Pravilnik o pasminama, broju i načinu korištenja lovačkih pasa za lov

Napisao  Petak, 25 Siječanj 2019 11:12

Pravilnik o pasminama, broju i načinu korištenja lovačkih pasa za lov („Narodne novine“, broj 143/10), člankom 11. stavkom 3. u bitnome iznimno dopušta lov korištenjem goniča od 1. veljače do 31. srpnja radi provedbe naredbe o smanjenju brojnog stanja pojedine vrste divljači.

MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

3624

Na temelju članka 67. stavka 3. Zakona o lovstvu (»Narodne novine«, broj 140/05 i 75/09) ministar regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O PASMINAMA, BROJU I NAČINU KORIŠTENJA LOVAČKIH PASA ZA LOV

 

 

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju pasmine i broj lovačkih pasa za lov na pojedinu vrstu divljači u određenim područjima, najmanji potreban broj lovačkih pasa za lov te način izdavanja uvjerenja o položenom ispitu prirođenih osobina (u daljnjem tekstu: IPO) i radnom ispitu na krvnom tragu.

II. LOVAČKI PSI

Članak 2.

1) Lovački psi, u smislu ovog Pravilnika, jesu svi psi koji udovoljavaju potrebama za lov i imaju položen IPO.

2) U lovu se mogu koristiti lovački psi koji su, u skladu s člankom 67. stavkom 1. Zakona o lovstvu, registrirani kod Hrvatskog kinološkog saveza ili Hrvatskog lovačkog saveza (u daljnjem tekstu: ovlaštene osobe), s položenim IPO-om, a psi za rad na krvnom tragu moraju imati položen i radni ispit na krvnom tragu.

3) Iznimno od odredbe stavka 2. ovog članka, radi uvježbavanja za obavljanje određenih radnji u lovu, mladi lovački psi mogu sudjelovati u lovu i bez položenog IPO-a, do navršenih 18 mjeseci života.

 

Članak 3.

Pasmine lovačkih pasa koje se u Republici Hrvatskoj najčešće koriste razvrstavaju se po sljedećim skupinama:

– terijeri: njemački lovni terijer, foksterijer kratkodlaki i foksterijer oštrodlaki;

– jazavčari: standardni, patuljasti i kunićar u sva tri tipa dlake;

– goniči: istarski kratkodlaki gonič, istarski oštrodlaki gonič, posavski gonič, dalmatinski pas, bosanski oštrodlaki gonič (barak), srpski gonič, trobojni gonič, planinski gonič, slovački gonič (Kopov), tirolski gonič, alpski brak-jazavčar, bigl i baset;

– krvosljednici: bavarski i hanoverski;

– ptičari: njemački ptičar kratkodlaki, njemački ptičar oštrodlaki, njemački ptičar dugodlaki, pudlpointer, vajmarski ptičar, talijanski ptičar kratkodlaki, talijanski ptičar oštrodlaki (spinon), mađarska vižla kratkodlaka, mađarska vižla oštrodlaka, mali minsterlander, veliki minsterlander, epanjel breton, kortalsov grifon, češki fousek, pointer, engleski seter, gordon seter i irski seter,

– donosači divljači: labradorski retriver, zlatni retriver, retriver ravne dlake i retriver kovrčave dlake;

– dizači divljači: engleski koker španijel, engleski špringer španijel, velški špringer španijel, klamber španijel i njemački prepeličar.

 

Članak 4.

Ako se u Republici Hrvatskoj u lovu koriste pasmine lovačkih pasa koje nisu navedene u članku 3. ovog Pravilnika, smatrat će se lovačkim psima ako su evidentirane kod Međunarodne kinološke organizacije.

 

Članak 5.

Strani državljani u lovu na području Republike Hrvatske mogu koristiti lovačke pse registrirane u državama iz kojih dolaze te s položenim ispitom, u skladu s propisima odnosnih država.

 

III. BROJ LOVAČKIH PASA ZA LOV DIVLJAČI

 

Članak 6.

Ovlaštenik prava lova obvezan je za lovište kojim gospodari osigurati lovačke pse u skladu s odredbama ovog Pravilnika.

