PRAVILNIK O UZGOJU I UPISU LOVAČKIH PASA

Napisao  Nedjelja, 22 Rujan 2013 11:03

hls logoHRVATSKI LOVAČKI SAVEZ - PRAVILNIK O UZGOJU I UPISU LOVAČKIH PASA

Zagreb, 2012.Odredbe ovog Pravilnika Hrvatskoga lovačkog saveza za uzgoj i upis pasa određuju uzgoj čistokrvnih pasa prema priznatim standardima i upis čistokrvnih pasa u rodovnu knjigu Hrvatskog lovačkog saveza (RK HR-HLS). Ove odredbe vrijede za cijelo područje Republike Hrvatske. Odredbe se moraju također primjenjivati na sve postupke u uzgoju.

hls logoHRVATSKI LOVAČKI SAVEZ - PRAVILNIK O UZGOJU I UPISU LOVAČKIH PASA

Zagreb, 2012.Odredbe ovog Pravilnika Hrvatskoga lovačkog saveza za uzgoj i upis pasa određuju uzgoj čistokrvnih pasa prema priznatim standardima i upis čistokrvnih pasa u rodovnu knjigu Hrvatskog lovačkog saveza (RK HR-HLS). Ove odredbe vrijede za cijelo područje Republike Hrvatske. Odredbe se moraju također primjenjivati na sve postupke u uzgoju.


Članak 1.
Osnovne odredbe


Uzgajivač
1.Uzgojem lovačkih pasa može se baviti svaki građanin RH.
2. Uzgajivač je vlasnik ženke u vrijeme kada je ona parena, osim ako nije pismeno preneseno
vlasništvo na novog vlasnika.
3. Vlasnik je ona osoba koja je kuju ili psa stekla na zakonit način, koja je u neosporivu
posjedu kuje ili psa i koja to može dokazati zakonitim posjedovanjem izvorne (originalne)
rodovnice.
4. Pravo je svakoga uzgajivača tražiti stručne savjete od voditelja uzgoja, lovno-kinološkog
suca HLS-a i stručnih povjerenstava HLS-a.
5. Dužnosti uzgajivača su da:
a) koristi u uzgoju isključivo mužjake i ženke s traženim ocjenama oblika i ispitima rada
prema pravilniku o uzgoju HLS-a
b) ne uzgaja pse bez rodovnice
d) osigura uzgojnim životinjama uvjete koji odgovaraju njihovim fizičkim i psihičkim
potrebama
e) tako dugo dok se štene nalazi kod uzgajivača, uzgajivač mora štenetu osigurati uvjete
povoljne za njegov fizički i psihički razvoj koji omogućuju dobru socijalizaciju
f) osigura mikročipiranje pasa shodno važećim pravilima HLS-a, a najkasnije do 12 tjedana
starosti
g) ne predaje štenad iz legla prije navršenih osam tjedana starosti
h) prije predaje pasa novom vlasniku, pas mora biti mikročipiran i posjedovati važeću
svjedodžbu o zdravstvenom stanju
i) pod moralnom i materijalnom odgovornošću daje istinite podatke za prijavu legla
j) svoja uzgojna prava ostvaruje preko povjerenika i voditelja uzgoja u županiji stanovanjak) u uzgoju ne krši odredbe ovog Pravilnika.

