Lovački parkur tehnička pravila

Napisao  Utorak, 24 Srpanj 2007 02:12
Ovisno o dispoziciji i konfiguraciji terena, strelište za Lovački parkur mora biti opremljeno s najma­nje 6 uređaja (strojeva) za izbačaj meta, koji su označeni svaki s vidljivom oznakom slova ili broja. Smještaj uređaja za izbacivanje meta je slobodan ali mora osigurati sigurnost za strijelce, suce i gleda­oce prilikom izbacivanja, leta i loma mete....

LOVAČKI PARKUR TEHNIČKA PRAVILA

 

STRELIŠTE

Opis streljane

Članak 1.

Ovisno o dispoziciji i konfiguraciji terena, strelište za Lovački parkur mora biti opremljeno s najma­nje 6 uređaja (strojeva) za izbačaj meta, koji su označeni svaki s vidljivom oznakom slova ili broja. Smještaj uređaja za izbacivanje meta je slobodan ali mora osigurati sigurnost za strijelce, suce i gleda­oce prilikom izbacivanja, leta i loma mete.

Streljačka mjesta

Članak 2.

Mogu se koristiti streljačka mjesta postojećeg strelišta za trap ili skeet (5 mjesta), odnosno mogu se predvidjeti druga, veličine 1 x 1 metar, postavljena u ravnoj liniji paralelno sa zamišljenom linijom ko­ja ide od uređaja za izbačaj meta najbližeg streljačkom mjestu sa lijeve strane, prema najbližem s desne strane. Ova streljačka mjesta bit će postavljena udaljena jedno od drugoga najmanje 3 metra, a najviše 5 metara od sredine do sredine i postavljena od 4 do 15 metara iza prethodno zamišljene linije.

Članak 3.

Putanje meta moraju biti nadahnute lovačkom praksom, moraju biti što raznovrsnije. Svaku metu moguće je gađati sa svih streljačkih mjesta. Takav Lovački parkur sačinjavaju dvije vrste (kategorije) pu­tanja meta: obavezne i slobodne.

Obavezne putanje su:

 • 1 putanja s lijeva na desno
 • 1 putanja s desna na lijevo
 • 1 putanja mete koja se udaljava od strijelca, a koja može biti sastavljena i od para meta

Slobodne putanje su:

 • one koje odabere po svom nahođenju organizator, na osnovu konfiguracije i dispozicije terena (na
  primjer: zec, fazan, patka, prepelica i dr.). U jednoj seriji, na svakom streljačkom mjestu, mora se gađa­
  ti najmanje po jedan par meta. Na zvaničnim natjecanjima, putanje meta moraju biti potvrđene od ruko­
  vodioca natjecanja (tehničkog delegata).

METE

Specifikacija

Članak 4.

Mete su normalno sastavljene od glinenih golubova koje se koriste u ostalim disciplinama letećih me­ta, s mogućnošću korištenja i drugih letećih meta manjeg obima i promjera (mini, super mini i si.). Mo­gu se koristiti i mete "elisa". Za zvanična natjecanja, mete moraju biti homologizirane.

Članak 5.

Organizator natjecanja obavezan je na svakom strelištu izložiti ploču s redoslijedom pojedinačnih i para meta koje moraju biti gađane.

Članak 6.

Mete izbačene ručno ili putem elektronike, u vremenu koje varira od 0 do 3 sekunde, moraju od lini­je izbačaja zadovoljiti dolet od najmanje 40 do najviše 70 metara.

Članak 7.

"PAR NA HITAC" definiran je kao dvije mete izbačene s dvije različite pozicije izbačaja, po izbačaju različite, kada druga meta para bude izbačena u intervalu od 0 do 3 sekunde nakon izbačaja prve me­te para.

Članak 8.

"SIMULTANI PAR" definiranje kao dvije mete izbačene istovremeno s dvije različite pozicije izba­čaja.

Članak 9.

"PAR NA PONAVLJANJE" definiranje kao dvije mete koje izlaze s iste pozicije izbačaja i imaju istu putanju.

Članak 10.

Kod para na hitac, mete će imati istu putanju kao pojedinačne mete izbačene s iste pozicije.

PUŠKE I STRELJIVO Puške

Članak 11.

