Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lovstvu NN 75 /09

Napisao  Ponedjeljak, 07 Rujan 2009 06:39

Narodne novine br.: 75 30.06.2009.

HRVATSKI SABOR

1792

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O LOVSTVU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lovstvu, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 19. lipnja 2009. godine.

Klasa: 011-01/09-01/104

Urbroj: 71-05-03/1-09-2

Zagreb, 23. lipnja 2009.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O LOVSTVU

Članak 1.

U Zakonu o lovstvu (»Narodne novine«, br. 140/05.) u članku 2. stavku 1. točka 5. mijenja se i glasi:

»5. Koncesija u području lovstva (koncesija) - ugovorom uređen pravni odnos čiji je predmet korištenje prava lova u skladu s ovim Zakonom i zakonom kojim se uređuju koncesije.«.

Točka 6. mijenja se i glasi:

»6. Zakup u području lovstva (zakup) - ugovorom uređen pravni odnos čiji je predmet korištenje prava lova u skladu s ovim Zakonom.«.

Točka 8. mijenja se i glasi:

»8. Lovoovlaštenik ili ovlaštenik prava lova - pravna ili fizička osoba (obrtnik) koja je stekla pravo lova na temelju ovoga Zakona.«.

Članak 2.

U članku 3. stavku 3. riječi: »ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva« zamjenjuju se riječima: »ministar nadležan za poslove lovstva«.

Članak 3.

U članku 6. stavku 1. iza riječi: »Zakonom« dodaju se riječi: »i zakonom kojim se uređuju koncesije«.

U stavku 2. riječ: »potkoncesijom« zamjenjuje se riječju: »potkoncesijom«.

Članak 4.

Članak 8. mijenja se i glasi:

»(1) Lovoovlaštenici su dužni Ministarstvu nadležnom za poslove lovstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), radi vođenja središnje lovne evidencije, dostavljati ovim Zakonom propisane podatke iz lovnogospodarskih osnova i programa uzgoja divljači do 31. svibnja za proteklu lovnu godinu.

(2) Središnja lovna evidencija vodi se prema Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja središnje lovne evidencije koji donosi ministar.«.

Članak 5.

U članku 11. stavku 4. riječi: »Odlukom o ustanovljenju lovišta« zamjenjuju se riječima: »lovnogospodarskom osnovom, odnosno programom uzgoja divljači«.

Članak 6.

U članku 15. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) S pravnom ili fizičkom osobom koja je na temelju provedenog postupka za davanje koncesije za lovište ili na temelju javnog natječaja za davanje lovišta u zakup odabrana kao najpovoljniji ponuditelj ministar će sklopiti ugovor o koncesiji ili zakupu, kojim će se odrediti prava i obveze između potpisnika ugovora.«.

Članak 7.

U članku 18. iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»(4) Ukoliko županije ne mogu osnovati zajedničku stručnu komisiju ili zajednička stručna komisija ne može donijeti prihvatljiv prijedlog, arbitražu će provesti i konačni prijedlog donijeti stručna komisija Ministarstva. Prijedlog stručne komisije Ministarstva obvezujući je za nadležno tijelo županije, odnosno Grada Zagreba.«.

Dosadašnji stavci 4. i 5. postaju stavci 5. i 6.

Članak 8.

Članak 21. mijenja se i glasi:

»(1) Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja donosi Ministarstvo na temelju provedenoga javnog natječaja.

(2) Odluku o objavi obavijesti o namjeri davanja koncesije donosi Ministarstvo.

(3) Uz ponudu ponuditelj prilaže Program razvoja lovnoga gospodarenja, uz obavljanje pratećih djelatnosti od interesa za Republiku Hrvatsku i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz članka 20. stavka 1., članka 23. stavka 6. i članka 29. stavka 4. ovoga Zakona.

(4) Postupak davanja koncesije provodi stručno povjerenstvo za koncesiju na temelju zakona kojim se uređuju koncesije. Stručno povjerenstvo za koncesiju imenuje Ministarstvo.

