekte koji se kategoriziraju

 

2.1. Isticanje oznake vrste i kategorije te naziva objekta

 

Članak 23.

(1) Na glavnom ulazu u smještajni objekt mora biti vidno istaknuta propisana oznaka utvrđene vrste i kategorije. Pored oznake propisane ovim Pravilnikom za označavanje vrste te kategorije, ugostitelj mora na primjeren način istaći naziv smještajnog objekta te tvrtku trgovačkog društva ili obrta.

(2) Iznimno od odredbi stavka 1. ovog članka, u smještajnom objektu koji se nalazi u građevini koja je zaštićena kao povijesno--kulturno dobro, oznake propisane ovim Pravilnikom mogu se postaviti unutar glavnog ulaza i sl.

(3) Oznake o vrsti i kategoriji smještajnog objekta moraju se isticati na standardiziranoj ploči sukladno članku 54. ovog Pravilnika.

(4) Iznimno od odredbi stavka 1. ovog članka, ako ugostitelj u jednoj građevini ima više smještajnih objekata iste vrste i kategorije, tada je dovoljno istaći na vidnom mjestu, jednu zajedničku propisanu oznaku vrste i kategorije.

 

2.2. Površina smještajnog objekta – modul

 

Članak 24.

(1) Ukupna korisna površina (neto površina na uporabi gostu) smještajnog objekta koji se kategorizira, naziva se modul.

(2) Modul smještajnog objekta propisan je ovisno o vrsti i kategoriji smještajnog objekta.

(3) Minimalni modul smještajnog objekta je modul propisan za najnižu kategoriju pojedine vrste smještajnog objekta.

(4) Propisana veličina modula u novim smještajnim objektima, ista je bez obzira na mogući kapacitet sobe propisan člankom 26. stavkom 2. ovog Pravilnika.

 

Članak 25.

(1) U postojećim smještajnim objektima, bez obzira na vrstu i kategoriju koja se objektu utvrđuje, dozvoljava se odstupanje od propisanih modula smještajnih objekata:

– 1 m2 za modul: sobe,

– 2 m2 za modul: studio apartmana, apartmana i kuće za odmor.

(2) Iznimno od stavka 1. ovog članka, umjesto odstupanja dozvoljenih odredbama toga stavka, u postojećim smještajnim objektima koji posluju ljeti, bez obzira na vrstu i kategoriju koja se objektu utvrđuje, dozvoljava se u modul uračunati stvarnu površinu terase, lođe ili balkona:

do 2 m2 za modul: sobe,

do 3 m2 za modul: studio apartmana;

do 4 m2 za modul apartmana i kuće za odmor s jednom prostorijom za spavanje, a za svaku dodatnu prostoriju za spavanje 2 m2.

 

2.3. Kapacitet smještajnog objekta

 

Članak 26.

(1) Kapacitet smještajnog objekta, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano, određuje se:

1. za postojeće objekte prema broju kreveta ovisno o površini propisanog modula,

2. za nove objekte prema broju kreveta neovisno o površini propisanog modula.

(2) S obzirom na kapacitet soba za iznajmljivanje može biti:

1. jednokrevetna – ima jedan krevet za jednu osobu,

2. dvokrevetna – ima dva kreveta za jednu osobu ili jedan krevet za dvije osobe.

(3) Iznimno od stavka 2. ovog članka, u postojećim smještajnim objektima, soba za iznajmljivanje, s obzirom na kapacitet može biti i trokrevetna ako je površina modula sobe veća za 3 m od površine propisane za dvokrevetnu sobu za iznajmljivanje.

(4) Iznimno od stavka 2. ovog članka, u jednokrevetnoj i dvokrevetnoj sobi za iznajmljivanje, ako je površina modula veća za 3 m od propisane za utvrđeni kapacitet sobe za iznajmljivanje, na zahtjev gosta, može se namjestiti dodatni krevet.

(5) S obzirom na kapacitet: studio apartman, apartman i kuća za odmor, mogu biti:

1. Studio apartman s najviše četiri kreveta (pomična i/ili fiksna ako su ovim Pravilnikom dozvoljeni),

2. Apartman s najviše šest kreveta u tri prostorije za spavanje, odnosno najviše dva kreveta u svakoj prostoriji za spavanje.

3. Kuća za odmor s najviše dva kreveta u svakoj prostoriji za spavanje.

(6) Iznimno od stavka 5. ovog članka, na prostorije za spavanje u apartmanu i kući za odmor, odgovarajuće mogu se primjeniti odredbe stavka 3. i 4. ovog članka.

(7) Iznimno od stavka 5. ovog članka, u smještajnom objektu iz istog stavka, osim studio apartmana, u prostoriji za boravak mogu biti dva dodatna kreveta, ako dodatnih kreveta nema u prostoriji/ma za spavanje, ili ako prostorije za spavanje nisu trokrevetne.

(8) Kreveti u smještajnom objektu, iznimno, mogu biti smješteni i jedan iznad drugoga – kreveti na kat. Uz krevet na katu također se obvezno nalaze na odgovarajući način postavljeni propisani elementi. Kod utvrđivanja površine modula, krevet na katu smatra se kao svaki drugi krevet za jednu osobu.

(9) Pod pojmom »dodatni krevet« iz odredbi ovog članka podrazumijeva se krevet postavljen na zahtjev gosta, koji nije stalno namješten u smještajnoj jedinici. Uz takav krevet ne moraju se nalaziti obvezatni propisani elementi (noćni ormarić i noćna svjetiljka). Takav krevet ne izražava se u kapacitetu smještajnog objekta.

 

2.4. Minimalni uvjeti za pripremu i usluživanje doručka

 

2.4.1. Opće odredbe

 

Članak 27.

(1) Ugostitelj za goste u smještajnim objektima vrsta: soba za iznajmljivanje, studio apartman i apartman, može pružati uslugu doručka.

(2) Ako ugostitelj za goste smještene u jednom ili više objekata iz st. 1. ovog članka, pruža uslugu doručka, mora u blizini navedenih objekata imati ugostiteljski objekt, odnosno, ugostiteljske sadržaje odgovarajućeg kapaciteta, opremljene i uređene na prikladan način za pripremu i konzumiranje hrane.