Članak 2.
Ustupanje prava na uzgoj


1. Pravo na upotrebu u uzgoju ženke za rasplod ili rasplodnog psa ugovorom može biti
preneseno na drugu osobu (uzgojno ustupanje, ustupanje prava na uzgoj).
2. Uzgojno ustupanje (ustupanje prava na uzgoj) mora biti ugovoreno pismeno prije
predviđenog parenja. Jedan primjerak ugovora kasnije mora biti priložen prijavi legla.
3. Kod ustupanja uzgojnog prava treba precizno opisati prava i obveze obiju ugovornih strana.
Onaj tko privremeno preuzme ženku pod uzgojno pravo, smatra se privremenim vlasnikom
ženke u vremenu od parenja do završetka dojenja štenadi u smislu ovog Pravilnika.
4. Onaj tko privremeno preuzme mužjaka pod uzgojno pravo smatra se privremenim
vlasnikom mužjaka do kraja ugovorenog roka na uzgojno pravo. Privremeni vlasnik uzgojne
jedinke zadržava sva uzgojna prava i obveze kao i vlasnik za vrijeme trajanja ugovora o
ustupanju uzgojnog prava.
5. Privremeni vlasnik ženke kod prijave legla prilaže i kopiju ugovora o ustupanju prava na
uzgoj. Privremeni vlasnik mužjaka nakon uspješnog parenja, vlasniku ženke daje kopiju
ugovora o ustupanju prava na uzgoj koju ovaj prilaže prijavi legla.
6. Za jedinke iz inozemstva koje se koriste privremeno u hrvatskom uzgoju temeljem
ugovora o ustupanju prava na uzgoj potrebno je izvršiti nostrifikaciju.
7. Jedinke iz inozemstva koje se koriste privremeno u hrvatskom uzgoju temeljem
ugovora o ustupanju prava na uzgoj, obavezno moraju ispunjavati važeće uzgojne odredbe
Hrvatskog lovačkog saveza.
8. Ugovor o ustupanju prava na uzgoj obavezno sadrži podatke o:
-davatelju i primatelju uzgojnog prava
-jedinkama koje su predmet ugovora
-početku i kraju ustupanja uzgojnog prava
-kod mužjaka-tko ima pravo potpisa na potvrdi o parenju


Članak 3.
Ime uzgajivačnice


1. Psi ne mogu nositi ime uzgajivačnice drukčije od onoga koje je zaštićeno od strane
uzgajivača.
2.Jedan uzgajivač može zaštititi samo jedno ime uzgajivačnice iako uzgaja više pasmina. 3. Ime uzgajivačnice mora se koristiti za označavanje svih pasa jednog uzgajivača, bez obzira
na različitost pasmina.
4. Dodijeljeno ime uzgajivačnice je osobno i doživotno ili dok se ne ugasi.
5. Registrirano i odobreno ime uzgajivačnice više se ne može mijenjati. Ono se u pravilu gasi
smrću vlasnika uzgajivačnice ili pismenim izvješćem vlasnika uzgajačnice o prestanku
uzgoja. Ustupanje uzgojnog imena nasljednicima uzgajivača koji je zaštitio uzgojno ime,
može odobriti HLS uz dokaz nasljedno pravnog prijenosa. Vlasnik zaštićenog uzgojnog
imena može za sudionike u uzgoju uzeti bračnog partnera, braću ili potomke uz uvjet da nisu
mlađi od 18 godina. Predstavljanje takve zajednice ostaje i dalje na osnovnom vlasniku
uzgojnog imena (imena uzgajivačnice).
6. Ukoliko je želja zaštititi uzgajivačnicu koja se nalazi u vlasništvu više osoba, u zahtjevu za
uzgajivačnicu mora biti navedeno tko je nosilac uzgojnog prava, a tko suvlasnik.
7. Prijedlog za zaštitu imena uzgajivačnice treba podnijeti na propisanom obrascu . Prijedlog
mora sadržavati najmanje tri različita prijedloga imena, a Povjerenstvo za lovnu kinologiju
HLS –a će odlučiti o imenu uzgajačnice, a prednost će dati prioritetima navedenim pod
brojem jedan ukoliko traženo ime nije već dodijeljeno.
8. Nakon dodijeljivanja imena uzgajivačnice uzgajivač može putem pismene obavijesti HLS-u
odustati od njezine zaštite.
9. Vlasnik jednog zaštićenog imena uzgajivačnice dužan je držati se odredaba Pravilnika
HLS-a o uzgoju i upisu pasa i uzgojnih pravilnika i sve čistokrvne pse koje je uzgojio ili
nabavio u svoje vlasništvo bez iznimke upisati u rodovnu knjigu HLS-a. Ime uzgajivačnice
može se koristiti samo kod upisa štenadi za koju su rodovnice izdane poslije datuma
registracije uzgajivačnice.
10. Zaštićeno ime uzgajivačnice vlasnika koji se ne drže odredaba ovoga pravilnika HLS-a o
uzgoju i upisu pasa bit će brisano iz evidencije HLS-a.