(5) Stručno povjerenstvo iz stavka 4. ovoga članka daje Ministarstvu prijedlog odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju na temelju vrednovanja programa razvoja lovnoga gospodarenja, uz obavljanje pratećih djelatnosti od interesa za Republiku Hrvatsku i ponuđene godišnje naknade za koncesiju.«.

Članak 9.

U članku 22. stavku 1. riječ: »propisuje« zamjenjuje se riječju: »donosi«.

Članak 10.

Članak 23. mijenja se i glasi:

»(1) Na temelju odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, ministar i najpovoljniji ponuditelj (u daljnjem tekstu: koncesionar) sklapaju ugovor o koncesiji na vrijeme do isteka tridesete lovne godine.

(2) Ugovor o koncesiji uz opće uvjete propisane zakonom kojim se uređuju koncesije sadrži i odredbe o:

- položaju i veličini lovišta na kojem se ugovara koncesija,

- načinu i uvjetima služenja pravom lova,

- trajanju koncesije,

- obliku, visini i dospjelosti naknade za koncesiju,

- mogućnosti i razlozima otkaza ugovora prije isteka vremena koncesije,

- pravu i razlozima jednostranog raskida ugovora o koncesiji,

- obvezama plaćanja naknade u slučaju raskida ugovora o koncesiji,

- dopustivosti postavljanja lovnogospodarskih i lovnotehničkih objekata te njihovoj pripadnosti nakon isteka trajanja koncesije,

- naknadi za negativnu razliku divljači, lovnotehničkih i lovnogospodarskih objekata nakon isteka trajanja koncesije, otkaza ili jednostranog raskida ugovora o koncesiji,

- drugim obvezama utvrđenim propisima o lovu.

(3) Program razvoja lovnoga gospodarstva, uz obavljanje pratećih djelatnosti od interesa za Republiku Hrvatsku, vrednovanje tog programa u pisanom obliku i lovnogospodarska osnova koja se prilaže ugovoru nakon odobrenja Ministarstva, sastavni su dio ugovora o koncesiji.

(4) Ugovor o koncesiji sadrži odredbe o zaštiti prirode sukladno posebnim propisima.

(5) Koncesionar je obvezan:

1. za uredno izvršenje koncesije osiguravati financijska sredstva u dvostrukom iznosu godišnje naknade za koncesiju prava lova (garancijom banke ili avaliranom mjenicom),

2. imati stručnu službu, odnosno stručnjaka za provedbu lovnogospodarske osnove,

3. imati organiziranu lovočuvarsku službu,

4. imati lovačkog psa osposobljenog za praćenje krvnog traga ili krvosljednika s položenim ispitom ako u lovištu za koje mu je koncesija dana ima predviđen odstrjel krupne divljači.

(6) Osim uvjeta iz stavka 5. ovoga članka, koncesionar obvezno prilaže ispravu iz koje je vidljivo kako je registriran za obavljanje lova.

(7) Koncesionar je obvezatan donijeti lovnogospodarsku osnovu u roku od 90 dana od dana sklapanja ugovora o koncesiji, uz odobrenje Ministarstva.

(8) Ministar će propisati način utvrđivanja naknade za negativnu razliku divljači, lovnotehničkih i lovnogospodarskih objekata nakon prestanka ugovora o koncesiji.

(9) Naknada za koncesiju raspoređuje se prema članku 27. ovoga Zakona.

(10) U slučaju izmijenjenog stanja lovišta zbog izgradnje javnih i šumskih prometnica, dalekovoda, plinovoda, retencija, kanala, otvaranja eksploatacijskih polja za korištenje mineralnih sirovina, ograđivanja šumskih i poljoprivrednih kultura, izgradnje športsko--rekreativnih sadržaja, izgradnje golf igrališta i sličnih zahvata u prostoru koncesionar nema pravo potraživati nikakvu naknadu od Ministarstva.«.

Članak 11.

U članku 24. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Prije sklapanja ugovora o koncesiji Ministarstvo je obvezatno dostaviti nacrt ugovora s odlukom o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja na prethodno mišljenje Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske.«.

Članak 12.

