Što nakon vučje gozbe na domaćim životinjama?

Napisao/la  Subota, 29 Studeni 2014 09:02

Koliko su vlasnici stoke (pastiri) u neravnopravnom položaju u odnosu na državnu birokraciju dovoljno je samo citirati dio članka 3. Pravilnika koji kaže da se kriteriji za utvrđivanje nadoknade štete objavljuju na internetskoj stranici resornog ministarstva.

Na temelju zapažanja pastira koji čuvaju sit­nu i krupnu stoku kao i ovlaštenika prava lova na po­dručju Republike Hrvatske došlo je do povećanja broja jedinki strogo zaštićene divlje svojte - vuka (Canis lupus), a što se ujedno i manifestira na šteti koju ta zvijer čini na domaćim životinjama.

Vlasnici krupne i sitne stoke postupajući sukladno Pravilni­ku o postupku sprječavanja i nadoknade štete od životinja strogo zaštićenih divljih svojti (Narodne novine 158/09), a čije su odredbe još uvijek na pravnoj snazi na temelju Za­kona o zaštiti prirode (Narod­ne novine 80/13) uredno, savjesno i odgovorno prijavljuju štete, štete se utvrđuju i proc­jenjuju od ovlaštenih vještaka koje je imenovalo Ministar­stvo zaštite prirode i okoliša, ali na žalost vrlo rijetki uspije­vaju da im se štete i nadokna­de pa makar i u simboličnim iznosima.

Koliko su vlasnici stoke (pasti­ri) u neravnopravnom položa­ju u odnosu na državnu biro­kraciju dovoljno je samo citi­rati dio članka 3. spomenutog Pravilnika koji kaže da se kriteriji za utvrđivanje nadok­nade štete objavljuju na inter­netskoj stranici resornog mi­nistarstva. Dakle, ministar se stavlja iz­nad Zakona o obveznim od­nosima, ministarstvo preuzi­ma ulogu Sabora Republike Hrvatske i izvrgava ruglu na­čelo pravednosti u postupku nadoknade štete.

Opće poznata je činjenica ko­ju ne treba dokazivati da je stupanj informatičkog obrazo­vanja naših pastira i vlasnika sitne i krupne stoke nažalost na niskoj razini te da se njih vrlo malo zna i može koristiti informatičkim sustavom pa samim tim nisu im dostupne ni informacije na internetskim stranicama ministarstva.

Ti kriteriji dakle, nemaju svoje uporište u zakonima Republi­ke Hrvatske već su oni rezul­tat subjektivne procjene dr­žavnih birokrata. Kada su u pitanju vještaci ovlašteni za utvrđivanje i procjenu štete od životinja strogo zaštićenih divljih svojti, njihovu evidenciju, adrese prebivališta i kontakt telefone vodi ministarstvo, a popis se također nalazi na internetskoj stranici ministarstva, što tako­đer znatno otežava vlasnicima stoke da s njima stupe u kontakt jer je rok u kojem se šteta može prijaviti veoma kratak.

Kada zaštićene velike zvijeri počine štetu na divljači valja naglasiti da se ista ne nadok­nađuje pa tako ovlaštenici prava lova ostaju prikraćeni i više nego vlasnici domaće sto­ke. Koliko je državna administra­cija neosjetljiva na štetu koju trpe stočari ilustrira i činjenica da su oni čak dužni čuvati ostatke domaće stoke (strvi­nu) koji su ostali nakon „vučje gozbe“.

Nitko tko je ekološki osviješ­ten ne želi da se uništi vučja populacija niti bi želio da se u praksi realizira knjiga Tama­njenje vukova od mr. Antuna Šooša, ali isto tako još manje bi željeli i smjeli dopus­titi da se vučja populacija hrani mukom seljaka i stočara bez nadoknade. Ne može se dati zaštiti vuka veći značaj i prioritet od zašti­te seljaka i stočara. To pravo na nadoknadu štete mora biti potpuno i stvarno a ne samo na razini simbolike i teorijsko-pravne mogućnosti.

Nitko tko je ekološki osviješten ne želi da se uništi vučja populacija, ali isto tako još manje bi željeli i smjeli dopustiti da se vučja populacija hrani mukom seljaka i stočara bez naknade. Ne može se dati zaštiti vuka veći značaj i prioritet od zaštite seljaka i stočara!

objavljeno: Glas lova i ribolova, siječanj 2014

Mladan VIDOVIĆ, dipl. iur.
Zadnja izmjena Ponedjeljak, 01 Prosinac 2014 01:39
K2 Items

PROMOCIJE

NL Pure 32 300x250ani CRO
fanzoj-lovac-info.jpg
lovac kuhada reklama banner veliki2023

Novo objavljeno