Članak 4.
Voditelj uzgoja


1. Voditelja uzgoja (ili više njih) županijskog lovačkog saveza bira Izvršni odbor županijskog
lovačkog saveza između licenciranih lovno – kinoloških sudaca u navedenoj županiji, a na
prijedlog povjerenstva za lovnu kinologiju ŽLS-a.
2. Mandat voditelja uzgoja traje do opoziva.
3. Dužnosti voditelja uzgoja su da:
a) vodi uzgoj čistokrvnih pasa prema odredbama ovog Pravilnika
b) dostavlja prijave legala nadležnom Povjerenstvu za uzgojc) upoznaje uzgajivače s obvezama i pravima u uzgoju
d) obavlja pregled legla, prvi put u roku 5 dana po štenjenju, a drugi put prilikom prijave
legla
e) odbija upis legla ili štenadi koji pokazuju znakove atipičnosti u tolikoj mjeri da
izazivaju sumnju u čistokrvnost, kao i štenadi s vidljivim zdravstvenim anomalijama
f) odbija upis legla u rodovnu knjigu ukoliko leglo nije držano u skladu s pozitivnim
propisima Republike Hrvatske koje reguliraju dobrobit životinja
g) daje mišljenje Povjerenstvu za uzgoj i rad lovnih pasa oko zahtjeva za parenje u srodstvu
h) predlaže disciplinski postupak zbog nepridržavanja odredbi ovog Pravilnika

Članak 5.
Upotreba u uzgoju


Dozvoljeno je baviti se uzgojem samo s nasljedno zdravim čistokrvnim psima čvrste naravi,
upisanim u jednu od priznatih rodovnih knjiga ili registara.
Čistokrvni pas je nasljedno zdrav ako prenosi obilježja standarda, pasmine i naravi tipične za
pasminu, bez nasljednih pogrešaka koje bi mogle štetiti zdravlju njegovih potomaka.
Za uzgoj nisu dozvoljeni psi s greškama koje se dokazano prenose u uzgoju kao npr. narav
koja nije u skladu sa standardom pasmine, urođena gluhoća ili sljepoća, rascjepljeno nepce,
znatne greške zubala i anomalija čeljusti, epilepsija, kriptorhizam, monorhizam, albinizam,
pogrešna boja kao i utvrđena teška displazija.
Uzgoj i razvoj pasmina pasa mora počivati na dugoročnim ciljevima i solidnim osnovama,
kako se uzgojem ne bi dobili bolesni psi, psi slabog temperamenta ili psi bez radnih
sposobnosti.
Cilj uzgoja mora biti očuvanje i po mogućnosti proširenje genetičke različitosti pasmine.
Zadaća svakog uzgajivača je ispitati da li je pas predviđen za uzgoj i prikladan za uzgoj
obzirom na svoja mentalna i fizička svojstva.
Uzgoj u srodstvu
Uzgoj u srodstvu je dozvoljen, ali samo kada se odnosi na legla u kojima bi se štencima
pojavljivali zajednički preci do kombinacije 2 – 3, (djedovi – pradjedovi). Za parenje jedinki
u bližem srodstvu, potrebna je zamolba Povjerenstvu za lovnu kinologiju, uz obavezno
mišljenje i preporuku voditelja uzgoja.
Zamolba za parenje u još užem srodstvu od 2 - 3 kako je to navedeno u prvoj rečenici,
predaje se povjerenstvu najmanje 60 dana prije planiranog parenja. Odobrenje povjerenstva
prilaže se prijavi legla.Ženke za rasplod
a) Za rasplod se mogu koristiti ženke s priznatom rodovnicom koje su ocijenjene najmanje
ocjenom dobar, koje posjeduju ispit prirođenih osobina tražen za pasminu.
b) Ženki s kojom je izvršeno parenje prije nego što je položen ispit prirođenih osobina, leglo
se neće priznati.
c) Povjerenstva za uzgoj mogu pod određenim uvjetima (prema prosudbi) odobriti
priznavanje legla.
d) Ženka smije imati jedno leglo u kalendarskoj godini.
e) Dobna starost ženki za rasplod kod svih pasmina pasa je od 15 mjeseci do 8 godina, što
znači da smije biti pripuštena do dana kad navrši osam godina života. Iznimno se parenje
može dozvoliti i kasnije uz odobrenje Povjerenstva za lovnu kinologiju HLS-a.
f) Jedna ženka smije sama podignuti samo toliko štenadi, koliko joj dopušta njezina uzgojna
kondicija. Za višak štenadi treba osigurati zamjensku majku ili pružiti dodatnu njegu.
g) Vlasnik ženke obavezan je omogućiti identifikaciju ženke vlasniku mužjaka prije parenja.
Identifikacija je obavezna, a vrši se temeljem tetovirnog broja ili na neki drugi način.
h) Za skotne ženke uvezene iz inozemstva primjenjuju se sva uzgojna pravila kao i za ostale
ženke s tim da je potrebno izvršiti nostrifikaciju rodovnice.
Mužjaci za rasplod
a) Za rasplod se mogu koristiti samo mužjaci s priznatom rodovnicom, koji su ocijenjeni
najmanje ocjenom vrlo dobar i koji posjeduju ispit prirođenih osobina tražen za pasminu.
b) Vlasnik smije mužjaka pripustiti samo na ženke koje ispunjavaju uvjete uzgoja u skladu s
ovim pravilnikom.
c) Najstrože se zabranjuje pripuštanje mužjaka na ženku bez rodovnice, te na ženku sa
zabranom uzgoja.
d) Mužjak smije služiti u rasplodu do svoje smrti.
e) Vlasnik mužjaka obavezan je omogućiti identifikaciju mužjaka vlasniku ženke prije
parenja. Identifikacija je obavezna, a vrši se temeljem tetovirnog broja ili čipa.