(3) Ako ugostitelj pruža uslugu doručka za goste, u jednom ili više objekata iz st. 1. ovog članka, ukupnog kapaciteta do 20 kreveta, uslugu doručka mora pružati u ugostiteljskom objektu po posebnom propisu, ili u ugostiteljskim sadržajima sukladno čl. 28. ovog Pravilnika.

(4) Ako ugostitelj pruža uslugu doručka za goste u objektima iz st. 1. ovog članka ukupnog kapaciteta preko 20 kreveta, uslugu doručka mora pružati u ugostiteljskom objektu po posebnom propisu, ili u ugostiteljskim sadržajima sukladno čl. 32. – 35. i 37. – 49., te prilogu IX. – točkama 2., 8., 9., 10. i 11. ovog Pravilnika.

2.4.2. Ugostiteljski sadržaji za pripremu i usluživanje doručka, smještajnog kapaciteta do 20 kreveta

 

Članak 28.

(1) Ugostiteljski sadržaji iz čl. 27. st. 3. ovog Pravilnika su prostorija za pripremu i blagovaonica za usluživanje doručka.

(2) Prostorija za pripremu i blagovaonica moraju imati opremu, uređaje i pravila postupanja sukladno Prilozima I. – VI. ovog Pravilnika.

 

3. Minimalni uvjeti za smještajne objekte koji se ne kategoriziraju, osim Objekta za robinzonski smještaj

 

3.1. Isticanje oznake vrste i naziva objekta

 

Članak 29.

Na glavnom ulazu u smještajni objekt ugostitelj mora na primjeren način istaknuti naziv vrste i naziv smještajnog objekta, te tvrtku trgovačkog društva ili obrta.

 

3.2. Kapacitet smještajnog objekta

 

Članak 30.

(1) Kapacitet smještajnog objekta utvrđuje se prema broju i vrsti smještajnih jedinica i njihovom kapacitetu.

(2) Kapacitet smještajne jedinice određuje se prema broju kreveta:

1. Spavaonica – najmanje pet kreveta

2. Soba – najviše četiri kreveta.

(3) Kreveti u smještajnoj jedinici mogu biti i jedan iznad drugoga – kreveti na kat.

Uz krevet na katu obvezno se nalaze postavljeni propisani elementi. Krevet na katu mora zadovoljiti propisanu površinu za krevet.

(4) Jednom smještajnom jedinicom smatrat će se sve prostorije i prostori unutar smještajne jedinice u koju se ulazi kroz jedna vrata.

 

3.3. Zajedničke sanitarije i kupaonice za gosteuz smještajne jedinice

 

3.3.1. Opće odredbe

 

Članak 31.

(1) Smještajni objekt mora imati zajedničke sanitarije za goste uz smještajne jedinice.

(2) Zajedničke sanitarije za goste uz smještajne jedinice, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano, čine:

1. sanitarije za žene koje se sastoje od: predprostorije i prostorije sa zahodskom školjkom (zahodska kabina), prostorije s umivaonikom i tuš kabinom, ili odvojene prostorije s umivaonikom, i odvojene prostorije s tuš kabinom

2. sanitarije za muškarce koje se sastoje od: predprostorije ili prostorije u kojoj je pisoar, i prostorije sa zahodskom školjkom (zahodska kabina), prostorije s umivaonikom i tuš kabinom, ili odvojene prostorije s umivaonikom, i odvojene prostorije s tuš kabinom.

(3) Smještajni objekt može imati kompletnu kupaonicu u smještajnoj jedinici, zajedničku kompletnu kupaonicu i zajedničku djelomičnu kupaonicu uz smještajne jedinice:

1. Pod pojmom »kompletna kupaonica« u smještajnoj jedinici podrazumijeva se kupaonica koja se nalazi u sobi (ulaz iz sobe), i ima: zahodsku školjku, umivaonik s ogledalom i policom za odlaganje stvari, kadu ili tuš kadu ili tuš.

2. Pod pojmom »zajednička kompletna kupaonica« podrazumijeva se kupaonica koja se ne nalazi u smještajnoj jedinici (ulaz iz hodnika ili spavaonice), i ima: zahodsku školjku, umivaonik s ogledalom i policom za odlaganje stvari, kadu ili tuš kadu ili tuš.

3. Pod pojmom »zajednička djelomična kupaonica« podrazumijeva se kupaonica koja se ne nalazi u smještajnoj jedinici (ulaz iz hodnika ili spavaonice), i ima: samo umivaonik s ogledalom i policom za odlaganje stvari, samo zahodsku školjku, samo kadu ili tuš kadu ili tuš, ili kombinaciju bilo koja dva naprijed navedena sanitarna elementa.

(4) Smještajni objekt može imati djelomičnu kupaonicu u sobi, ali se sanitarni elementi ne uračunavaju u potreban broj sanitarnih elemenata.

 

3.4. Sanitarije uz ugostiteljske i ostale sadržaje

 

3.4.1. Opće odredbe

 

Članak 32.

(1) Smještajni objekt koji ima zajedničke prostorije, mora uz njih imati uređene i opremljene sanitarije (uz prostor za boravak gostiju, uz ugostiteljske i ostale sadržaje). Te sanitarije, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano, čini:

1. zahod za žene koji se sastoji od: prostorije u kojoj je zahodska školjka (zahodska kabina), i predprostorije u kojoj je umivaonik,

2. zahod za muškarce koji se sastoji od: prostorije u kojoj je zahodska školjka (zahodska kabina), predprostorije u kojoj je umivaonik, i prostorije u kojoj je pisoar.

(2) Zahodi u smještajnom objektu se moraju nalaziti u blizini prostorija i prostora gdje gosti najčešće dulje borave (prostorije za boravak, ugostiteljskih i drugih sadržaja).

(3) U sanitarijama iz ovoga članka mora biti besprijekoran red i čistoća, a prostorije moraju biti dezinficirane.

(4) Iznimno od stavka 1. točke 2. ovog članka, u postojećim smještajnim objektima u zahodu za muškarce i umivaonik i pisoar mogu se nalaziti u predprostoriji, uz uvjet da je prostor između umivaonika i pisoara dijelom pregrađen odgovarajućom vizualnom pregradom.

 

3.4.2. Prostorija sa zahodskom školjkom (zahodska kabina)

 

Članak 33.