Članak 25. mijenja se i glasi:

»(1) Koncesionar je obvezatan do 1. ožujka platiti 50 % iznosa godišnje naknade za koncesiju za iduću lovnu godinu, a preostali iznos naknade zaključno do 30. rujna tekuće godine.

(2) Za sve uplate dugova za koncesiju nakon proteka rokova iz stavka 1. ovoga članka obračunat će se zatezne kamate prema propisima koji se odnose na prikupljanje sredstava za Proračun.

(3) Koncesija prestaje:

- ispunjenjem zakonskih uvjeta,

- jednostranim raskidom ugovora o koncesiji od strane davatelja koncesije,

- otkazom ugovora o koncesiji od strane koncesionara,

- stečajem ili likvidacijom koncesionara na lovištu u vlasništvu Republike Hrvatske,

- pravomoćnošću sudske odluke kojom se ugovor o koncesiji utvrđuje ništavnim ili se poništava.«.

Članak 13.

Članak 26. mijenja se i glasi:

»(1) Ministarstvo može i prije isteka roka na koji je koncesija dana jednostrano raskinuti koncesionaru ugovor o koncesiji u skladu sa zakonom kojim se uređuje koncesija i u sljedećim slučajevima:

1. ako se koncesionar služi pravom lova suprotno ugovoru o koncesiji,

2. ako koncesionar unese u lovište novu vrstu divljači bez potrebnih suglasnosti,

3. ako se utvrdi kako je propustima koncesionara u provedbi lovnogospodarske osnove, bez opravdanih razloga, umanjen fond pojedine vrste divljači ispod biološkog minimuma za tekuću godinu,

4. ako koncesionar prestane ispunjavati uvjete iz članka 23. stavka 5. točke 1., 2. i 3., odnosno stavka 6. ovoga Zakona,

5. ako se površina lovišta smanji za više od 20 %,

6. ako koncesionar ne provodi mjere i radnje utvrđene propisima o lovstvu,

7. ako koncesionar gospodari suprotno uvjetima zaštite prirode,

8. ako pojedinom vrstom divljači gospodari suprotno Nacionalnom planu gospodarenja za tu vrstu,

9. ako koncesionar ne postupi sukladno članku 25. stavku 1. ovoga Zakona.

(2) U slučajevima da koncesionar otkaže ili davatelj koncesije jednostrano raskine ugovor, odnosno nakon isteka roka na koji je koncesija dana, stanje lovišta i provedbe lovnogospodarske osnove utvrđuje stručna komisija koju osniva ministar.

(3) U slučaju otkaza ili jednostranog raskida ugovora iz stavka 1. točke 1., 2., 3., 4., 6., 7. i 8. ovoga članka, koncesionar gubi pravo na financijska sredstva za uredno izvršenje koncesije iz članka 23. stavka 5. točke 1. ovoga Zakona.

(4) Na temelju utvrđenog stanja, u slučajevima iz stavka 1. točke 1., 2., 3., 4., 6., 7. i 8. i stavka 2. ovoga članka, dosadašnji koncesionar obvezatan je nadoknaditi negativne razlike divljači, lovnotehničkih i lovnogospodarskih objekata prema cjeniku i nema pravo sudjelovati na ponovnom natječaju.«.

Članak 14.

U članku 27. stavku 1. točka 3. mijenja se i glasi:

»3. 10% sredstava u Proračun kao namjenski prihod Ministarstva za provedbu ovoga Zakona,«.

U stavku 3. podstavku 5. točka se zamjenjuje zarezom, a iza podstavka 5. dodaje se podstavak 6. koji glasi:

»- unapređenje lovnoga gospodarenja.«.

U stavku 4. podstavku 4. točka se zamjenjuje zarezom, a iza podstavka 4. dodaje se podstavak 5. koji glasi:

»- naknada za osiguranje lovišta.«.

Članak 15.

Članak 28. mijenja se i glasi:

»U slučaju proglašenja stečaja ili likvidacije koncesionara raskida se ugovor, na način i pod uvjetima propisanim ovim Zakonom i zakonom kojim se uređuje koncesija.«.

Članak 16.

U članku 29. stavku 4. iza riječi: »ponuditelj na« dodaje se riječ: »javnom«.

Članak 17.