Članak 6.
Parenje – Ugovaranje


Vlasnik ženke odabire rasplodnog psa. Vlasnik rasplodnog psa može bez obrazloženja odbiti
parenje.O obostranim pravima i dužnostima vlasnika rasplodnog psa i rasplodne kuje o parenju mora
se napraviti pismeni dogovor u suglasnosti s pozitivnim zakonima Republike Hrvatske,
odredbama ovog pravilnika i eventaulnim uzgojnim pravilnicima nacionalnih pasminskih
organizacija ukoliko je parnjak iz inozemstva.
Dogovor o parenju treba obuhvaćati sljedeće:
a) Obostranu obvezu izmjene fotokopija rodovnice pasa koji će se pariti zbog provjere
njihova upisa u rodovnu ili uzgojnu knjigu, ako se radi o mužjaku ili ženki iz inozemstva.
b) Obostranu obvezu izmjene fotokopija dokumenata propisanih za uzgoj pasmine.
Vlasnicima uzgojnih ženki preporučuje se da ženku dovedu mužjaku osobno ili putem
povjerljive osobe. Ostane li ženka više dana kod vlasnika parnjaka, svi time nastali troškovi
padaju na račun vlasnika ženke, kao što je hranjenje i smještaj, eventualna veterinarska njega,
kao i eventualne štete koje ženka prouzroči na opremi uzgajivačnice ili u stanu vlasnika
parnjaka. Također troškove povratnog prijevoza ženke snosi vlasnik ženke.
Na temelju zakonskih odredbi različitih zemalja smatra se u smislu ovog pravilnika za
odgovornog držatelja životinje ona osoba koja životinji u vrijeme nastupanja štete pruža
smještaj i hranu. Ostane li ženka jedan ili više dana pod zaštitom držatelja parnjaka tada je
ovaj odgovoran za štete koje ženka prouzroči prema trećim osobama.
U slučaju smrti ženke za vrijeme njenog boravka kod držatelja parnjaka, isti na svoj račun
poziva veterinara kako bi utvrdio uzrok smrti. On najbržim putem obavještava vlasnika ženke
o njenoj smrti i uzroku smrti. Ako vlasnik želi vidjeti mrtvu ženku, mora mu se za to dati
prilika. Ako je smrt nastupila krivnjom držitelja parnjaka, isti je dužan vlasniku ženke
nadoknaditi štetu. Ako krivnja nije njegova, vlasnik ženke je obavezan nadoknaditi držitelju
parnjaka sve troškove koji su nastali u svezi sa smrću ženke.
Držitelj parnjaka obavezuje se da neće ženku pripustiti nijednom drugom, nego predviđenom
mužjaku. Ako mužjak ne spari, ženku se smije samo uz suglasnost njenog vlasnika odvesti
drugom mužjaku. Nikako nije dozvoljeno da se ženku tijekom jednog tjeranja spari s dva ili
više mužjaka.
Kod nenamjernog parenja s drugim, a ne ugovorenim mužjakom, držitelj parnjaka pod čijom
je zaštitom bila ženka, dužan je vlasnika ženke o tome izvijestiti i nadoknaditi mu sve
troškove nastale pogrešnim parenjem. Nakon nenamjeravanog parenja s nepredviđenim
mužjakom nije više dozvoljeno daljnje parenje s ugovorenim mužjakom. Držitelj parnjaka ne
može nakon takvog parenja postavljati nikakve zahtjeve vlasniku ženke.
Korektno provedeno parenje držitelj parnjaka potvrđuje izdavanjem potvrde o parenju. On u