(1) Broj prostorija sa zahodskom školjkom, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano, mora biti razmjeran kapacitetu smještajnog objekta izraženom brojem konzumnih i/ili sjedećih mjesta u ugostiteljskim i ostalim sadržajima smještajnog objekta u čijoj se blizini nalaze, i to:

– do 80 mjesta, jedna prostorija sa zahodskom školjkom u zahodu za žene i jedna prostorija sa zahodskom školjkom u zahodu za muškarce, s prostorijom u kojoj je jedan pisoar,

– do 160 mjesta, dvije prostorije sa zahodskom školjkom u zahodu za žene i jedna prostorija sa zahodskom školjkom u zahodu za muškarce, s prostorijom u kojoj su dva pisoara,

– do 550 mjesta, tri prostorije sa zahodskom školjkom u zahodu za žene i dvije prostorije sa zahodskom školjkom u zahodu za muškarce, s prostorijom u kojoj su tri pisoara,

– više od 550 mjesta, četiri prostorije sa zahodskom školjkom u zahodu za žene i tri prostorije sa zahodskom školjkom u zahodu za muškarce, s prostorijom u kojoj su četiri pisoara.

(2) Iznimno od odredbi stavaka 1. ovoga članka, postojeći smještajni objekti koji imaju više ugostiteljskih i drugih sadržaja u neposrednoj blizini jedan do drugoga, pri kapacitetu većem od 80 mjesta mogu odstupiti od propisanog razmjernog broja prostorija sa zahodskom školjkom, i pisoara, ali najviše 25%.

 

Članak 34.

(1) Svi zahodi moraju imati visoku zahodsku školjku (školjku sa sjedalom) na ispiranje tekućom vodom.

(2) Pisoar u zahodu za muškarce mora biti zidna školjka s ispiranjem tekućom vodom te treba biti postavljen ili ograđen tako da se ne vidi izvan prostorije u kojoj se nalazi.

 

3.4.3. Pretprostorija s umivaonikom

 

Članak 35.

(1) U pretprostoriji zahoda mora biti umivaonik s tekućom toplom i hladnom vodom.

(2) Broj umivaonika iz stavka 1. ovog članka mora biti razmjeran broju konzumnih i/ili sjedećih mjesta u ugostiteljskim i drugim sadržajima u neposrednoj blizini, u smještajnom objektu i to:

– do 160 mjesta – jedan umivaonik u svakoj pretprostoriji (posebno za žene i posebno za muškarce),

– do 320 mjesta – dva umivaonika u svakoj pretprostoriji (posebno za žene i posebno za muškarce),

– od 320 mjesta na više – tri umivaonika u svakoj pretprostoriji (posebno za žene i posebno za muškarce).

(3) Iznimno od odredbe članka 32. stavka 1. i stavka 1. ovog članka, u postojećim smještajnim objektima može se u zahod za žene i zahod za muškarce ulaziti kroz zajedničku pretprostoriju. Tada se u toj zajedničkoj pretprostoriji mogu nalaziti umivaonici. Broj umivaonika mora biti razmjeran broju konzumnih i/ili sjedećih mjesta u ugostiteljskim i ostalim sadržajima:

– do 80 mjesta dva umivaonika,

– do 160 mjesta tri umivaonika,

– do 320 mjesta četiri umivaonika,

– od 320 na više pet umivaonika,

 

3.4.4. Sanitarije uz bazene

 

Članak 36.

(1) Smještajni objekt koji ima bazen na otvorenom ili u zatvorenom prostoru mora imati sanitarije namijenjene korisnicima bazena.

(2) Na sanitarije iz stavka 1. ovog članka, odgovarajuće se primjenjuju odredbe ovog Pravilnika o sanitarijama uz ugostiteljske i ostale sadržaje smještajnog objekta.

(3) Uz bazen mora biti tuš i kabina za presvlačenje.

 

3.5. Minimalni uvjeti za ugostiteljske sadržaje

 

3.5.1. Opće odredbe

 

Članak 37.

(1) Smještajni objekt, bez obzira na vrstu kojoj pripada, ukoliko nudi usluge prehrane te uslužuje pića, napitke i slastice, mora, u prostoru objekta odnosno u okviru funkcionalne cjeline objekta (u zatvorenom prostoru, i/ili na otvorenom natkrivenom prostoru, terasi, uz bazen, na plaži ako je ima) imati odgovarajuće ugostiteljske sadržaje za pružanje tih usluga.

(2) Ugostiteljski sadržaji iz stavka 1. ovoga članka uređenjem, opremom, uslugama i održavanjem, moraju ispunjavati uvjete sukladno odredbama ovog Pravilnika kojima su propisani uvjeti za ugostiteljske sadržaje.

(3) Iznimno od stavka 2. ovog članka, ugostiteljski sadržaji iz stavka 1. ovog članka, bez obzira koliko ih smještajni objekt ima, vodeći računa da se radi o ugostiteljskim uslugama smještajnog objekta kojem funkcionalno pripadaju, mogu imati jednu zajedničku kuhinju, te odgovarajuće zajedničke prostorije, prostore i sanitarije kojima se koriste i drugi sadržaji u smještajnom objektu.

(4) Prostor ugostiteljskog sadržaja unutar funkcionalne cjeline smještajnog objekta, ugostitelj može ustrojiti kao svoj ugostiteljski objekt ili ga iznajmiti ili dati u zakup drugoj tvrtki radi obavljanja ugostiteljske djelatnosti.

(5) U slučaju iz stavka 4. ovog članka ugostitelj odnosno tvrtka najmoprimatelj ili zakupac u prostoru ugostiteljskog sadržaja mora sukladno zakonu ustrojiti ugostiteljski objekt odgovarajuće vrste. Taj ugostiteljski objekt mora ispunjavati uvjete za vrstu u koju je razvrstan po posebnom propisu i na odgovarajući način: kvalitetom usluga, uređenja i održavanja, mora ispunjavati uvjete sukladno vrsti smještajnog objekta u čijoj se funkcionalnoj cjelini nalazi. Iznimno, taj ugostiteljski objekt ne mora imati zasebne sanitarije za goste, već se dostatnima smatraju sanitarije uz ugostiteljske i ostale sadržaje smještajnog objekta ako se nalaze u neposrednoj blizini.

 

Članak 38.

(1) Ugostitelj koji posluje smještajnim objektom ugovorom će obvezati druge ugostitelje koji posluju ugostiteljskim objektima u funkcionalnoj cjelini smještajnog objekta da ti objekti moraju na odgovarajući način, standardom opreme, uređenja i održavanja, ispunjavati uvjete sukladno vrsti smještajnog objekta.