 

Članak 7.

1) Lov sitne divljači čije tehnike lova zahtijevaju korištenje lovačkog psa može započeti te se obavljati ako je osigurano njegovo korištenje.

2) Skupni lov sitne divljači čije tehnike lova zahtijevaju korištenje lovačkog psa može započeti te se obavljati ako je osiguran najmanje jedan lovački pas na pet lovaca.

 

Članak 8.

Ovlaštenik prava lova je obvezan za lovište ili druge površine kojima gospodari, u kojima se prema propisu lovnogospodarske osnove, programa uzgoja divljači ili programa zaštite divljači planira odstrel krupne divljači, osigurati lovačkog psa koji ima položen radni ispit na krvnom tragu.

 

Članak 9.

Lov pticama grabljivicama koje se koriste u sokolarenju može se obavljati ako je osiguran najmanje jedan lovački pas.

 

IV. KORIŠTENJE PASA

Članak 10.

1) Sitna se divljač lovi korištenjem lovačkih pasa ptičara, dizača i donosača divljači, terijera i jazavčara ako imaju položen IPO.

2) Lov svinje divlje dopušten je korištenjem lovačkih pasa iz članka 3. ovog Pravilnika, osim krvosljednika, ptičara i donosača divljači, koji imaju položen IPO.

3) Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, korištenjem lovačkih pasa goniča s položenim IPO-om dopušteno je loviti zeca običnog, kunića divljeg, lisicu, čaglja, mačku divlju, kune i tvora.

4) Korištenjem terijera i jazavčara s položenim IPO-om dopušten je lov jamarenjem uz iskapanje.

 

Članak 11.

1) Zabranjeno je koristiti lovačke pse u lovu noću, u razdoblju od dva sata nakon zalaska sunca do dva sata prije izlaska sunca, osim u slučaju rada na krvnom tragu.

2) Korištenjem goniča zabranjeno je loviti od 1. veljače do 31. srpnja, a u lovištima gdje ne obitava krupna divljač od 1. ožujka do 31. kolovoza.

3) Iznimno od odredbe stavka 2. ovog članka, korištenjem goniča dopušteno je loviti od 1. veljače do 31. srpnja radi provedbe naredbe o smanjenju brojnog stanja pojedine vrste divljači u skladu s člankom 81. Zakona o lovstvu.

4) Pasmine lovačkih pasa, osim goniča, mogu se koristiti tijekom cijele godine u lovu na području Republike Hrvatske, u skladu s odredbom članka 52. Zakona o lovstvu.

 

Članak 12.

1) Radi obuke lovačkih pasa, osim obuke na svinju divlju, tijekom godine ovlaštenik prava lova može u lovištu kojim gospodari odrediti primjerenu površinu, do 100 ha, na kojoj će se obučavati lovački psi te će o tome izvijestiti susjedne ovlaštenike prava lova i nadležno upravno tijelo u županiji za zajednička lovišta, odnosno ministarstvo nadležno za poslove lovstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) za državna lovišta.

2) Lovačke pse namijenjene za lov svinje divlje dozvoljeno je obučavati u ograđenim dijelovima otvorenog lovišta koji služe samo za lov svinje divlje, u skladu s lovnogospodarskom osnovom.

3) Odredbe stavka 1. ovoga članka ne odnose se na goniče.

 

Članak 13.

1) U svakom lovu, pojedinačnom ili skupnom, u kojem je propisano korištenje lovačkih pasa, moraju biti osigurane pasmine i broj pasa u skladu s odredbama Zakona o lovstvu i ovoga Pravilnika.

2) Osoba koja rukovodi lovom dužna je odmah otkazati lov, odustati od njega, odnosno prekinuti ga ako se lov ne obavlja u skladu s uvjetima propisanim ovim Pravilnikom.

3) Lovni inspektor, odgovorna osoba ovlaštenika prava lova, stručna osoba za provedbu lovnogospodarske osnove, programa uzgoja divljači ili programa zaštite divljači i lovočuvar dužni su nadzirati provođenje lova u skladu sa Zakonom o lovstvu te sprječavati obavljanje lova protivno odredbama Zakona o lovstvu i ovog Pravilnika.