njoj svojim potpisom potvrđuje da je bio očevidac parenja. Izgled Potvrde o parenju propisuje
Hrvatski lovački savez.Potvrda o parenju mora sadržavati:
a) Ime i registarski broj parnjaka
b) Ime i registarski broj ženke
c) Ime i adresu vlasnika parnjaka, odnosno ovlaštenog držatelja
d) Ime i adresu vlasnika ženke u trenutku parenja
e) Mjesto i datum obavljenog parenja
f) Potpisi vlasnika parnjaka, odnosno držatelja, i vlasnika ženke
Potvrda o parenju obavezno se prilaže dokumentu Prijava legla.
Ako ugovoreni mužjak iz bilo kojeg razloga ne spari ženku ili ženka nije voljna za parenje
tako da se parenje nije moglo obaviti, vlasnik parnjaka nema pravo na ugovorenu naknadu za
parenje.
Vlasniku parnjaka za parenje pripada naknada kako se vlasnik parnjaka i vlasnik kuje
dogovore.
Ukoliko je naknada u štenetu, tada je to u pravilu prvobirano štene ili drugačije, ako se
pismeno dogovore.
Vlasnik parnjaka uz ugovorenu naknadu za parenje ne može vlasniku ženke postavljati
nikakve zahtjeve glede štenaca.
Ako se predaja više od jednog šteneta ugovori kao naknada za parenje, ovaj dogovor treba
prije parenja pismeno potvrditi. U sporazumu takve vrste moraju se obvezatno uzeti u obzir
slijedeće točke:
- pravo prvobiranja
-trenutak izbora šteneta od strane vlasnika mužjaka
-trenutak predaje šteneta vlasniku mužjaka
-trenutak u kojem pravo izbora vlasnika mužjaka neopozivo prestaje
-trenutak u kojem pravo odnošenja neopozivo prestaje
-reguliranje troškova prijevoza
- posebni dogovori za slučaj da ženka ošteni samo mrtve ili samo jedno živo štene
ili ako izabrano štene ugine prije predaje.
Nakon korektno proteklog parenja usluga parnjaka smatra se izvršenom i s tim je uvjet za
ugovorenu naknadu za parenje ispunjen. On ne uključuje jamstvo za skotnost ženke. Ovisi o
procjeni vlasnika parnjaka hoće li nakon ostajanja ženke neoplođenom jamčiti jedno
besplatno parenje kod njenog sljedećeg tjeranja ili vratiti jedan dio naknade za parenje.
Dogovor takve vrste treba prije parenja pismeno utvrditi ugovorom o parenju. Ugovoreno
pravo na besplatno parenje u načelu prestaje smrću parnjaka, promjenom vlasništva nad
parnjakom ili smrću ženke. Ako se dokaže (ispitivanjem sperme) da je parnjak u trenutku
parenja bio neplodan, vlasniku ženke treba vratiti naknadu za parenje.
Kod umjetnog osjemenjivanja ženke uzgajač mora voditelju uzgoja predočiti potvrdu
veterinara koji je mužjaku uzeo spermu da ista potječe od dogovorenog mužjaka. Svi troškovi
uzimanja sperme idu na teret vlasnika ženke. Troškove osjemenjivanja ženke također snosi
vlasnik ženke. U njegovoj potvrdi moraju isto tako biti navedeni vrijeme i mjesto osjemenjivanja, ime i registarski broj ženke, ime i adresa vlasnika ženke. Vlasnik mužjaka
koji je dao spermu mora vlasniku ženke uz veterinarske potvrde izdati službenu potvrdu o
parenju.