Članak 30. mijenja se i glasi:

»(1) S najpovoljnijim ponuditeljem (u daljnjem tekstu: lovozakupnik) župan, odnosno gradonačelnik Grada Zagreba sklapa ugovor o zakupu zajedničkog lovišta na vrijeme od 10 lovnih godina.

(2) Odredbe članka 23. stavka 2., 4. i 5. točke 2., 3. i 4. i stavka 6., 7., 8. i 10. te članka 24. stavka 1. i 2. ovoga Zakona odgovarajuće se primjenjuju na zakup zajedničkih lovišta.

(3) Za uredno izvršenje zakupa lovozakupnik je dužan osiguravati financijska sredstva u visini iznosa godišnje lovozakupnine (garancijom banke ili avaliranom mjenicom).

(4) Ugovor iz stavka 1. ovoga članka može se na zahtjev lovozakupnika produljiti za isto razdoblje, uz prethodnu suglasnost Ministarstva na podneseni zahtjev ako u proteklom razdoblju nisu podneseni optužni prijedlozi za prekršaje iz članka 96. stavka 1. točke 1., 2., 3., 5., 7., 9., 10., 11., 13., 14., članka 97. stavka 1. točke 1., 2., 3., 4., 5., 6. i članka 98. stavka 1. točke 6., 7., 10., 11., 12., 13. ovoga Zakona.

(5) Zahtjev za produljenje Ugovora iz stavka 1. ovoga članka podnosi se županiji, odnosno Gradu Zagrebu najranije u zadnjoj lovnoj godini, a najkasnije 120 dana prije isteka Ugovora. Odluku o produljenju Ugovora donosi nadležno tijelo u roku od 90 dana prije isteka Ugovora.«.

Članak 18.

U članku 34. stavku 2. iza riječi: »članka 26.« dodaju se riječi: »stavka 1. točke 1., 2., 3., 4., 6., 7. i 8.«.

Članak 19.

Članak 39. mijenja se i glasi:

»(1) Na temelju odluke o izboru najpovoljnije ponude ministar i lovozakupnik sklapaju ugovor o zakupu državnog lovišta u pisanom obliku.

(2) Ugovor iz stavka 1. ovoga članka može se na zahtjev lovozakupnika produljiti najranije u zadnjoj lovnoj godini, a najkasnije u roku od 90 dana prije isteka ugovora, za isto razdoblje ako je lovozakupnik provodio mjere i radnje propisane ugovorom i ovim Zakonom ako u proteklom razdoblju nisu podneseni optužni prijedlozi za prekršaje iz članka 96. stavka 1. točke 1., 2., 3., 5., 7., 9., 10., 11., 13., 14., članka 97. stavka 1. točke 1., 2., 3., 4., 5., 6. i članka 98. stavka 1. točke 6., 7., 10., 11., 12., 13. ovoga Zakona.

(3) Zahtjev za produljenje ugovora iz stavka 1. ovoga članka lovozakupnik podnosi Ministarstvu najkasnije 120 dana prije isteka ugovora.

(4) Odredbe članka 24. stavka 2., članka 25., 26. stavka 1. točke 5. i članka 29. stavka 2. i 3., članka 30., 31., 32., 33. i 34. ovoga Zakona odgovarajuće se primjenjuju na zakup državnih lovišta.«.

Članak 20.

U članku 42. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Lovnogospodarska osnova jest planski akt za gospodarenje lovištem kojim se utvrđuje gospodarenje za razdoblje od deset lovnih godina.«.

Članak 21.

U članku 45. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Divljač na površinama izvan lovišta i na površinama iz članka 9. stavka 2. točke 1., 2., 3. i 5. ovoga Zakona zaštićuje se i lovi u skladu s programom zaštite divljači.«.

U stavku 3. riječi: »(lov i stupičarenje)« brišu se.

Stavak 4. briše se.

Članak 22.

U članku 46. stavku 2. riječ: »lovoovlaštenika« zamjenjuje se riječju: »ovlaštenika«, a iza riječi: »izvan lovišta« dodaju se riječi: »te stručne službe za provedbu lovnogospodarske osnove, programa uzgoja divljači, odnosno programa zaštite divljači.«.

