Pravilnik za ispitivanje i ocjenjivanje rada pasa goniča

Napisao  Subota, 14 Listopad 2006 03:24

PRAVILNIK ZA ISPITIVANJE I OCJENJIVANJE RADA PASA GONIČA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovim pravilnikom Hrvatski kinološki savez (HKS) određuje uvjete za pojedina ispitivanja radnih sposobnosti pasa VI FCI grupe - goniči za cijelo područje Hrvatske.
Članak 2.
Ispitivanje radnih sposobnosti goniča podijeljeno je na:

A) ISPITE PRIRO ENIH OSOBINA GONIČA
B) ISPITE RADA GONIČA

II.DUŽNOSTI ORGANIZATORA

OPĆI PREDUVJETI

Članak 3.
Ispitivanje radnih sposobnos­ti goniča mogu organizirati sa­mo HKS i njegove članice.
Ispit rada državnog značaja CACT-HR i međunarodnog značaja CACIT organiziraju se na dostupnim prirodnim te­renima bogatim zečjom divljači. Ispit prirođenih osobina i ispit rada lokalnog značaja moguće je u nedostatku prirodno bogatih terena organizirati u licenciranom ograđenom prostoru (gateru) veličine minimalno 200 x 200 metara u kojem se nalazi više komada zečje divljači.

Članak 4.
Kinološke udruge koje žele or­ganizirati ispitivanje rada goni­ča, dužne su svoj plan provedbe tih priredbi za iduću godinu dos­taviti HKS-u u roku koji on od­redi radi njihovog odobrenja sukladno Pravilniku o stručnom radu HKS-a.
Plan mora sadržavati datum, mjesto održavanja i vrstu prired­be. Za državne i međunarodne priredbe to odobrenje daje HKS (FCI).

Članak 5.
Organizator ispitivanja rada goniča dužan je objaviti:

1. najmanje mjesec dana ranije koju vrstu priredbe organizira i koje kandidature i titule se mogu dodijeliti,
2. datum, mjesto i vrijeme od­ržavanja priredbe,
3. pasmine koje mogu sudjelovati,
4. najveći broj pasa koji može biti primljen,
5. krajnji datum za podnošenje prijava,
6. visinu prijavnine za sudjelovanje,
7. osigurati zdravstvenu veterinarsku službu,
8. navesti uvjete za smještaj sudionika.

Članak 6.
Organizator određuje dovo­ljan broj sudaca za ispite u do­govoru s nadležnim tijelima prema Pravilniku o stručnom ra­du HKS-a.
Ispitivanje prirođenih osobina obavlja jedan sudac, a na ostalim ispitima rada ocjenjuje najmanje dvoje sudaca za ocjenjivanje ra­da goniča.
Za ispitivanje rada goniča na kojima se dodjeljuje CACIT, or­ganizator mora angažirati trojicu sudaca iz najmanje dvije kino­loške organizacije i iz ino­zemstva u skladu s utvrđenim kriterijima u smislu Pravilnika o stručnom radu HKS-a.

Članak 7.
Organizator ispitivanja rada goniča zadržava pravo pravo­dobnog 'otkazivanja' ispita i to najmanje pet dana ranije. O tome će obavijestiti prijavljene natjecatelje i suce, a novac za prijavninu vratiti. Ako priredbu otkaže kasnije a neki natjecatelji ili suci dođu, organizator im je dužan 'nadoknaditi nastale troškove.'

Članak 8.
Organizator ispita dužan je sucima nadoknaditi troškove

A) ISPIT PRIRO ENEH OSOBINA GONIČA

Članak 16.
Cilj ovog ispita je utvrditi kod pasa goniča prirođene osobine za rad u lovu, koje su karakteristične pas­mini kojoj pripadaju.
Članak 17.
Na ispitima mogu sudjelovati psi svih starosnih dobi. Psi se ispituju pojedinačno. Ispiti se u pravilu održavaju na jesen, a mogu se održa­vati i tijekom lovne sezone. Psi se ocjenjuju sukladno odredbama članka 30. i 31. ovog pravilnika.
Članak 18.
Na ispitu prirođenih osobina ispi­tuje se sljedeće natjecateljske discipline:

 1. ponašanje na pucanj,
 2. ustrajno traženje i pronalaženje,
 3. gonjenje divljači,
 4. glas,
 5. nos-njuh,
 6. poslušnost i vodljivost.
Pozitivnu ocjenu, tj. priznanje prirođenih osobina dobit će onaj pas koji osvoji minimalno 54 boda i dobije pozitivne ocjene u svih 6 disciplina iz ovog članka pravilnika.