Članak 7.
Opći uvjeti upisivanja


1. U rodovnu knjigu HLS-a može se upisati štenad ako je vlasnik uzgojne ženke državljanin
Republike Hrvatske ili stranac koji ima dozvolu boravka u Republici Hrvatskoj.
3. U rodovnu knjigu HLS-a ne može se upisati leglo koje nije oštenjeno na teritoriju
Republike Hrvatske bez posebne dozvole Povjerenstva za lovnu kinologiju HLS-a.

Članak 8.
HLS rodovna knjiga - brojevi upisa


Svaki pas upisan u hrvatsku rodovnu knjigu dobiva odgovarajući broj.
Dodijeljivanje upisnog broja nadzire voditelj rodovne knjige HLS-a.
Broj upisa pod kojim je pas upisan u Hrvatsku rodovnu knjigu sastavni je i nedjeljivi dio
njegova imena i mora uvijek biti naveden kad se navodi ime psa.
Pri upisu u hrvatsku rodovnu knjigu istodobno s dodjelom broja upisa pas dobiva i kraticu
koja označava njegovu pasminu. Kratica pasmine takoder je sastavni i nedjeljivi dio imena
psa, te se uz broj upisa u hrvatsku rodovnu knjigu mora navesti uvijek kad se navodi ime psa.

Članak 9.
Podnošenje prijave legla


Podnošenje prijave legla za upis u hrvatsku rodovnu knjigu u nadležnosti je voditelja uzgoja
županijskog lovačkog saveza.
Prijavu upisa legla dužan je podnijeti uzgajivač na za to određenom obrascu HLS-a (prijava
legla) uz prilog originala potvrde o parenju.
Uz prijavu legla prilažu se i sljedeće preslike:
a) rodovnica ženke
b) rodovnica psa s kojim je ženka parena
e) potvrde o osvojenim naslovima prvaka
f) tražene potvrde veterinara (ukoliko je pareno umjetnom oplodnjom)
Prijava legla može se obaviti najranije šest tjedana poslije štenjenja kuje, a najkasnije do
dvanaest tjedana.
Predaje se kod ovlaštenog voditelja uzgoja. Nakon provjere uvjeta i upisanih potrebnih
napomena, voditelj uzgoja će prijavu proslijediti HLS-u.3. Potpisivanjem potpuno popunjenih upisnih obrazaca i njihovim podnošenjem na upis,
uzgajivač, to jest vlasnik psa potvrđuje da su podaci potpuno istiniti.

Članak 10.
Inozemni rasplodni mužjak


Ako je ženka, koja je držana na području Republike Hrvatske parena u inozemstvu, leglo će
biti upisano u hrvatsku rodovnu knjigu samo onda ako je inozemni rasplodni pas s kojim je
ženka parena upisan u rodovnu ili uzgojnu knjigu prema pravilima zemlje u skladu s
pravilima o uzgoju zemlje u kojoj boravi vlasnik psa. Vlasnik mužjaka potpisuje potvrdu o
parenju na propisanom obrascu zemlje vlasnika mužjaka. U izvanrednim slučajevima voditelj
rodovne knjige može odobriti upotrebu obrasca potvrde o parenju izdanog od strane HLS-a.

Članak 11.
Ime psa


Imena svih pasa iz jednog legla moraju imati isto početno slovo. Ime uzgajivačnice (uzgojno
ime) sastavni je i nedjeljivi dio imena psa oštenjenog kod jednog uzgajivača i mora se uvijek
potpuno navoditi uz ime psa. Jedino se ime uzgajivačnice može opetovano pojavljivati u
imenima štenadi koja potječu iz istog legla.