Članak 23.

Članak 47. mijenja se i glasi:

»(1) Izrada lovnogospodarske osnove, programa uzgoja divljači ili programa zaštite divljači te njihove revizije moraju se povjeriti pravnoj ili fizičkoj osobi koja je licencirana za tu djelatnost.

(2) Licenciju izdaje Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije.«.

Članak 24.

U članku 51. stavku 1. točki 8. iza riječi: »čini štetu« dodaju se riječi: »drugoj divljači i ostalim životinjskim vrstama,« a riječ: »skitnica« zamjenjuje se s riječju: »lutalica«.

Članak 25.

Članak 57. mijenja se i glasi:

»(1) Lovoovlaštenik je dužan organizirati lovočuvarsku službu te stručnu službu za provedbu lovnogospodarske osnove.

(2) Poslove stručne službe za provedbu lovnogospodarske osnove može obavljati osoba koja je tijekom najmanje srednjoškolskog obrazovanja završila odgovarajući nastavni program iz lovstva.

(3) Osoba koja obavlja poslove stručne službe dužna je prisustvovati inspekcijskom nadzoru lovišta.

(4) Poslove lovočuvarske službe obavlja lovočuvar.

(5) Poslove lovočuvara može obavljati osoba koja je osposobljena za obavljanje lovočuvarske službe, a udovoljava uvjetima za držanje i nošenje oružja.

(6) Osposobljavanje za obavljanje poslova lovočuvarske službe provode HLS i druge pravne osobe koje za to ovlasti Ministarstvo.«.

Članak 26.

U članku 59. stavak 1. mijenja se i glasi:

"(1) Lov divljači obuhvaća traženje, dočekivanje, motrenje u cilju odstrjela ili hvatanja žive divljači, vabljenje, praćenje, odstrjel i hvatanje žive divljači, puštanje ptica grabljivica, skupljanje uginule divljači i njezinih dijelova (rogovlja, koža i dr.) i skupljanje jaja pernate divljači.«.

Članak 27.

U članku 62. stavku 1. iza točke 4. dodaje se točka 5. koji glasi:

»5. donijeti rješenje o mjerama i uvjetima za uporabu lovačkog oružja i naboja, te uvjete i način lova za životinjsku vrstu koja nije divljač u smislu ovoga Zakona, a čije je uklanjanje posebnim rješenjem propisalo drugo nadležno tijelo.«.

Članak 28.

U članku 63. stavku 1. točka 1. briše se.

Dosadašnja točka 2. postaje točka 1.

Članak 29.

U članku 64. stavku 1. točki 4. dodaje se rečenica koja glasi: »Svako držanje navedenih sredstava izvan stambenog objekta, a unutar lovišta smatra se lovom.«.

Točka 11. briše se.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Iznimno od odredbi stavka 1. ovoga članka ministar može, uz suglasnost ministra nadležnog za zaštitu prirode, odobriti lov pojedinih vrsta divljači zamkama, stupicama, klopkama, mrežama, vapcima ili upotrebu optičkih ciljnika za noćni lov, ako je ugroženo zdravlje ljudi, stoke, druge divljači i drugih životinjskih vrsta ili ako je potrebno provesti mjere propisane člankom 51. stavkom 1. točkom 8. ili člankom 81. ovoga Zakona.«.

Iza stavka 6. dodaje se stavak 7. koji glasi:

»(7) Puha velikog dopušteno je loviti klopkom puholovkom (škrinjica).«.

Članak 30.

U članku 66. stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Zabranjen je lov krupne divljači skupnim lovom i sa psima, osim divlje svinje.«.

Članak 31.

U članku 67. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) U lovu se smiju koristiti psi koji su registrirani kod Hrvatskoga kinološkog saveza ili Hrvatskoga lovačkog saveza i koji imaju položen ispit prirođenih osobina (IPO), a ovlaštenici prava lova koji gospodare krupnom divljači moraju imati psa osposobljenog za praćenje krvnog traga ili krvosljednika s položenim radnim ispitom.«.

Članak 32.