(2) Elementi opreme, uređenja i održavanja, te sadržaj i kvaliteta usluga ugostiteljskih objekata iz stavka 1. ovog članka podliježu provjeri u postupku razvrstavanja smještajnog objekta, bez obzira tko njima posluje. Provjera će se obaviti na odgovarajući način: utvrđivanjem činjeničnog stanja sukladno ovom Pravilniku i propisima koji se primjenjuju na ugostiteljske objekte.

 

3.5.2. Prostorije i prostori za usluživanje gostiju

 

Članak 39.

(1) U smještajnom objektu usluživanje gostiju jelom, napicima i pićem obavlja se u blagovaonici ili drugoj prostoriji ili prostoru za usluživanje.

(2) Blagovaonica je prostorija koja služi za blagovanje, a opremljena je namještajem prikladnim za blagovanje.

(3) Prostorija za usluživanje je prostorija koja služi za usluživanje drugih ugostiteljskih usluga, u jednom dijelu, a u drugom dijelu te prostorije mogu se naočigled gostiju pripremati jednostavnija topla i/ili hladna jela i napici.

(4) Prostorija za usluživanje u jednom dijelu može imati namještaj prikladan za blagovanje, a u drugom dijelu točionik koji može sadržavati prostor za pripremanje jela, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano.

(5) Ako se u prostoriji za usluživanje u okviru točionika obavlja pripremanje jela, prostor za pripremanje mora biti opremljen opremom sukladno složenosti jela koja se pripremaju. U prostoriji za usluživanje ne može se obavljati čišćenje i obrada namirnica.

(6) Iznimno od odredbe stavka 3. ovoga članka, u smještajnim objektima koji posluju ljeti, a nemaju prostoriju za usluživanje, prostorijom za usluživanje smatra se i natkriven prostor na otvorenom.

(7) Prostor za usluživanje na otvorenom može biti dio prostora: plaže, vrta, terase, i sl., u kojem se uslužuju gosti, a u drugom dijelu tog prostora, mogu se naočigled gostiju pripremati jela. Na prostor za usluživanje na otvorenom odgovarajuće se primjenjuju odredbe stavka 4. i 5. ovoga članka.

 

Članak 40.

(1) Blagovaonica i prostorija za usluživanje gostiju moraju imati dobro odzračivanje. Blagovaonica, prostorija i prostor za usluživanje gostiju, moraju imati dobro osvjetljenje.

(2) Blagovaonica i prostorija za usluživanje gostiju moraju imati dovoljan broj vješalica za odlaganje odjevnih predmeta gostiju prema broju konzumnih mjesta. Ako postoji garderoba smještena izvan tih prostorija mora biti odgovarajuće čuvana ili u njoj istaknuta obavijest gostima da se stvari odložene u garderobi ne čuvaju.

 

3.5.3. Kuhinja

 

Članak 41.

(1) Kuhinju mora imati svaki smještajni objekt u kojem se gostima pružaju usluge prehrane uključujući i ako se pruža samo usluga doručka.

(2) Kuhinja iz stavka 1. ovog članka kapacitetom mora odgovarati potrebama ponude, odnosno asortimana jela, napitaka, pića i slastica, te uobičajenom broju konzumenata u smještajnom objektu.

(3) Kuhinja mora imati prostore, opremu, uređaje i pravila postupanja sukladno Prilogu IX. ovog Pravilnika.

(4) Iznimno od odredbi stavka 3. ovoga članka, u smještajnom objektu u kojem se samo dogotovljavaju (samo termički obrađuju) već pripremljena jela (namirnice za dogotavljanje jela dostavljaju se kao proizvodi drugih proizvođača ili iz centralne pripremnice namirnica koja to obavlja za više smještajnih objekata), kuhinja ne mora imati prostore i uređaje za čišćenje i obradu namirnica.

(5) Iznimno od odredbi stavka 3. ovog članka, smještajni objekt u kojem ugostitelj priprema i uslužuje hladna i topla jela s jednostavnijom pripremom (roštilj, ražanj, peka, ploča i sl.), ili ne pruža usluge prehrane, već pruža usluge korištenja prostorija i/ili prostora za pripremu hladnih i toplih jela s jednostavnijom pripremom (roštilj, ražanj, ploča, peka i sl..) u kojima gosti sami na svoj način i na svoju odgovornost pripremaju jela, ne mora ispunjavati propisane uvjete za kuhinju, nego za točionik iz članka 45. ovog Pravilnika.

 

Članak 42.

U kuhinji mora biti besprijekoran red i čistoća, a otpaci se moraju redovito odstranjivati.

 

3.5.4. Centralna pripremnica namirnica – prostorija za obradu namirnica za više smještajnih objekata kojima posluje jedan ugostitelj

 

Članak 43.

(1) Ugostitelj koji posluje s više smještajnih objekata u kojima se pružaju usluge prehrane, može pripremu i obradu namirnica za pripremanje jela u tim smještajnim objektima organizirati na jednom mjestu – u centralnoj pripremnici namirnica.

(2) Centralna pripremnica namirnica mora zadovoljiti elemente sukladno Prilogu IX. ovog Pravilnika.

(3) Na centralnu pripremnicu namirnica odgovarajuće se primjenjuju odredbe članka 41. stavka 2. i 3., i odredbe članka 42. ovog Pravilnika.

 

3.5.5. Prostorije i priručni prostori za čuvanje namirnica i pića, te način čuvanja

 

Članak 44.

(1) U smještajnom objektu prostorije i priručni prostori za spremanje i čuvanje namirnica i pića moraju biti odvojeni od: kuhinje, prostorije za usluživanje u kojoj se nalazi točionik, prostora za pripremanje jela ako se radi o centralnoj pripremnici, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano. Te prostorije i prostori moraju biti opremljeni odgovarajućim policama i/ili ormarima s pretincima za smještaj namirnica i pića.

(2) Prostorije i priručni prostori za čuvanje lako pokvarljivih namirnica moraju biti opremljeni rashladnim komorama ili hladnjacima odgovarajućeg kapaciteta, kojima se omogućava odvojeno čuvanje namirnica različitog porijekla (biljnog, životinjskog i dr.).

 

3.5.6. Točionik

 

Članak 45.

