Monitoring prirode obvezatan za lovačke organizacije

Napisala  Ponedjeljak, 25 Svibanj 2015 01:18

Zakonom o zaštiti prirode (N.N.Br.80/13.) propisano je da

Stručne poslove zaštite prirode u Republici Hrvatskoj obavlja Državni zavod za zaštitu prirode putem ovlaštene javne ustanove, koja uspostavlja i organizira praćenje stanja očuvanosti prirode odnosno monitoring. Također je propisano da svi planovi gospodarenja prirodnim dobrima na cijelokupnom teritoriju Republike Hrvatske sadrže uvjete zaštite prirode u kojima je dana obveza svim pravnim osobama koje gospodare ili upravljaju područjima (Hrvatske šume, privatni šumoposjednici, koncesionari ribolovnih voda, ovlaštenici prava lova i si.) da provode monitoring i dostavljaju podatke o nalazima ugroženih i strogo zaštićenih vrsta kao i o općem stanju u prirodi tijelima nadležnim za poslove zaštite prirode. To su Državni zavod za zaštitu prirode, inspekcija, javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i sl. Sukladno naprijed navedenom, zakonski je već propisan monitoring za područje RH, kao i tijelo koje ga organizira i provodi, kao što je i dana obveza monitoringa i izvješćivanja svim ovlaštenicima prava lova, a na način na koji će obveznici, u ovom slučaju lovačke udruge i društva iste izvršavati putem Povjerenika ili Povjerenstva za zaštitu prirode. Iste bi imenovao Izvršni ili Upravni odbor lovačke udruge ili društva što ostaje na provedbu samim lovačkim organizacijma, kao i detalje, nadležnosti i tehničku provedbu na terenu. U digitalnom Priručniku oglednih akata - Statut, Poslovnici i Pravilnici za lovačke udruge i lovačka društva stavljeno je veliko težište u člancima o zaštiti prirode i odgovornosti za istu, a u članku 54. predložen je i opisan institut Povjerenika za zaštitu prirode te njegove nadležnosti i obveze (autora digitalnog Priručnika od 2008. god. Ronalda Pichlera). Za povjerenika za zaštitu prirode ili u Povjerenstvo za zaštitu prirode svakako treba odabrati osobe koje mogu kvalitetno i stručno izvršavati tu obvezu uz dodatno usavršavanje na seminarima i predavanjima ovlaštenih institucija, a u organizaciji županijskih lovačkih saveza ili Hrvatskog lovačkog saveza i njihovih povjerenstava za zaštitu prirode. Izvod iz oglednog Priručnika akata za lovačke udruge ili lovačkih društva.


Povjerenik za ekologiju i zaštitu prirode

Članak 54.
Povjerenika za ekologiju i zaštitu prirode imenuje Izvršni odbor lovačke udruge na mandat od 4 godine, a može biti ponovno biran.
Povjerenik obavlja sljedeće poslove:
- prati sve propise vezane uz ekologiju i zaštitu prirode (Zakon o zaštiti prirode,Zakon o zaštiti okoliša i dr., Pravilnik o lovostaji, Pravilnik o proglašenju divljih svojti zaštićenim i strogo zaštićenim i dr.) te upoznaje Izvršni odbor s njima, posebno u odnosu odražavanja djelovanja lovačke udruge na prirodu, floru i faunu u lovištu;
- sudjeluje na organiziranim predavanjima i seminarima o zaštiti prirode i okoliša, te stečeno saznanje i upute prenaša Izvršnom odboru udruge;
- potiče svojim savjetima i uputama na djelovanje članova udruge na pravilan odnos prema prirodi i okolišu te potiče akcije čišćenja lovišta od divljih deponija smeća.
- prati sve promjene u zakupljenom lovištu koje mogu ugroziti prirodu i okoliš, te o uočenim promjenama ili ugroženosti obavještava Izvršni odbor (predsjednika, lovnika, tajnika), a prema potrebi i nadležne državne organe i inspekciju za zaštitu prirode i okoliša radi poduzimanja mjera sprečavanja i saniranja nastale štete ili ugroženosti na prirodnim dobrima, flori i fauni (pojave bolesti, elementarne nepogode, zagađenosti tla, vode i zraka);
- obilazi lovište uz potrebno pisano odobrenje te sastavlja pisani izvještaj o uočenim promjenama u prirodi koji dostavlja Izvršnom odboru udruge, a prema potrebi i drugim nadležnim državnim organima (Ministarstvo zaštite okoliša, Državni zavod za zaštitu prirode, Državni inspektorat, Županijski ured za zaštitu okoliša i si.).
- prati i kontrolira eventualnu upotrebu zabranjenih sredstava i načina hvatanja i ubijanja divljih svojti životinja ili uništavanja zaštićenih vrsta biljaka i životinja i o tome izvještava odmah Izvršni odbor udruge i nadležne državne organe u skladu sa Zakonom o zaštiti prirode, Zakonom o zaštiti okoliša i Zakonom o lovstvu;
- surađuje s Povjerenstvom za ekologiju i zaštitu okoliša pri ŽLS i HLS te drugim institucijama vezanim za ekologiju, zaštitu prirode i okoliša
Za svoj rad povjerenik za ekologiju i zaštitu prirode odgovara Izvršnom odboru Udruge.

Objavljeno i u Glas lova i ribolova svibanj/2014, Autor: Ronald Pichler
Zadnja izmjena Ponedjeljak, 25 Svibanj 2015 01:31
K2 Items

PROMOCIJE

K18i 2 350x250px CRO
lovac camo corner2
fanzoj-lovac-info.jpg
lovac kuhada reklama banner veliki2023

Novo objavljeno