U članku 68. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Divljač smije loviti osoba koja ima uza se lovačku iskaznicu s važećom identifikacijskom markicom za pojedinu lovnu godinu, oružni list za držanje i nošenje oružja u svrhu lova i prethodno pisano dopuštenje lovoovlaštenika.«.

U stavku 3. iza riječi: »članka« dodaju se brojke: »64., 66.,«.

Članak 33.

U članku 69. stavku 1. iza riječi: »lovnogospodarske« dodaju se riječi: »i lovnotehničke«.

Članak 34.

U članku 70. stavak 7. mijenja se i glasi:

»(7) O ocijenjenim trofejima lovoovlaštenici izvještavaju HLS koji vodi evidenciju o ocijenjenim trofejima divljači. Izvješća se predaju do 31. svibnja svake godine za trofeje stečene u protekloj lovnoj godini.«.

Članak 35.

Članak 74. mijenja se i glasi:

»(1) Divljač i njezini dijelovi mogu se držati, prevoziti ili prenositi izvan lovišta ili površina iz članka 9. stavka 2. ovoga Zakona uz potvrdu o podrijetlu divljači i njezinih dijelova.

(2) Divljač i njezini dijelovi namijenjeni prehrani ljudi mogu se stavljati na tržište ukoliko potječu iz odobrenog objekta za obradu i rasijecanje divljači, sukladno odredbama Zakona o hrani i propisima donesenim na temelju tog Zakona.

(3) Divljač i njezini dijelovi koji nisu namijenjeni prehrani ljudi mogu se stavljati u promet (prodaja, prerada, izvoz iz Republike Hrvatske) ukoliko udovoljavaju odredbama Zakona o veterinarstvu i odgovarajućim propisima donesenim na temelju tog Zakona.

(4) Potvrdu o podrijetlu divljači i njezinih dijelova iz stavka 1. ovoga članka izdaje lovoovlaštenik, odnosno pravna ili fizička osoba koja koristi površine izvan lovišta (površine iz članka 9. stavka 2.).

(5) Odstrijeljena i na drugi način stečena krupna divljač može se držati ili stavljati u promet samo ako je označena odgovarajućom oznakom.

(6) Na uvoz i izvoz divljači i dijelova divljači primjenjuju se odredbe ovoga Zakona i posebnih propisa.

(7) Iznimno od odredbi stavka 1. ovoga članka zabranjena je trgovina onim vrstama divljači koje se ne nalaze na dodatku III/1 i III/2 Direktive o pticama (79/409/EEZ od 2. travnja 1979.).

(8) Obrazac potvrde o podrijetlu divljači i njezinih dijelova, način označavanja krupne divljači iz stavka 4. ovoga članka, način izdavanja i razduživanja markica za obilježavanje krupne divljači te obrasce evidencije iz stavka 5. ovoga članka propisat će ministar.«.

Članak 36.

Članak 81. mijenja se i glasi:

»Ministar može donijeti rješenje ili naredbu o smanjenju brojnog stanja pojedine vrste divljači koja ugrožava zdravlje ljudi, stoke, druge divljači, drugih životinjskih vrsta ili čini drugu štetu ako mjere predviđene u članku 75., 76. i 77. ovoga Zakona nisu dovoljno uspješne ili ne bi bile gospodarski opravdane.«.

Članak 37.

Člank 86. mijenja se i glasi:

»(1) Osoba koja nanese štetu divljači u lovištu bespravnim lovom ili na drugi način obvezatna je nadoknaditi štetu.

(2) Naknada štete iz stavka 1. ovoga članka ostvaruje se u postupku pred redovnim sudom prema mjestu nastanka štete, ako se u roku od mjesec dana od dana nastale štete ne postigne sporazum o visini naknade sa štetnikom i ako naknada u tom roku ne bude isplaćena.

(3) Odgovornost za nastalu štetu na vozilu snosi vozač ukoliko nije prilagodio brzinu kretanja uvjetima na cesti, tako da može pravovremeno postupiti po prometnom pravilu ili znaku, a u protivnom pravna osoba koja gospodari prometnicom na kojoj je šteta nastala. Iznimno od ove odredbe štetu snosi ovlaštenik prava lova, ako je šteta uvjetovana vršenjem skupnog lova.