(1) Ugostiteljski sadržaj, u smještajnom objektu, u kojem se uslužuju pića i napici mora imati točionik odgovarajuće površine.

(2) Točionikom se smatra uređen i opremljen prostor u kojem se pripremaju, izdaju ili uslužuju napici i izdaju ili uslužuju pića, a mogu se pripremati, izdavati ili usluživati i hladna i jednostavna topla jela i slastice.

(3) Točionik je samostalna funkcionalna cjelina u zasebnoj prostoriji ili prostoru koji se nalaze u neposrednoj blizini blagovaonice, prostorije ili prostora za usluživanje hrane. Točionik može biti i samostalna funkcionalna cjelina u prostoriji za usluživanje gostiju odnosno prostoru za usluživanje gostiju na otvorenom.

(4) Točionik, ako postoji kao ugostiteljski sadržaj u smještajnom objektu, minimalno mora imati:

1. mješalicu s toplom i hladnom vodom i odvodom;

2. uređaje i opremu za odlaganje pića i napitaka;

3. rashladne uređaje za pića;

4. odgovarajući šank s radnom plohom od nehrđajućeg materijala koji se lako čisti;

5. dvodjelni sudoper ili jednodjelni sudoper i stroj za pranje čaša;

6. espresso-aparat ako se uslužuju napici.

(5) Iznimno od stavka 4. točke 5. ovog članka, dvodjelni ili jednodjelni sudoper i stroj za pranje čaša, mogu biti smješteni i izvan točionika u neposrednoj blizini koja s točionikom čini funkcionalnu cjelinu.

(6) Ako se uz točionik pripremaju i uslužuju hladna i topla jela s jednostavnijom pripremom, tada, osim elemenata iz stavka 4. ovog članka, točionik mora imati i:

1. termički blok,

2. radnu površinu za obradu namirnica,

3. uređaj za odvođenje pare, dima i mirisa, dovoljnog kapaciteta odzračivanja, osim kada se pripremaju i uslužuju isključivo hladna jela,

4. dvodjelni sudoper s tekućom toplom i hladnom vodom,

5. rashladni uređaj za hladna jela i slastice.

(7) Ako se iz točionika naposredno uslužuju gosti, točionik mora imati šank.

 

3.5.7. Jelovnik, ponuda menija i karta pića i napitaka

 

Članak 46.

(1) Ugostiteljski sadržaj, ako postoji u smještajnom objektu, mora imati dovoljan broj jelovnika ili ponuda menija, i karti pića i napitaka, koji se moraju staviti na raspolaganje gostu na njegov zahtjev ili na svakom stolu mora biti jelovnik i karta pića i napitaka, ako ovim Pravilnikom nije drugačije propisano.

(2) Ako se gosti uslužuju za šankom točionika, tada jelovnik, ponuda menija i karta pića i napitaka, moraju biti izloženi na šanku.

(3) U jelovniku, ponudi menija i karti pića i napitaka navode se jela, pića i napici i druge ugostiteljske usluge koje se nude gostima.

(4) Jelovnik ili ponuda menija, i karta pića i napitaka ispisuju se na hrvatskom i najmanje na jednom stranom jeziku.

(5) Na jelovniku, ponudi menija i karti pića i napitaka za svaki ponuđeni proizvod mora biti istaknuta prodajna cijena s porezom.

(6) Jelovnik ili ponuda menija, i karta pića i napitaka obvezno se stavljaju na uvid gostu prije preuzimanja narudžbe.

(7) Jela, napici i pića, te druge usluge navedene u jelovniku, ponudi menija, i karti pića moraju se uslužiti ako ih gost zahtijeva.

(8) Ovjereni primjerci normativa jela, pića i napitaka, obvezno se stavljaju na uvid gostu na njegov zahtjev.

 

Članak 47.

(1) Iznimno od odredbi članka 46. stavka 1. ovog Pravilnika, ugostitelj ne mora stavljati gostu na raspolaganje jelovnik niti ponudu menija, u slučaju kada se usluge prehrane pružaju s integral postave i nude u zasebnim gastro posudama tako da gost ponuđena jela odabire po želji i poslužuje se sam ili ga na njegov zahtjev uslužuje kuhar koji je na raspolaganju gostima kod odabira jela.

(2) Kada se u ugostiteljskom sadržaju primjenjuje način usluživanja iz stavka 1. ovog članka umjesto jelovnika ili ponude menija, ponuđena jela moraju biti gostu predstavljena putem odgovarajućih oznaka sa ispisanim nazivom jela i/ili vrstom jela postavljenima na pultu uz svaku gastro posudu ili na drugi odgovarajući i primjeren način tako da gost bude obaviješten o kakvom se jelu radi.

 

3.6. Minimalni uvjeti i prostori za zaposleno osoblje

 

Članak 48.

(1) Osoblje zaposleno na poslovima rukovanja živežnim namirnicama, poslovima pripremanja i usluživanja jela, mora udovoljavati stručnim i zdravstvenim uvjetima propisanim posebnim propisima.

(2) Osoblje mora biti uredno, čisto i primjereno odjeveno.

(3) Osoblje ne smije pušiti za vrijeme obavljanja poslova na radnom mjestu.

(4) Izvan radnog vremena osoblje se ne smije zadržavati u prostorijama i prostorima smještajnog objekta gdje borave gosti.

 

Članak 49.

(1) Za osoblje koje podliježe sanitarnom nadzoru (uz kuhinju) smještajni objekt mora imati garderobu i sanitarije, sukladno Prilogu IX. ovog Pravilnika.

(2) Sanitarije za zaposleno osoblje moraju biti smještene tako da im osoblje može prići ne prelazeći prostorijama i prostorima namijenjenim gostima smještajnog objekta, te moraju biti u blizini radnih prostorija toga osoblja odnosno u prostoru koji s tim prostorijama čini funkcionalnu cjelinu.

 

4. Minimalni uvjeti za Objekt za robinzonski smještaj

 

Članak 50.

(1) Minimalni uvjeti za vrstu Objekt za robinzonski smještaj, propisani su u prilogu X ovog Pravilnika, koji čini njegov sastavni dio.

(2) Inspektor zaštite od požara nadležne policijske uprave može, s obziroma na lokaciju Objekta za robinzonski smještaj, zahtjevati provedbu dodatnih mjera zaštite od požara.