Sve puške, uključujući i poluautomatske, dopuštene su uz uvjet da najveći kalibar bude 12, te da su opremljene s cijevima čija dužina može varirati od najmanje 66 do najviše 81 cm.

Članak 12.

Zamjena pušaka nije dozvoljena za vrijeme trajanja serije, osim u slučaju kvara ili zastoja (nefunkcionalnosti).

Streljivo

Članak 13.

Smiju se koristiti meci kojih duljina čahure ne prelazi 70 mm. Jedno punjenje sačme ne smije biti te­že od 28 grama (dozvoljeno je odstupanje punjenja + 0,5 gr.), neovisno od kalibra. Zrna sačme moraju biti sferičnog oblika, najvećeg dopuštenog promjera 2,5 mm (No.7, sa dozvoljenim odstupanjem od + 0,1 mm). Zabranjena je upotreba punjenja s crnim barutom, svjetlećim ili zapaljivim te ostalim zrnima posebne namjene, kao i umetaka za disperziju zrna.

PRAVILA ODVIJANJA NATJECANJA I POSTUPCI

Odvijanje natjecanja

Članak 14.

Natjecanje se odvija u grupama od po 6 strijelaca, osim kada ždrijeb ili broj natjecatelja ne omogu­ćava ravnomjernu raspodjelu po grupama. Upražnjena mjesta mogu se popuniti iskusnim strijelcima ko­ji se natječu van konkurencije.

Članak 15.

Serija je sačinjena uobičajeno od ukupno 25 meta, no može se drugačije prilagoditi ako je to oportu­no.

Članak 16.

Sve putanje meta bit će prikazane strijelcima prve grupe, izuzev para na hitac. U trenutku pokaziva­nja meta nije dozvoljena simulacija pucanja (ciljanje) niti pucanje.

Članak 17.

Strijelci se postavljaju na streljačka mjesta prema rasporedu i svi moraju sa istog streljačkog mjesta gađati istovjetne mete. Strijelac s prvog streljačkog mjesta prelazi na drugo nakon što je strijelac s drugog streljačkog mjesta završio gađanje i tako redom do kraja serije.

Članak 18.

Na sve pojedinačne mete mogu biti ispaljena dva hica, isto toliko i na par meta.

Članak 19.

Strijelac na kojem je red. pozvat će metu u roku od 12 sekundi nakon što je njegov prethodnik zav­ršio gađanje. U slučaju nepoštivanja dopuštenog vremena, strijelac će biti opomenut. U ponovljenom slučaju, meta će biti oglašena kao "promašaj", bez obzira na rezultat gađanja.

Članak 20.

Do pojave mete. strijelac mora zauzeti uspravan stav, s obje noge unutar streljačkog mjesta. Strijelac po slobodnom izboru može krenuti s puškom oslonjenom o rame ili uz tijelo, bez razlike između jednog ili drugog hitca. uključujući i parove.

Članak 21.

U trenutku opaljenja. strijelac je dužan imati pušku oslonjenu o rame.

Članak 22.

Kod gađanja para na hitac, simultanog para i para na ponavljanje, položaj puške između prvog i drugog hica je slobodan.

Članak 23.

U slučaju zauzimanja nepropisnog stava suprotno članku 20. strijelac će biti opomenut. U slučaju dru­ge opomene, meta će biti oglašena "promašaj", u slučaju pojedinačne mete, "promašaj - nova meta" u slučaju para na hitac, odnosno "promašaj - promašaj" u slučaju simultanog para ili para na ponavljanje.

Članak 24.

Probni hitac odnosno testiranje oružja može se izvršiti u za to namijenjenom prostoru ili na streljač­kom mjestu, po odobrenju glavnog suca i to samo na početku natjecanja svakog natjecateljskog dana.

OCJENJIVANJE REZULTATA I POSTUPCI

Članak 25.

Meta je oglašena "pogodak" kada je pravilno izbačena i kada je strijelac gađao prema pravilu, te kad najmanje jedan komadić mete vidljivo otpadne ili se odvoji od mete ili kad je meta zdrobljena u cijelo­sti ili djelomično. U slučaju kada je meta "elisa", meta će biti oglašena "pogodak" kada "svjedok" ot­padne prije nego padne na tlo.

Članak 26.