(4) Odštetni cjenik za štete na divljači te mjerila i kriterije za naknadu štete na divljači i lovištu donosi Ministarstvo.«.

Članak 38.

U članku 90. stavku 1. brojka: »5« zamjenjuje se brojkom: »3«.

U stavku 2. brojka: »10« zamjenjuje se brojkom: »5«.

Članak 39.

U članku 94. stavku 1. točki 3. riječ: »provoditi« zamijenjuje s riječju: »provodi«.

Članak 40.

U članku 95. stavak 7. mijenja se i glasi:

»(7) Ako lovni inspektor utvrdi kako je povredom propisa počinjen prekršaj ili kazneno djelo, uz zapisnik ili rješenje za donošenje kojega je ovlašten, dužan je bez odgode, a najkasnije u roku od 15 dana od dana završetka nadzora, podnijeti optužni prijedlog ili podnijeti kaznenu prijavu zbog počinjenja kaznenog djela.«.

Članak 41.

U članku 96. stavku 1. točka 1. mijenja se i glasi:

»1. ako pravo lova u lovištu ili dijelu lovišta dade u potkoncesiju ili podzakup suprotno odredbi članka 6. stavka 2. ovoga Zakona,«.

Točka 9. mijenja se i glasi:

»9. ako nema organiziranu stručnu i lovočuvarsku službu (članak 57. stavak 1., 2. i 5.),«.

U točki 12. iza riječi: »lovnogospodarske« dodaju se riječi: »i lovnotehničke«.

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Za prekršaje iz stavka 1. točke 3., 5. i 7. ovoga članka kaznit će se stručna osoba novčanom kaznom od 7.000,00 do 10.000,00 kuna (članak 57. stavak 2. i 3.).«.

Članak 42.

U članku 97. stavku 1. točki 5. iza riječi: »na propisan način« dodaju se riječi: »te ako ne izdaje propisanu dokumentaciju«, a iza brojke: »4.« dodaju se riječi: » i 5.«.

Članak 43.

Članak 98. mijenja se i glasi:

»(1) Novčanom kaznom od 20.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba:

1. ako u propisanom roku ne dostavi podatke za Središnju lovnu evidenciju (članak 8. stavak 1.),

2. ako vidljivo na određenim mjestima ne obilježi granice lovišta ili ne omogući u lovištu znanstvenoistraživački rad ili to omogući bez dopuštenja Ministarstva ili vidno ne obilježi površine za znanstvenonastavni rad (članak 11. stavak 4. i članak 12. stavak 1.),

3. ako ne provodi određene mjere uzgoja i zaštite divljači (članak 51. stavak 1. točka 8., 9. i 12.),

4. ako oštećuje ili uništava lovnogospodarske ili lovnotehničke objekte ili znakove granica lovišta (članak 53.),

5. ako pastirskog psa pušta u lovište bez nadzora ili daleko od stada, odnosno ako pse ili mačke njihovi vlasnici puštaju u lovište bez nadzora (članak 55. stavak 1. i 2.),

6. ako sredstva za zaštitu bilja (biološka, kemijska i tehnička) upotrijebi na način koji je štetan za divljač te na način kojim se ugrožava i onečišćava okoliš ili pali strnište, kukuruzište, tršćake ili slično bez prethodne obavijesti lovoovlaštenika u određenom roku ili ako pri obavljanju radova poljoprivrednim strojem nema u funkciji uređaj za plašenje divljači (članak 56. stavak 1., 2. i 3.),

7. ako bez odgode ne prijavi lovnom inspektoru odstrjel ranjene ili bolesne divljači uz priloženo uvjerenje nadležne veterinarske službe (članak 61. stavak 2.),

8. ako lovi divljač pticama grabljivicama, a nema sokolarski ispit, odnosno nema dopuštenje lovoolaštenika (članak 64. stavak 4.),

9. ako lovi ili dopusti lov sa psom koji ne udovoljava propisanim uvjetima ili lovi pojedinu divljač u određenim područjima bez odgovarajuće vrste psa (članak 67. stavak 1. i 2.),