 

V. KATEGORIZACIJA SMJEŠTAJNIH OBJEKATA

 

1. Opće odredbe

 

Članak 51.

(1) Od drugih vrsta objekata za smještaj iz skupine »Kampovi i druge vrste objekata za smještaj«, ovisno o uređajima, opremi, uređenju, uslugama, održavanju i ostalim elementima i uvjetima propisanim ovim Pravilnikom, kategoriziraju se sljedeće propisane vrste:

– Soba za iznajmljivanje,

– Apartman,

– Studio apartman, i

– Kuća za odmor.

(2) Svaki smještajni objekt iz navedenih vrsta kategorizira se pojedinačno.

(3) Smještajni objekt stalno za vrijeme rada (bez obzira na broj gostiju koji u njemu boravi) mora u cijelosti ispunjavati uvjete propisane ovim Pravilnikom za kategoriju koja mu je utvrđena.

(4) O svakoj promjeni u svezi s propisanim uvjetima iz stavka 3. ovog članka, a poglavito ako smještajni objekt zbog faktičnog prestanka korištenja poslovne prostorije ili prostora po bilo kojoj osnovi izgubi funkcionalnu cjelinu, ugostitelj je dužan bez odlaganja od nadležnog tijela državne uprave koje je provelo postupak kategorizacije smještajnog objekta pribaviti rješenje o novonastalom činjeničnom stanju u smještajnom objektu.

(5) Ako ugostitelj ne postupi sukladno odredbama stavka 4. ovog članka, smatrat će se da su prestali postojati uvjeti utvrđeni rješenjem o kategorizaciji smještajnog objekta. Po saznanju za nastale promjene u smještajnom objektu nadležno tijelo državne uprave koje je donijelo rješenje o kategorizaciji odgovarajućim aktom utvrdit će prestanak uvjeta utvrđenih rješenjem o kategorizaciji smještajnog objekta.

 

2. Kategorije smještajnih objekata

 

Članak 52.

(1) Postojeći smještajni objekti kategoriziraju se u sljedeće kategorije:

1. Vrsta Soba za iznajmljivanje kategorizira se u tri kategorije:

– dvije zvjezdice,

– tri zvjezdice,

– četiri zvjezdice.

2. Vrsta Apartman kategorizira se u četiri kategorije:

– dvije zvjezdice,

– tri zvjezdice,

– četiri zvjezdice,

– pet zvjezdica.

3. Vrsta Studio apartman kategorizira se u tri kategorije:

– dvije zvjezdice,

– tri zvjezdice,

– četiri zvjezdice

4. Vrsta Kuća za odmor kategorizira se u četiri kategorije:

– dvije zvjezdice,

– tri zvjezdice,

– četiri zvjezdice,

– pet zvjezdica.

(2) Novi smještajni objekti kategoriziraju se u sljedeće kategorije:

1. Vrsta Soba za iznajmljivanje kategorizira se u dvije kategorije:

– tri zvjezdice,

– četiri zvjezdice.

2. Vrsta Apartman kategorizira se u tri kategorije:

– tri zvjezdice,

– četiri zvjezdice,

– pet zvjezdica.

3. Vrsta Studio apartman kategorizira se u dvije kategorije:

– tri zvjezdice,

– četiri zvjezdice.

4. Vrsta Kuća za odmor kategorizira se u tri kategorije:

– tri zvjezdice,

– četiri zvjezdice,

– pet zvjezdica.

 

3. Elementi za kategorizaciju

 

Članak 53.

(1) Smještajni objekti kategoriziraju se na temelju propisanih obveznih elemenata u svezi s opremom, uređenjem, uređajima, uslugom, održavanjem i dr.

(2) Elementi za kategorizaciju smještajnih objekata utvrđeni su u prilozima ovoga Pravilnika i to:

– Prilog I. – Elementi za kategorizaciju Sobe za iznajmljivanje – postojeći objekti,

– Prilog II. – Elementi za kategorizaciju Sobe za iznajmljivanje – novi objekti,

– Prilog III. – Elementi za kategorizaciju Apartmana – postojeći objekti,

– Prilog IV. – Elementi za kategorizaciju Apartmana – novi objekti,

– Prilog V. – Elementi za kategorizaciju Studio apartmana – postojeći objekti,

– Prilog VI. – Elementi za kategorizaciju Studio apartmana – novi objekti,

– Prilog VII. – Elementi za kategorizaciju Kuće za odmor – postojeći objekti,

– PrilogVIII. – Elementi za kategorizaciju Kuće za odmor – novi objekti.

 

4. Način označavanja vrste i kategorije smještajnog objekta

 

Članak 54.

(1) Vrsta i kategorija smještajnog objekta označavaju se standardiziranom pločom.

(2) Na standardiziranoj ploči navodi se naziv vrste smještajnog objekta, i to za:

– vrstu Soba za iznajmljivanje: SOBE,

– vrstu Apartman: APARTMAN,

– vrstu Studio apartman: STUDIO APARTMAN,

– vrstu Kuća za odmor: KUĆA ZA ODMOR.

(3) Pored naziva iz stavka 2. ovog članka na standardiziranoj ploči iz stavka 1. ovog članka navodi se i odgovarajući broj zvjezdica kao oznaka za kategoriju.

(4) Standardiziranu ploču iz stavka 1. ovog članka veličine 30/30 cm ima Kuća za odmor, a 25/25 cm: Sobe, Apartman i Studio apartman. Standardizirana ploča je od visokopoliranog nehrđajućeg čelika na kojem je otisnuto tamnoplavo polje u okviru od nebojanog visokopoliranog nehrđajućeg čelika. Na ploči se u gornjem dijelu nalazi zlatnom bojom otisnuta oznaka kategorije (zvijezdice). Neke vrste smještajnih objekata imaju ispod oznake kategorije odgovarajući simbol. Neobojenim nehrđajućim čelikom na sredini ploče, ispisana je vrsta smještajnog objekta, a uz donji rub ploče ispisano je: REPUBLIKA HRVATSKA, MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA.

(5) Grafička rješenja standardiziranih ploča iz st. 1. ovog članka propisana su u Prilogu XI. ovog Pravilnika, te čine njegov sastavni dio.

(6) Odabir proizvođača standardiziranih ploča iz stavka 1. ovog članka u nadležnosti je Ministarstva nadležnog za ugostiteljstvo i turizam (dalje u tekstu: Ministarstvo).