Meta je oglašena "promašaj" u svim ostalim uvjetima, te posebno u slučaju kada:

 • strijelac nije mogao gađati jer nije oslobodio kočnicu, zaboravio je napuniti ili je propustio napeti pušku,
 • dođe do trećeg (3) kvara ili zastoja puške ili streljiva u seriji,
 • nakon promašaja prvog hica, ne može opaliti drugi hitac jer je zaboravio ubaciti drugi metak ili ni­je isključio blokadu spremnika za metke,
 • je puška zakočena nakon prvog hica radi efekta trzaja,
 • strijelac u slučaju kvara ili zastoja na pušci ili streljivu otvori pušku ili dira kočnicu prije nego istu pregleda sudac,
 • strijelac propusti gađati ispravnu metu ili par bez očitog razloga,
 • strijelac zauzme stav za poziv ili opali hitac, koji nije u skladu s ovim pravilima ili je ponovljeno opomenut u istoj seriji.

Članak 27.

U slučaju pojedinačne mete, oglašava se "nova meta ili ponovljena meta" i bit će izbačena nova me­ta bez obzira da li je strijelac gađao ili nije, u slučajevima kada je:

 • meta slomljena pri izlasku (izbačaju),
 • meta izbačena iz pogrešnog uređaja,
 • strijelac gađao izvan svog reda.
 • meta izrazito različite boje od boje meta korištenih u natjecanju i na treningu,
 • meta izbačena u vremenskom intervalu dužem od 3 sekunde od naredbe suca ili nakon poziva stri­jelca (kod automatskog uređaja),
 • putanja proglašena neispravnom od strane suca,
 • kod poluautomatske puške učinak prvog hica zapriječio opaljenje drugog hica. U tom slučaju po­novljena meta ne smije biti pogođena prvim hicem, već će se priznati rezultat drugog hica. U slučaju da je meta pogođena prvim hicem, bit će oglašena "promašaj",
 • nakon prvog hica dođe do zastoja puške ili streljiva koji zapriječe opaljenje drugog hica. U tom slu­čaju ponavlja se kao u prethodnom stavku drugi strijelac gađa istu metu,
 • glavni sudac bio u nemogućnosti procijeniti da li je meta pogođena ili nije. U tom slučaju, prije po­novljene mete, treba se savjetovati sa pomoćnim sucima,
 • glavni sudac primijetio da je strijelac bio naočigled i neposredno ometan. U slučaju opaljenja oba hica rezultat će biti prihvaćen.

Članak 28.

U slučaju para na hitac bit će oglašena "nova meta ili ponovljena meta" kada:

 • su dvije mete izbačene iz pogrešne pozicije (uređaja),
 • su jedna ili obje mete izrazito druge boje od boja meta korištenih u natjecanju i na treningu,
 • dva hica opale istovremeno zbog kvara na pušci,
 • dijelovi prve mete slome drugu metu prije nego strijelac opali drugi hitac,
  jedna ili obje mete budu slomljene pri izbačaju (izlasku),
 • je putanja jedne ili obiju meta oglašena neispravnom od strane glavnog suca. U slučaju slomljene neispravne druge mete iz prethodnih stavaka, par mora biti ponovljen radi ocjene drugog hica, uz oba­vezu gađanja u putanju prve mete, neovisno od rezultata koji je već postignut i oglašen,
 • je prva meta izbačena nakon isteka vremena od 3 sekunde nakon poziva ili naredbe, a strijelac nije gađao,
 • su dvije mete izbačene istovremeno,
 • strijelac promaši prvu metu, a ova se sudari sa drugom metom prije nego strijelac bude u mogućno­sti opaliti drugi hitac. Rezultat prvog hica bit će oglašen "promašaj" par mora biti ponovljen da bi se ocijenio rezultat drugog hica, uz obavezu strijelca da opali prvi hitac u putanju prve mete para,
 • zastoj ili kvar na pušci ili streljivu onemogući strijelca da opali prvi hitac,
 • drugi hitac ne može biti opaljen zbog kvara ili zastoja na pušci ili streljivu. U tom slučaju par mora biti ponovljen radi ocjene drugog hica, uz obavezu strijelca da opali prvi hitac u putanju prve mete.
 • strijelac ne gađa prvu metu zbog nevremena ili slabe vidljivosti i druga meta ne bude izbačena zbog pomanjkanja prvog hica. U tom slučaju prva meta bit će oglašena "promašaj", a par će se ponoviti radi ocjene rezultata drugog hica, uz obavezu strijelca da opali prvi hitac u putanju prve mete, neovisno od toga što je rezultat prvog hica već oglašen.

