Pravilnik o izm. i dop. Pravilnika o sadržaju i načinu vođ. središnje lovne evidencije (NN 073/2010)

Napisao  Četvrtak, 29 Srpanj 2010 19:29

MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

2182

Na temelju članka 8. stavka 2. Zakona o lovstvu (»Narodne novine«, broj 140/05 i 75/09) ministar regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA SREDIŠNJE LOVNE EVIDENCIJE

Članak 1.

U Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja središnje lovne evidencije (»Narodne novine«, broj 67/06), u članku 2. riječi: »poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva« zamjenjuju se riječima: »nadležnom za poslove lovstva«.

Članak 2.

U članku 3. brišu se riječi: »pravne i fizičke osobe ovlaštene za izradu lovnogospodarskih osnova, programa uzgoja divljači i programa zaštite divljači (u daljnjem tekstu: izrađivači)«.

Članak 3.

U članku 4. točki 1. iza alineje 9. dodaju se alineje 10. i 11. koje glase:

»– karta lovišta

– odluka o ustanovljenju lovišta«.

U točki 2. alineji 7. iza riječi: »godišnja« dodaje se riječ i znak: »naknada/«.

Točka 3. mijenja se i glasi:

»3. podaci o ovlašteniku prava lova

– prezime ili naziv ovlaštenika prava lova

– ime

– šifra

– OIB

– ulica i kućni broj

– prebivalište ili sjedište

– tip ovlaštenika prava lova

– odgovorna osoba«.

U točki 5. briše se alineja 3.

Točka 6. se briše.

U dosadašnjoj točki 7. koja postaje novom točkom 6. brišu se riječi: »(obrazac PPD-3)«.

Članak 4.

U članku 5. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»Broj lovišta iz stavka 1. ovoga članka je jedinstven, nepromjenjiv i neponovljiv.«.

Članak 5.

U članku 6. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»Broj ugovora iz stavka 1. ovoga članka je jedinstven, nepromjenjiv i neponovljiv.«

Članak 6.

Članak 7. se mijenja i glasi:

»Obaveze županija i Grada Zagreba – upravnih odjela nadležnih za poslove lovstva u okviru SLE jesu:

– unositi podatke iz članka 4. točaka 1. do 4. ovoga Pravilnika za zajednička lovišta;

– unositi podatke iz članka 4. točke 5. ovoga Pravilnika za zajednička lovišta koji se odnose na planirano po lovnogospodarskoj osnovi ili programu uzgoja divljači;

– dostavljati Ministarstvu u elektronskom obliku karte lovišta, odluke o ustanovljenju lovišta i ugovore o zakupu prava lova u zajedničkim lovištima, najkasnije u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu odnosnog akta;

– prikupljati, sistematizirati, organizirati i usklađivati prostorne i druge podatke na jedinstven, učinkovit i odgovoran način;

– osigurati zaštitu pristupu podataka;

– omogućiti ispunjenje obaveza razmjene i pristupa informacijama.«

Članak 7.

Članak 8. se mijenja i glasi:

»Obaveze ovlaštenika prava lova u okviru SLE jesu:

– dostavljati ili unositi podatke iz članka 4. točke 5. ovoga Pravilnika koji se odnose na izvršenje plana za proteklu lovnu godinu u skladu s člankom 8. stavkom 1. Zakona o lovstvu;

– obavještavati Ministarstvo o svakoj izmjeni podataka o ovlašteniku prava lova u roku od 15 dana od dana nastanka promjene.«

Članak 8.

Članak 9. se mijenja i glasi:

»Rok za unos podataka iz članka 4. točaka 1. do 4. ovoga Pravilnika je 15 dana od dana stupanja na snagu odnosnog akta.

Rok za unos podataka iz članka 4. točke 5. ovoga Pravilnika koji se odnose na planirano po lovnogospodarskoj osnovi ili programu uzgoja divljači je 30 dana od dana ovjere lovnogospodarske osnove ili programa uzgoja divljači.«

PRIJELAZNE ODREDBE

Članak 9.

Podatke iz članka 4. točke 5. Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja središnje lovne evidencije (»Narodne novine«, broj 67/06.) za zajednička lovišta koji se odnose na planirano po lovnogospodarskoj osnovi ili programu uzgoja divljači ovjerenih prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika, županije i Grad Zagreb dužni su unijeti u SLE u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/10-02/03

Urbroj: 538-08-10-10

Zagreb, 28. svibnja 2010.

Potpredsjednik Vlade
Republike Hrvatske
i ministar regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.

Zadnja izmjena Srijeda, 22 Veljača 2012 13:58
K2 Items

PROMOCIJE

NL Pure 32 300x250ani CRO
fanzoj-lovac-info.jpg
lovac kuhada reklama banner veliki2023

Novo objavljeno