10. ako ne ocijeni trofej divljači, ne vodi propisanu evidenciju ili ako ne dostavi izvješće HLS-u u određenom roku (članak 70. stavak 1., 2. i 7.),

11. ako vrhunski trofej divljači trajno iznese u inozemstvo (članak 71. stavak 1.),

12. ako divljač ili njezine dijelove drži, prevozi ili prenosi izvan lovišta ili površina iz članka 9. stavka 2. ovoga Zakona, skladišti ili pohranjuje, prodaje ili kupuje, dorađuje ili prerađuje te izvozi ili uvozi bez potvrde o podrijetlu divljači i njezinih dijelova ili ako nije označena odgovarajućom oznakom ili ako trguje onim vrstama divljači koje se ne nalaze na dodatku III/1 i III/2 Direktive o pticama (79/409/EEZ od 2. travnja 1979.) ili ako ne izdaje propisane obrasce (članak 74. stavak 1., 2., 3., 5. i 6.),

13. ako onemogućava lovoovlašteniku da na njihovu zemljištu poduzima mjere za sprečavanje štete od divljači (članak 79. stavak 1. točka 3.),

14. ako lovnom inspektoru ne omogući provedbu inspekcijskog nadzora ili mu ne pruži potrebne podatke i obavijesti (članak 92.),

15. ako ne postupi po rješenju lovnog inspektora (članak 95. stavak 1. i 3.),

16. ako u propisanom roku ne uskladi svoje poslovanje s odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na osnovi njega (članak 104.).

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 5.000,00 do 8.000,00 kuna.

(3) Za prekršaje iz stavka 1. točke 1., 10. i 14. ovoga članka kaznit će se stručna osoba novčanom kaznom od 7.000,00 do 10.000,00 kuna.(članak 57.stavak 2. i 3.).«.

Članak 44.

Članak 99. mijenja se i glasi:

»Novčanom kaznom od 10.000,00 do 15.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba:

1. ako počini koju od radnji iz članka 96. stavka 1. ovoga Zakona,

2. ako počini koju od radnji iz članka 97. stavka 1. ovoga Zakona,

3. ako počini koju od radnji iz članka 98. stavka 1. ovoga Zakona.«.

Članak 45.

U članku 100. stavku 1. točka 3. mijenja se i glasi:

»3. ako lovi divljač bez lovačke iskaznice s važećom identifikacijskom markicom za pojedinu lovnu godinu, bez odgovarajućeg oružnog lista i bez prethodno pisanog dopuštenja (članak 68. stavak 1.),«.

Točka 6. mijenja se i glasi:

»6. ako počini koju od radnji iz članka 96. stavka 1. točke 3., 5., 10., 11. i 12., članka 97. stavka 1. točke 1., 2., 3, 4. i 6. i članka 98. stavka 1. točke 4., 5., 6., 8., 9., 11., 12., 13., 14. i 15. ovoga Zakona.«.

Članak 46.

U članku 101. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»(1) Za prekršaj iz članka 96. stavka 1. točke 2., 3., 10., 11. i 12., članka 97. stavka 1. točke 2., 3., 4. i 6., članka 98. stavka 1. točke 7., 8., 9., 11. i 12. ovoga Zakona uz novčanu kaznu izreći će se i zaštitna mjera oduzimanje predmeta.

(2) Za prekršaj iz članka 96. stavka 1. točke 3., 10., 11. i 12., članka 97. stavka 1. točke 2., 3. i 4. ovoga Zakona uz novčanu kaznu izreći će se i zaštitna mjera zabrane lova od jedne do dvije godine.«.

Stavak 4. briše se.

Članak 47.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim odredbe članka 35. stavka 7. koja stupa na snagu na dan pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Klasa: 323-01/09-01/01

Zagreb, 19. lipnja 2009.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.

Zadnja izmjena Srijeda, 22 Veljača 2012 13:58
K2 Items

PROMOCIJE

NL Pure 32 300x250ani CRO
fanzoj-lovac-info.jpg
lovac kuhada reklama banner veliki2023

Novo objavljeno