Članak 12.
Pojedinačni upis (Nostrifikacija)


U hrvatsku rodovnu knjigu HLS-a biti će upisani pojedinačni psi (pojedinačni upis) ako je
dokazano njihovo čistokrvno porijeklo važećim izvodom iz rodovne ili uzgojne knjige. Pri
nostrifikaciji rodovnice potrebno je predati izvornu eksportnu rodovnicu ili izvornu rodovnicu
ukoliko pas potječe iz zemlje koja ne posjeduje eksportnu rodovnicu. Odredba se odnosi na
štenad oštenjenu poslije datuma stupanja na snagu ovog Pravilnika.
Broj rodovne knjige HLS-a bit će unesen na izvornoj ispravi podrijetla (rodovnici) te se nakon
upisa u rodovnu knjigu HLS-a mora upotrebljavati.

Članak 13.
Rodovnica-isprava o podrijetlu


Svaki pas uzgojen u Republici Hrvatskoj i upisan u Hrvatsku rodovnu knjigu prema
odredbama ovog pravilnika dobiva službeni dokaz podrijetla -rodovnicu HLS-a.
Rodovnu knjigu HLS-a vodi ovlaštena stručna osoba.
Na obrascu rodovnice moraju biti odjeljci za upis četiri generacije predaka upisanoga psa.Rodovnica HLS-a punovaljana je tek kada je potpiše ovlaštena osoba HLS-a te kada je
ovjerena pečatom HLS-a.
Rodovnica je isprava koja s psom čini jedinstvenu cjelinu. Njome raspolaže vlasnik psa, te je
pri njezinu službenu izdavanju naknadno upisivanje podataka, uz pristanak vlasnika, moguće
jedino u Hrvatskom lovačkom savezu u sklopu njegovih nadležnosti u uzgoju i evidenciji
čistokrvnih pasa.
Upisivanje ocjena i rezultata te napomene u svezi s uzgojem, upisuju se u radno izložbenu
knjižicu od strane HLS-a, od HLS-a ovlaštenih osoba. U rodovnicu se može upisati samo prva
ocjena oblika i ispit prirođenih osobina. Eventualni ostali rezultati odnosno uspjesi upisuju se
isključivo u radnu knjižicu.
Pri izdavanju rodovnica za štenad iz jednog legla, u odjeljke predaka mogu se upisati samo
potvrđeni naslovi na osnovi kandidature, kako u ljepoti tako i u radu, te položeni stupnjevi
radnih ispita ili prigodni naslovi s pojedinih priredbi (npr. svjetski prvak, europski mladi
prvak). U rodovnicu se upisuju i podaci o rtg. nalazima displazije kukova.
8. Rodovnica kao jedinstvena cijelina s psom mora s njim biti predana pri svakoj promjeni
vlasnika što se potvrđuje upisom podataka novog vlasnika i ovjerom potpisa prijašnjeg
vlasnika.
9. Za izgubljenu ili nehotice uništenu rodovnicu, duplikat ili prijepis izdaje HLS, za što je
nužno podnijeti zahtjev s obrazloženjem. Zahtjev za izdavanje duplikata ili prijepisa
rodovnice podnosi se na za to predviđenom obrascu. Izdavanjem duplikata ili prijepisa
izvorna rodovnica postaje nevažeća.

Članak 14.
Sankcije


Povrede odredaba ovog Pravilnika kažnjavat će se diciplinski prema Pravilniku o stegovnoj
odgovornosti HLS-a.

Članak 15.
Sporovi i završne odredbe


Smatra li vlasnik da se voditelj uzgoja ogriješio o navedena pravila, ima pravo žalbe
Povjerenstvu za uzgoj i rad lovnih pasa HLS-a.
Rok za podnošenje žalbe je 15 dana od trenutka učinjene greške.
Za materijalne sporove među članovima nadležan je sud.
Izmjene i dopune Pravilnika o uzgoju moguće su na prijedlog Povjerenstva za uzgoj i rad
lovnih pasmina pasa, a potvrđuje ih izvršni odbor HLS-a.Članak 16.
Stupanje na snagu
Ovaj Pravilnik je donesen od strane Izvršnog odbora HLS-a dana 27. travnja 2012. godine i
stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik HLS-a
Đuro Dečak v.r.

 

 

Zadnja izmjena Nedjelja, 22 Rujan 2013 11:04
K2 Items

-

125yrs 300x250px CRO

fanzoj lovac info
ritosa lovac info
ma ra lovac infp

lovac kuhada reklama banner veliki2023

Novo objavljeno