4) Vlasnik i/ili vodič lovačkog psa dužan je na zahtjev osoba iz stavka 3. ovog članka predočiti sve potrebne dokaze o ispunjavanju uvjeta iz članka 2. stavka 2. ovog Pravilnika.

 

V. IPO I RADNI ISPIT NA KRVNOM TRAGU

Članak 14.

1) IPO i radni ispit na krvnom tragu polažu se u skladu s programom i pravilima ovlaštenih osoba za provođenje ispita, usklađenim s propisima Međunarodne kinološke organizacije.

2) Podaci o psu i polaganju ispita iz stavka 1. ovog članka upisuju se u registar lovačkih pasa koji vode ovlaštene osobe iz članka 2. stavka 2. ovog Pravilnika.

3) Sadržaj i izgled registra iz stavka 2. ovog članka određeni su u Prilogu 1. ovog Pravilnika. Registar se može voditi i u elektronskom obliku.

 

Članak 15.

Uporabljivost lovačkih pasa na krvni trag iskazuje se polaganjem radnog ispita na krvnom tragu (umjetnom ili prirodnom).

 

Članak 16.

1) Ovlaštene osobe iz članka 2. stavka 2. ovog Pravilnika izdaju uvjerenje o položenom ispitu.

2) Ministarstvo će, sukladno Zakonu o javnoj nabavi, povjeriti tiskanje obrazaca uvjerenja iz stavka 1. ovog članka pravnoj ili fizičkoj osobi koja može jamčiti njihovu zaštitu. Ministarstvo će tiskane obrasce uvjerenja dostavljati ovlaštenim osobama iz članka 2. stavka 2. ovog Pravilnika na njihov zahtjev. Obrasci uvjerenja i njihovi opisi tiskani su u Prilogu 2. ovog Pravilnika.

3) Ovlaštene osobe iz članka 2. stavka 2. ovog Pravilnika o izdanim uvjerenjima iz stavka 1. ovog članka, kao i o prikupljenim i utrošenim financijskim sredstvima podnose izvještaj Ministarstvu, najkasnije do 31. svibnja za proteklu lovnu godinu.

4) Za lovačke pse koji su položili IPO i/ili radni ispit na krvnom tragu u skladu s propisima Međunarodne kinološke organizacije te propisima države iz koje dolaze ovlaštene osobe iz članka 2. stavka 2. ovog Pravilnika izdat će, na zahtjev vlasnika psa, uvjerenje o položenom IPO-u i/ili radnom ispitu na krvnom tragu u skladu s odredbama ovog Pravilnika.

 

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.

Uvjerenja o položenom ispitu izdana do dana stupanja na snagu ovog Pravilnika važeća su i nakon stupanja na snagu ovog Pravilnika.

 

Članak 18.

Postupci započeti do stupanja na snagu ovog Pravilnika bit će dovršeni u skladu s odredbama ovog Pravilnika.

 

Članak 19.

Prilozi 1. i 2. tiskani su u Dodatku ovog Pravilnika i čine njegov sastavni dio.

 

Članak 20.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o pasminama, broju i načinu korištenja lovačkih pasa za lov (»Narodne novine«, broj 62/06 i 25/07).

 

Članak 21.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

 

PRILOG 1. - Registar lovačkih pasa

PRILOG 2. - Obrasci uvjerenja o položenom ispitu

Narodne novine - NN 143/2010

 

Klasa: 011-01/10-02/06

Urbroj: 538-08-10-10

Zagreb, 3. prosinca 2010.

Potpredsjednik Vlade
Republike Hrvatske i ministar
regionalnog razvoja, šumarstva
i vodnoga gospodarstva
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.

 

 

Zadnja izmjena Četvrtak, 31 Siječanj 2019 09:56
K2 Items

PROMOCIJE

NL Pure 32 300x250ani CRO
fanzoj-lovac-info.jpg
lovac kuhada reklama banner veliki2023

Novo objavljeno