(7) Standardiziranu ploču iz stavka 1. ovog članka ugostitelj naručuje direktno od proizvođača, te snosi troškove izrade i dostave standardizirane ploče.

 

5. Promjena vrste i/ili kategorije smještajnog objekta

 

Članak 55.

(1) Ako tijekom poslovanja objekt prestane ispunjavati propisane uvjete za vrstu ili vrstu i kategoriju koju ima ugostitelj je obvezan podnijeti zahtjev za novo razvrstavanje ili razvrstavanje i kategorizaciju smještajnog objekta, bez odlaganja. Ako ugostitelj ne podnese zahtjev u skladu s odredbama ovog stavka, smatrat će se da su prestali postojati uvjeti utvrđeni rješenjem o kategorizaciji smještajnog objekta. Po saznanju za nastale promjene u smještajnom objektu nadležno tijelo državne uprave koje je donijelo rješenje o kategorizaciji odgovarajućim aktom utvrdit će prestanak uvjeta utvrđenih rješenjem o kategorizaciji smještajnog objekta.

(2) Ako se u kategoriziranom smještajnom objektu činjenično stanje promijeni tako da objekt naknadno ispuni uvjete za drugu vrstu i /ili višu kategoriju, ugostitelj, neovisno o bilo kakvom roku, može podnijeti zahtjev za novo razvrstavanje u drugu vrstu i/ili kategorizaciju smještajnog objekta u višu kategoriju.

(3) Ako se tijekom poslovanja s razvrstanim i kategoriziranim smještajnim objektom promijeni ugostitelj, novi ugostitelj je obvezan pribaviti rješenje o razvrstavanju i kategorizaciji objekta na svoju tvrtku.

 

VI. NAČIN RAZVRSTAVANJA I KATEGORIZACIJE – OPĆENITO

 

Članak 56.

(1) U skladu sa zakonom zahtjev za razvrstavanje i kategorizaciju smještajnih objekata u vrste: Kuća za odmor, Apartman, Studio apartman, Soba za iznajmljivanje, Prenoćište, Odmaralište, Hostel, Planinarski dom, Lovački dom, ački dom ili Studentski dom i Objekt za robinzonski smještaj, podnosi se Uredu državne uprave u županiji.

(2) Zahtjev iz stavka 1. ovog članka, u pravilu, sadrži podatke o:

1. podnositelju zahtjeva (tvrtka, sjedište, registrirana djelat­nost);

2. adresi, nazivu objekta, razdoblju poslovanja;

3. vrsti i kategoriji koja se zahtijeva utvrditi za smještajni objekt, broju i vrsti smještajnih jedinica i uslugama koje će se u objektu pružati;

4. površinama modula, njihovom uređenju i opremi i dr., sanitarijama i pojedinim sanitarnim elementima za goste uz ugostiteljske i ostale sadržaje (vrstama i broju sanitarnih elemenata), te drugim obveznim i neobveznim elementima i sadržajima u objektu;

5. dokazu o pravu korištenja na temelju kojeg se koristi poslov­ni prostor u kojem se objekt nalazi;

6. dokaznom sredstvu o uporabljivosti građevine u kojoj se nalazi smještajni objekt;

7. voditelju poslovanja.

(3) Uz zahtjev iz stavka 1. ovog članka, može se podnijeti i propisani Prilog ovog Pravilnika za pojedinu vrstu smještajnog objekta, uz uvjet da se preslik Priloga koristi kao obrazac i podaci popune u koloni »REZULTAT« koja je utvrđena u nastavku materijalnog dijela propisa, a ostali traženi podaci u skladu s ovim člankom daju se na posebnom podnesku.

(4) Zahtjev iz stavka 1. ovog članka je, u pravilu, popraćen sljedećim dokaznim sredstvima:

1. izvatkom iz Sudskog registra o registriranoj djelatnosti i osobama ovlaštenim za zastupanje podnositelja zahtjeva, odnosno rješenjem o upisanom obrtu i/ili preslikom obrtnice;

2. aktom o imenovanju (rasporedu na poslove) i preslikom radne knjižice voditelja poslovanja ili drugim dokumentima iz kojih je čitljiv radni status voditelja poslovanja u objektu i stručna sprema kojom raspolaže;

3. o pravu korištenja poslovnog prostora,

4. o uporabljivosti građevine u kojoj se nalazi smještajni objekt (uporabna dozvola, odnosno drugi odgovarajući dokaz u skladu s posebnim propisima iz područja graditeljstva);

5. grafičkim rješenjem smještajnog objekta (skice, idejna rješenja, idejni projekt i sl.)

6. na zahtjev voditelja postupka, po ukazanoj potrebi, drugim dokumentima kojima se potkrepljuju činjenice koje treba utvrditi u skladu sa zakonom i ovim Pravilnikom.

(5) Za objekte za robinzonski smještaj, zahtjevu iz stavka 1. ovog članka, prilaže se i mišljenje nadležne policijske uprave o provedbi zadovoljavajućih mjera zaštite od požara.

 

Članak 57.

(1) Razvrstavanje i kategorizacija smještajnih objekata provodi se primjenom:

1. Zakona o općem upravnom postupku, i to:

uvidom i analizom podnijetog zahtjeva i priloženih dokaza,

utvrđivanjem činjenica očevidom/ima u smještajnom objektu s obzirom na postavljeni zahtjev, te primjenom:

1. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti,

2. Zakona o gradnji,

3. ovog Pravilnika i

4. posebnih propisa iz drugih područja.

(2) Očevid u smještajnom objektu obavlja povjerenstvo Ureda koje sačinjavaju dva člana, i to: službenik Ureda koji je voditelj postupka do donošenja rješenja i vodi povjerenstvo i drugi službenik toga Ureda, raspoređeni na poslove ugostiteljstva i turizma, a iznimno i ostali službenici, te pomoćnik predstojnika Ureda nadležan za ugostiteljstvo i turizam. Osobe koje mogu biti članovi povjerenstva imenuje čelnik Ureda, uz prethodno pribavljenu suglasnost Ministra nadležnog za poslove ugostiteljstva i turizma, i to posebno za: sjedište Ureda i za svaku ispostavu Ureda. Pojedinim članovima povjerenstva čelnik Ureda može odrediti zamjenike.

 

Članak 58.