B) ISPIT RADA GONIČA

Članak 19.
Ispit rada obuhvaća obvezne i ne­obvezne predmete prema Pravilniku.
Članak 20.
Ispiti se održavaju na jesen i tijekom lovne sezone.
Članak 21.
Na ispitima rada ispituju se psi goniči pozitivno ocijenjenog oblika i položenog 1PO svih dobnih starosti.
Psi se ispituju pojedinačno.
Članak 22.
Ocjenjivanje rada goniča obavlja se prema odredbama članka 30. ovog pravilnika. Na ovim ispitima rada mogu se dodjeljivati kandidature CACT-HR ili CACIT, ovisno o značaju ispita rada.
Članak 23.
Ispitivanje rada pasa obavlja se pojedinačno.
Članak 24.
Pretraživanje terena traje najma­nje 20 (dvadeset) minuta, a najviše 35 (trideset pet) minuta ovisno o terenu, o brojnosti divljači i vremenskim uvjetima, ukoliko pas ne nap­ravi pogrešku prije isteka tog vremena koja ga isključuje iz daljnjeg natjecanja.
Pas može biti pozvan da ponovi rad ako u redovitom vremenu nije podigao divljač, samo ako je zadovoljio svojim radom.
Ponovljeni rad može trajati maksimalno 50 posto vremena koje je psu bilo na raspolaganju prilikom prvog pretraživanja terena.
Članak 25.
Na početku rada psima se daje 1 (jedna) minuta za zagrijavanje. Ukoliko pas u tom vremenu uspješno obavi neku radnju, taj se uspjeh uračunava u ocjenu, a ako napravi pogrešku, ona se ne uzima u obzir.
Članak 26.
Uporaba zviždaljke ili glasa treba biti svedena na najmanju mjeru.
Suci će zbog nedoličnog ponaša­nja vodiča ili radnji koje ometaju normalan tijek ispita isključiti vodi­ča iz daljnjeg natjecanja.
Članak 27.
Za vrijeme ispitivanja rada pas ne smije nositi nikakav aparat koji služi za zapovijedanje, ispravljanje i upravljanje radom psa.
Članak 28.
Suci nastoje da u granicama postojećih mogućnosti svim psima osiguraju približno jednake uvjete rada.
Članak 29.
Poslije označavanja kraja "turnusa", pas se mora najkasnije za 30 minuta vratiti na poziv vodiča.

IV. OCJENJIVANJE

Članak 30.
Pojedine natjecateljske discipline ocjenjuju se na ispitima rada goni­
ča ocjenama od 1 do 5 koje se množe s odgovarajućim faktorom.
Natjecateljske discipline:
a) Obvezne Bodovi:

 1. ponašanje na pucanj 1-5 bodova, max. 5 bodova,
 2. ustrajno traženje/pronalaženje 0-40 bodova, max. 40 bodova,
 3. gonjenje divljači 1 bod po min, max. 60 bodova,
 4. glas 0-30 bodova, max. 30 bodova,
 5. nos-njuh 0-40 bodova, max. 40 bodova,
 6. poslušnost i vodljivost 1-5 bodova, max. 5 bodova,
 7. krvni trag - povlaka 3-15 bodova, max. 15 bodova,
 8. ponašanje kod mrtve divljači 1-5 bodova, max. 5 bodova.

Ocjenjivanje:
1. Ponašanje na pucanj (koeficijent 1)
nedovoljan - 0 bodova,
dovoljan - 2 boda,
dobar - 3 boda,
vrlo dobar - 4 boda,
odličan - 5 bodova.
2. Ustrajno traženje - pronalaženje (koeficijent 8)
nedovoljan - 0 bodova,
dovoljan - 16 bodova,
dobar - 24 boda,
vrlo dobar - 32 boda,
odličan - 40 bodova.
3. Gonjenje
Minuta=bod 6-60 bodova

4.Glas (koeficijent 6)

nedovoljan - 0 bodova,
dovoljan - 12 bodova,
dobar - 18 bodova,
vrlo dobar - 24 boda,
odličan - 30 bodova.

5.Nos - njuh (koeficijent 8)
nedovoljan - 0 bodova,
dovoljan -16 bodova,
dobar - 24 boda,
vrlo dobar - 32 boda,
odličan - 40 bodova.

6. Poslušnost i vodljivost (koeficijent 1)
nedovoljan - 0 bodova,
dovoljan - 2 boda,
dobar - 3 boda,
vrlo dobar - 4 boda,
odličan - 5 bodova.

7. Povlaka (koeficijent 3)
nedovoljan - 0 bodova,
dovoljan - 6 bodova,
dobar - 9 bodova,
vrlo dobar - 12 bodova,
odličan - 15 bodova.

8. Ponašanje kod mrtve divljači (koeficijent I)
nedovoljan - 0 bodova,
dovoljan - 2 boda,
Dobar - 3 boda,
vrlo dobar - 4 boda,
odličan - 5 bodova.
Članak 31.
Discipline se ocjenjuju sljedećim ocjenama:
5 - odličan, 4 - vrlo dobar, 3 - do­bar, 2 - dovoljan, 1- nedovoljan.
Množenjem ocjena s određenim faktorom dobije se vrijednost re­zultata u svakoj disciplini i najzad zbroj bodova, osim u disciplini go­njenja, gdje će broj minuta gonje­nja odrediti broj bodova od najma­nje 6 do najviše 60. Međuocjene se mogu dodijeliti u svim disciplinama, osim u discip­lini gonjenja. Ukupan zbroj bodova proizlazi iz broja bodova u pojedi­nim ispitnim disciplinama. Zatim treba izvršiti odgovarajuće uvršta­vanje u nagradni razred: I., II. i III., a ovisno o rangu natjecanja dodje­ljuju se počasne nagrade, kandidature i posebne nagrade.
Članak 32.
U slučaju istog nagradnog razreda i jednakog zbroja bodova, da­je se prednost mlađem psu u odnosu na starijega, te ženki u odnosu na mužjaka!
Članak 33.
U radnu knjižicu ili rodovnicu unose se nagradni razredi i broj bodova.

www.lovac.info se ograđuje od možebitnih pogrešaka u tekstovima...

Zadnja izmjena Srijeda, 22 Veljača 2012 13:58
K2 Items

PROMOCIJE

NL Pure 32 300x250ani CRO
fanzoj-lovac-info.jpg
lovac kuhada reklama banner veliki2023

Novo objavljeno