Lovstvo i lovačke organizacije

Napisala  Nedjelja, 26 Travanj 2015 17:29
Šumava, jaro na Zhůří Šumava, jaro na Zhůří Pavel Ouředník

Zaštita prirode i očuvanje okoliša za nas danas, a sutra za naše potomke temelj su opstanka flore i faune, zemlje, vode i zaraka - i nas samih

Pojavom čovjeka, i njegovo djelovanje i zahvati na prirodu i okoliš doveli su do sadašnjeg stanja i ugrožavanja svega živog i neživog na planetu Zemlji, a da bi se takvo stanje spriječilo ili bar usporilo donosi se niz propisa u svim područjima ljudskog djelovanja vezano uz zaštitu prirode i očuvanje okoliša.
Tako i lovstvo kao djelatnost i lovačke organizacije koje se njime bave i direktno zahvaćaju u prirodu imaju posebnu odgovornost poštovanja i provođenja propisa vezanih uz zaštitu prirode i očuvanje okoliša. Uz propise koji obvezuju, a donose ih državne institucije, i sami lovci mogu dati još veći doprinos u očuvanju prirode i zaštiti okoliša donošenjem propisa - pravilnika u okviru svojih organizacija te i u svojim aktima (statut, pravilnici) ugraditi odredbe koje govore o zaštiti prirode i sankcijama u slučaju nepoštovanja vanjskih propisa ili odluka unutar lovačkih organizacija. Ulazak Republike Hrvatske u Europsku uniju znači još jači monitoring u postupanju i provođenju tih propisa, no detalji i sama tehnika provođenja ostaje na nama. U RH postoji mnogo smjernica i propisa iz područja očuvanja prirode i zaštite okoliša (Nacionalni plan djelovanja na okoliš, Nacionalna strategija zaštite okoliša, Zakon o zaštiti okoliša, Zakon o zaštiti prirode, Zakon o zaštiti životinja, Zakon o zaštiti zraka, Zakon o zaštiti bilja, Pravilnik o visini naknade štete prouzročene nedopuštenom radnjom na zaštićenim životinjskim vrstama, Pravilnik o proglašavanju divljih svojti zaštićenim i strogo zaštićenim, Pravilnik o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama, Pravilnik o vrstama stanišnih tipova, karti staništa, ugroženim i rijetkim stanišnim tipovima te o mjerama za očuvanje stanišnih tipova itd.). I u lovnom zakonodavstvu postoji niz propisa i članaka koji se odnose na zaštitu prirode, od Zakona o lovstvu, Pravilniku o sadržaju, načinu izrade i postupku donošenja, odnosno odobravanja lovnogospodarske osnove, programa uzgoja divljači ima zaštite divljači, Pravilnika o osposobljavanju kadrova u lovstvu (u programu osposobljavanja za lovca i lovočuvara), te obvezno u ugovoru o koncesiji ili zakupu lovišta (mjere i uvjeti zaštite prirode izdani od tijela nadležnog za zaštitu prirode, odnosno prethodna suglasnost ako se lovište nalazi na zaštićenim dijelovima prirode). Tako je i Hrvatski lovački savez donio 23. ožujka 2001. godine Pravilnik za očuvanje i zaštitu prirode i okoliša, gdje u čl.9. propisuje: "Povjerenstvo za očuvanje i zaštitu prirode i okoliša pri HLS-u imenuje Izvršni odbor Skupštine HLS, kao i pri županijskim savezima. U lovačkim udrugama povjerenika za zaštitu prirode i okoliša imenuje njihov izvršni odbor".
Koliku važnost HLS daje potrebi za očuvanjem prirode i okoliša vidi se i iz čl. 11. istog pravilnika, gdje se za postignite rezultate u očuvanju prirode i okoliša dodjeljuju priznanja, plakete i odličja za udruge i pojedince u skladu s Pravilnikom o dodjeli lovačkih odličja. Svaka članica HLS-a (lovački savezi županija, lovačke udruge i društva) dužna je poštovati i provoditi akte i odluke HLS-a, što znači u praksi da bi ovaj pravilnik trebalo oživotvoriti.
Slijedom navedenog u digitalnom Priručniku oglednih akata za lovačke udruge i lovačka društva u oglednom Statutu uz niz članaka gdje se govori o zaštiti prirode, posebno članak 54. govori o pravima i obvezama Povjerenika za ekologiju i zaštitu prirode, čime bi bila obuhvaćena cijela RH, a podaci takovog monitoringa na korist lovačkim organizacijama i državnim institucijama. Priručnik se nalazi na www. Lovački savez Sisačko-moslavač- ke županije.
Lovna kronika za svaku lovnu godinu evidentira sva zbivanja u lovištu koja bitno utječu na lovno gospodarenje, uz ostalo i stanje biljnih zajednica i životinjskih vrsta. Lovnogos- podarska osnova se izrađuje na temelju lovnoproduktivne površine (LPP) dijelova lovišta u kojima određena vrsta divljači ima sve prirodne uvjete za obitavanje (prehranu, napajanje, razmnožavanje i sklanjanje), kao i gospodarski kapacitet lovišta (GK), što se sve utvrđuje bonitiranjem lovišta koja vrijednost isključivo ovisi o samoj prirodi sada i njenom očuvanju za budućnost.

Objavljeno i u Glas lova i ribolova siječanj/2012, Autor: Ronald Pichler
Zadnja izmjena Nedjelja, 26 Travanj 2015 18:51
K2 Items

PROMOCIJE

NL Pure 32 300x250ani CRO
fanzoj-lovac-info.jpg
lovac kuhada reklama banner veliki2023

Novo objavljeno