Ugostitelj snosi troškove postupka razvrstavanja i kategorizacije smještajnog objekta, u skladu sa zakonom. Troškove postupka čine: dnevnice, troškovi prijevoza i smještaja članova povjerenstva.

 

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 59.

Ugostitelji koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost u drugim vrstama smještajnih objekata iz skupine »Kampovi i druge vrste objekata za smještaj« prema ranije važećem propisu, dužni su smještajni objekt uskladiti s odredbama ovog Pravilnika, odnosno, pribaviti rješenje o vrsti, odnosno, o vrsti i kategoriji smještajnog objekta, najkasnije u roku tri godine od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.

 

Članak 60.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti odredbe Pravilnika o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata (»Narodne novine«, broj: 57/95., 110/96., 24/97., 61/98., 137/98., 19/99., 39/99., 52/99., 43/00., 52/00., 57/00., 63/00., 18/01, 33/01., 48/02., 21/03., 175/03., 52/04. i 106/04.), kojima su propisane druge vrste smještajnih objekata iz skupine »Kampovi i druge vrste objekata za smještaj«, te odredbe Priloga Pravilnika:

– Prilog VI. »Elementi i mjerila za kategorizaciju apartmana«;

– Prilog VII. »Elementi i mjerila za kategorizaciju kuća za odmor«;

-Prilog VIII. »Elementi i mjerila za kategorizaciju soba za iznajmljivanje«;

 

Članak 61.

Na ugostiteljske objekte vrste: Odmaralište – apartman i Odmaralište – apartmani, primjenjivat će se odredbe ovog Pravilnika kojima su propisani smještajni objekti vrsta: Studio apartman ili Apartman, odnosno, odredbe ovog Pravilnika u skladu sa zahtjevom ugostitelja.

 

Članak 62.

Na ugostiteljske objekte vrste: Omladinski hotel i Omladinski hostel, primjenjivat će se odredbe ovog Pravilnika kojima je propisan smještajni objekt vrste Hostel, odnosno, odredbe ovog Pravilnika u skladu sa zahtjevom ugostitelja.

 

Članak 63.

Na ugostiteljski objekt vrste Odmaralište – kamp, primjenjivat će se odredbe Pravilnika o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji smještajnih objekata kampova iz skupine »Kampovi i druge vrste objekata za smještaj«, kojima su propisani smještajni objekti vrsta: Kamp i Kampiralište, odnosno, odredbe Pravilnika u skladu sa zahtjevom ugostitelja.

 

Članak 64.

Iznimno od odredbi članka 60. ovog Pravilnika, dok se ne usklade s odredbama ovog Pravilnika, na postojeće druge vrste smještajnih objekata iz skupine »Kampovi i druge vrste objekata za smještaj«, kojima posluju ugostitelji, primjenjivat će se i dalje odredbe Pravilnika o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata (»Narodne novine«, broj: 57/95., 110/96., 24/97., 61/98., 137/98., 19/99., 39/99., 52/99., 43/00., 52/00., 57/00., 63/00., 18/01., 33/01., 48/02., 21/03., 175/03., 52/04. i 106/04.).

 

Članak 65.

(1) Zahtjevi za utvrđivanjem minimalnih uvjeta i uvjeta za kategoriju, te upis u upisnik smještajnog objekta, koji su u postupku upravnog rješavanja na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika, rješit će se u skladu sa zakonom i ovim Pravilnikom, ili, na izričit zahtjev ugostitelja, u skladu s Pravilnikom iz članka 60. ovog Pravilnika.

(2) U slučaju kada se ugostitelj odluči da se zahtjev iz stavka 1. ovog članka riješi u skladu s propisom koji je bio na snazi u vrijeme podnošenja zahtjeva iz članka 60. ovog Pravilnika, dužan je po primitku rješenja o razvrstavanju i kategorizaciji objekta, podnijeti zahtjev za kategorizaciju objekta sukladno čl. 59. ovog Pravilnika.

 

Članak 66.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

Klasa: 011-01/04-01/145

Urbroj: 530-13-04-1

Zagreb, 30. svibnja 2005.

Ministar

Božidar Kalmeta, v. r.

 

 

 

PRILOG I.

ELEMENTI ZA KATEGORIZACIJU SOBE ZA IZNAJMLJIVANJE – POSTOJEĆI OBJEKT

 

Tabela

 

PRILOG II.

ELEMENTI ZA KATEGORIZACIJU SOBE ZA IZNAJMLJIVANJE – NOVI OBJEKT

 

Tabela

 

 

PRILOG III.

ELEMENTI ZA KATEGORIZACIJU APARTMANA – POSTOJEĆI OBJEKT

 

Tabela

 

 

PRILOG IV.

ELEMENTI ZA KATEGORIZACIJU APARTMANA – NOVI OBJEKT

 

Tabela

 

 

PRILOG V.

ELEMENTI ZA KATEGORIZACIJU STUDIO APARTMANA – POSTOJEĆI OBJEKT

 

Tabela

 

 

PRILOG VI.

ELEMENTI ZA KATEGORIZACIJU STUDIO APARTMANA – NOVI OBJEKT

 

Tabela

 

 

 

PRILOG VII.

ELEMENTI ZA KATEGORIZACIJU KUĆE ZA ODMOR – POSTOJEĆI OBJEKT

 

Tabela

 

 

 

PRILOG VIII.

ELEMENTI ZA KATEGORIZACIJU KUĆE ZA ODMOR – NOVI OBJEKT

 

Tabela

 

 

PRILOG IX.

MINIMALNI UVJETI ZA VRSTE: PRENOĆIŠTE, AČKI ILI STUDENTSKI DOM, ODMARALIŠTE, HOSTEL, LOVAČKI DOM, PLANINARSKI DOM

 

Tabela

 

 

 

PRILOG X.

MINIMALNI UVJETI ZA VRSTU OBJEKT ZA ROBINZONSKI SMJEŠTAJ

 

Tabela

 

 

 

PRILOG XI.

GRAFIČKA RJEŠENJA STANDARDNIH PLOČA
veličina 25 x 25 cm

 

veličina 30 x 30 cm

 

Zadnja izmjena Srijeda, 22 Veljača 2012 13:58
K2 Items

PROMOCIJE

NL Pure 32 300x250ani CRO
fanzoj-lovac-info.jpg
lovac kuhada reklama banner veliki2023