Djeca u lovištu, sudjelovanje ili pomaganje u lovu - što kaže zakonodavstvo

Napisao/la  Nedjelja, 26 Siječanj 2014 23:51

djeca-lov 2Zakonom o lovstvu i podzakonskim aktima donijetim na temelju tog Zakona također je jasno i nedvojbeno utvrđeno tko, kada i pod kojim uvjetima može izvršavati pravo odstrela divljači pa je izričito zabranjeno da to pravo vrši dijete.  Svi važeći zakonski propisi u Republici Hrvatskoj kao i podzakonski akti donijeti na temelju tih zakona zabranjuju da se djetetu daje na uporabu lovačko oružje. Također dijete ne može sudjelovati u lovu kao pogonič, nosač odstrijeljene divljači ili voditelj pasa i sl. Na pitanje da li se dijete može koristiti u reklamama, promidžbenim materijalima, videozapisima, fotografijama i sl. u cilju  afirmacije lovstva odgovor je niječan.

djeca-lov 1

(Fotografija iz Turske, u Hrvatskoj nošenje odstrijeljene divljači i držanje oružja od strane djeteta nije dozvoljeno, dijete s fotografije izišlo u Turskom lovačkom magazinu)

Svi važeći zakonski propisi u Republici Hrvatskoj kao i podzakonski akti donijeti na temelju tih zakona zabranjuju da se djetetu daje na uporabu lovačko oružje.

Pojam djeteta definiran je među narodnom Konvencijom o pravima djeteta (Ženevska deklaracija o pravima djeteta iz 1924., Deklaracija o pravima djeteta koju su Ujedinjeni narodi usvoji 20. studenog 1989. godine a koja je priznata u Općoj deklaraciji o ljudskim pravima) koja u članku 1. propisuje da je dijete svaka osoba mlađa od 18 godina osim ako se posebnim zakonom koji se primjenjuje na dijete granica punoljetnosti ne odredi ranije. Konvencija o pravima djeteta od 20. studenog 1989. godine a koju je ratificirao Sabor RH postala je dio njenog pravnog poretka te se primjenjuje u Republici Hrvatskoj kao propis najvišeg ranga.

djete-lov-turska-magazin
(U Hrvatskoj je ovakvo korištenje djece u marketinške svrhe zabranjeno, naslovnica Turskog lovačkog magazina)

Suglasno odredbama te Konvencije te odredbi članka 5. Direktive Europskog parlamenta i Vijeća Europske unije od 21. svibnja 2008. Zakon o oružju Republike Hrvatske (Narodne novine 63/07, 146/08, 569/12) u svome članku 32. stavak 7. propisuje da je oružje zabranjeno davati na uporabu djeci osim prema odredbama citiranog Zakona (zračnim oružjem te lukom smiju se koristiti i djeca starija od 11 godina na športskim strelištima pod nadzorom trenera). Da je tome tako jasno proizlazi iz članka 10. citiranog Zakona koji propisuje opće uvjete za nabavu lovačkog oružja te kao donju granicu uzima punoljetnost, dakle 18 godina, osobe koja može nabavljati, držati i upotrebljavati lovačko oružje.

dijete-guske

(Fotografija iz SAD)

Zakonom o lovstvu i podzakonskim aktima donijetim na temelju tog Zakona također je jasno i nedvojbeno utvrđeno tko, kada i pod kojim uvjetima može izvršavati pravo odstrela divljači pa je izričito zabranjeno da to pravo vrši dijete. Također dijete ne može sudjelovati u lovu kao pogonič, nosač odstrijeljene divljači ili voditelj pasa i sl.

Kako je lovstvo gospodarska, turistička i rekreativna djelatnost koja se prema stajalištu sudske prakse, a pozivajući se na odredbe Zakona o obveznim odnosima, smatra opasnom djelatnošću to je sudjelovanje djece u izvršavanju prava lova najstrože zabranjeno i podliježe zakonskim sankcijama te intervenciji pravobraniteljice za djecu Republike Hrvatske. 

Pod pojmom uporabe lovačkog oružja podrazumijeva se svaki fizički kontakt djece sa lovačkim oružjem kako to jasno propisuje odredba članka 30. Zakona o oružju.

engleska-fazani

(Fotografija iz SAD, Minesota. u Hrvatskoj je zabranjeno davanje djeci u ruke odstrijeljene divljači jer može utjecati na njihovo duševno zdravlje i ovakve edukativne radionice se ne održavaju)

Na pitanje da li se dijete može koristiti u reklamama, promidžbenim materijalima, videozapisima, fotografijama i sl. u cilju afirmacije lovstva odgovor je niječan jer se upravo Konvencija o pravima djeteta mora tumačiti jedino i isključivo na način da se djeca zaštite od gospodarske i druge eksploatacije poglavito za djelatnosti koje same po sebi i svojoj prirodi predstavljaju opasnost (a uporaba lovačkog oružja to jest) pa je intervencija pravobraniteljice za djecu u tim i takvim slučajevima ne samo opravdana već i nužna poglavito kada se djeca snimaju sa lovačkim oružjem ili pak sa odstrijeljenom divljači.

nosenje-divljaci-djeca-engleska

(Fotografija iz Engleske, Kent, u Hrvatskoj je zabranjeno davanje djeci u ruke odstrijeljene divljači jer može utjecati na njihovo duševno zdravlje)

Međunarodna udruga psihijatara i psihologa osuđuju nazočnost djece kod odstreljivanja divljači držeći da to može štetno utjecati na njihovo duševno zdravlje. S druge pak strane analizirajući lovačke običaje a poglavito pregledom lovačke publicistike i lovačkih časopisa vidljivo je da se naprijed istaknute zabrane ozbiljno krše, jako malo sankcioniraju što je još jedan dokaz da pravna regulativa iz ove oblasti još uvijek nije zaživjela u hrvatskoj lovačkoj praksi.

No, bez obzira na to zakone valja dosljedno poštivati a djeci onemogućiti sudjelovanje u bilo kakvim aktivnostima u lovstvu koje bi ugrozilo njihov život, zdravlje a posebno što bi moglo utjecati na njihov duševni razvoj.

djeca-lov 3

(Fotografija je iz SAD jer vabljenje divljači u lovištu smatra lovom, a lov djeci u Hrvatskoj nije dozvoljen)

Autor: Mladan Vidović, mag. iur. 
Fotografije naših Facebook prijatelja, komentari fotografija Lovac.info
Zadnja izmjena Utorak, 28 Siječanj 2014 00:28
K2 Items

-

125yrs 300x250px CRO

fanzoj lovac info
ritosa lovac info
ma ra lovac infp

lovac kuhada reklama banner veliki2023

Novo objavljeno