Članak 29.

Kod para na hitac, kada je prva meta ispravna a druga proglašena neispravnom, bit će oglašen rezul­tat prve mete kao "pogodak" ili "promašaj", a svejedno će par biti ponovljen radi ocjene rezultata dru­gog hica, uz obavezu strijelca da opali prvi hitac u putanju prve mete. U slučaju kada je potrebno pono­viti par samo radi ocjene rezultata drugog hica, u slučaju da strijelac ne poštuje obavezu opaljenja prvog hica u putanju prve mete, rezultat drugog hica bit će oglašen "promašaj".

Članak 30.

U slučaju gađanja para meta kada strijelac opali oba hica na istu metu, rezultat će biti oglašen kao:

 • "promašaj - promašaj" u slučaju kada promaši metu sa oba hica,
 • "pogodak - promašaj" u slučaju kada pogodi metu prvim hicem,
 • "promašaj - pogodak" u slučaju kada prvim hicem promaši metu, a pogodi je drugim hicem.

Članak 31.

Simultani par bit će oglašen "nova meta ili ponovljena meta" za utvrditi rezultat oba hica kada:

 • su obje mete izbačene sa pogrešne pozicije,
 • su jedna ili obje mete bitno različite boje od meta korištenih u natjecanju i za trening,
 • dva hica opale istovremeno zbog kvara na pušci,
 • komadići prve mete razbiju drugu metu prije nego strijelac opali drugi hitac,
 • jedna ili obje mete budu slomljene pri izbačaju,
 • putanja jedne ili obje mete bude proglašena neispravnom od strane glavnog suca,
 • mete budu izbačene nakon tri sekunde od poziva ili naredbe,
 • dvije mete ne budu izbačene istovremeno,
 • strijelac promaši prvu metu i ova se sudari sa drugom metom prije nego je strijelac bio u mogućno­sti opaliti drugi hitac,
 • u slučaju kvara ili zastoja na pušci ili streljivu strijelac bude zapriječen u gađanju jedne od dviju me­ta para.

Članak 32.

Sva pravila koja vrijede za simultani par, bit će primjenjivana i za par na ponavljanje.

Članak 33.

U slučaju kada glavni sudac pravovremeno objavi "nova meta ili ponovljena meta" strijelac ne smije pucati. U slučaju da do toga dođe, strijelac će biti opomenut. U slučaju druge opomene u istoj seriji, re­zultat će biti oglašen "promašaj" u slučaju pojedinačne mete, "promašaj - nova meta" ili "ponovljena meta" u slučaju para na pucanje, "promašaj - promašaj" u slučaju simultanog para ili para na ponavlja­nje.

Članak 34.

Ukoliko u jednom paru obje mete budu pogođene jednim hicem, bit će oglašene "pogodak - pogo­dak".

 

Članak 35.

Rezultati svake pojedine serije bit će uneseni u zapisnik o gađanju kojeg će strijelci moći potpisati. U slučaju kada strijelac želi provjeriti eventualnu grešku u rezultatu, mora to neposredno priopćiti glavnom sucu koji o tome konačno odlučuje. Nikakav protest u pogledu ispravke utvrđenog rezultata neće se naknadno razmatrati.

Članak 36.

Ukoliko programom natjecanja nije predviđena satnica eventualnog raspucavanja, strijelci moraju bi­ti spremni u roku od 5 (pet) minuta od njihova pozivanja. Protekom tog vremena, odsutni će biti ogla­šeni odustalima i neće moći biti zamijenjeni drugim strijelcima.

NAPOMENA

Opći propisi Hrvatskog lovačkog saveza su esencijalni i sastavni dio Tehničkih pravila i njihovo poznavanje i primjena je obavezna za odvijanje natjecanja u letećim metama u disciplini Lovački parkur.

Zagreb, 25. 05. 2007. Broj: 01-674/07.

Predsjednik

Hrvatskog lovačkog saveza

Đuro Dečak, v.r.

Zadnja izmjena Srijeda, 22 Veljača 2012 13:58
K2 Items

PROMOCIJE

NL Pure 32 300x250ani CRO
fanzoj-lovac-info.jpg
lovac kuhada reklama banner veliki2023