Povijest krivolova u našim lovištima - 2. dio

Napisala  Nedjelja, 07 Lipanj 2015 19:33

Taktike i tehnike otkrivanja protuzakonitog lova (II. dio)


U slučaju prijave policiji o posto­janju protuzakonitog lova ista tada vrši obilazak lovišta, posta­vlja zasjede i vrši praćenje osum­njičenika na putu, kod vozila i stana, a u svom radu upotreblja­va tehnička sredstva (fotoaparat, kamera, sisteme praćenja putem signala, IC-uređaji za noćno gle­danje).
Kada se protuzakoniti lov dogo­di utvrđuje se vrijeme i mjesto odstrjela i uginuća divljači, vrši se vještačenje zrna radi usporedbe s oružjem iz kojega je pucano, utvrđuje se kretanje osoba i vozila u vrijeme, prije i poslije odstijela i uginuća divljači u slučaju da se počinitelj ili pomoćnik vraća po ubijenu ili ranjenu divljač, te po­sebno utvrđuju i fiksiraju tragovi na mjestu odstrjela (zrna, čahu­ra, odjeća, obuća, vozila, izluče- vine i dr.).
Kod osumnjičenika vrši se uspo­redba tragova s mjesta protuza­konitog lova (oružja, u prostori­jama, vozilu, odjeći i obući, a može se izvršiti i DNK analiza odgovarajućih tragova tjelesnih izlučevina s mjesta događaja, u vozilu, na divljači i osumnjičeni­ku radi usporedbe (krvi, urina, pljuvačke, znoja i dr.).

LOVOKRADICE (ZVJEROKRADICE) I KRIVOLOVCI

Vršitelje protuzakonitog lova di­jelimo na dvije osnovne skupine: lovokradice (zvjerokradice), a to su osobe bez položenog lovač­kog ispita i krivolovce, koji su osobe s položenim lovačkim ispi­tom.
Udio kaznenih djela (Protuza­koniti lov iz članka 258. KZ-a u ukupnom broju kaznenih djela kroz razdoblje od 2003. do 2012. godine) iznosi 0,3 posto. Pregled izvršenih kaznenih djela protu­zakonit lov opisano u članku 258. KZ-a za vremensko razdoblje od 2003. do 2012. godine: U dalj­njem tekstu podaci znače godina / prijavljeno kaznenih djela / rješenih kaznenih djela.
U 2003. godini prijavljeno je 195 a razriješeno 126 kaznenih djela dakle
2003./195/126
2004./186/108;
2005./187/117
2006./200/114;
2007./193/119
2008./219/150;
2009./232/136
2010./174/102;
2011./171/95
2012./178/100.
Prosječno u ovih devet godina prijavljena su 193 kaznena djela, a riješeno je 117. (podaci iz sta­tistike MUP-a RH). Lovokradice (zvjerokradice) osobe su koje poznaju terene gdje vrše protuzakoniti lov, jer ponekad i borave tu, ili u blizini lovišta, te imaju suradnike na terenu. Dolaze vozilom, ili ih suradnik doveze i dođe po njih i lovinu, a love i noću iz vozila s upaljenim svjetlima. Love svu divljač. Odgovaraju za protuza­koniti lov (zatečeni s oružjem u lovištu s dozvolom ili bez dozvole za držanje i nošenje oružja), ili za protuzakoniti lov i protuzakoniti odstijel divljači (odstrijeljena di­vljač).
Krivolovac može biti i obično član lovačke udruge ili društva te vrši protuzakoniti lov u svom lovištu ili tuđem lovištu. Dolazi vozilom ili ga suradnik doveze i dođe po njega i lovinu, ili se sam kasnije vrati po skrivenu lovinu. Može vršiti protuzakoniti lov bez dopuštenja za lov divljači (zate­čen u lovu bez dopuštenja za odstijel divljači), a odstreljuje svu divljač (odstrijeljena divljač), ili s dopuštenjem za lov divljači (odstreljuje lovostajem zaštiće­nu divljač ili odobrenu odstrijeljenu divljač ne prijavi po pro­pisu) što je daleko češći slučaj, jer je s dopuštenjem za lov divlja­či ipak legalno s oružjem u loviš­tu i dok ne izvrši protuzakoniti odstrijel divljači ne vrši povredu zakona i ne treba se skrivati. Radi spiječavanja vršenja protuzakonitoga lova potrebno je vrši­ti stalne kontrole lovišta putem lovočuvarske službe, ali i svih lovaca udruge (lovačke ophod­nje). Potrebno je pratiti tko i s
čim ulazi u lovište (najlakše lovci koji eventualno prebivaju u mjestima u okviru lovišta). Sva­ko sumnjivo kretanje i ponaša­nje, a posebice uočavanje oružja u nepoznatih osoba u lovištu tre­ba smjesta prijaviti policijskoj upravi.
Nikako ne treba sam lovac-lovočuvar ulaziti u sukob s osobama zatečenim u lovištu, pa ako nije u mogućnosti dobrovoljno izvršiti svoje ovlasti dane mu prema Pravilniku o lovočuvarskoj službi, jednostavno treba izvršiti dojavu policiji. Posebno je opasno pri­bližavati se i tražiti osobe po noći, jer može doći do upotrebe oružja od strane nepoznatih oso­ba, dovoljno je zapisati brojeve registracijskih tablica vozila, ako ih ima, i takve osobe prijaviti te sačekati dolazak policije. Mobitel, fotoaparat, ili kamera, ako je moguće, mogu veoma pomoći lovočuvaru. U slučaju pronalas­ka odstrijeljene divljači odmah dojaviti policiji i lovniku, a po­trebno je osigurati mjesto radi očuvanja eventualnih tragova, ništa ne dirati, a samu divljač ne micati radi policijskog očevida. Gdje je više protuzakonitog lova potrebno je češće vršiti posebne kontrole zatečenih osoba i lova­ca u lovištu i njihovog lovnog statusa putem izdanih odobrenja za lov divljači, dozvole za držanje i nošenje oružja, provjeriti zate­čena vozila, odnosno brojeve re­gistracijskih tablica kako bi se saznao vlasnik vozila pa potom provjeriti da li mu je izdano odobrenje za lov divljači (kod lovnika i pomoćnih lovnika) ako osobno nije zatečen kod vozila ili nađena u lovištu. U tu svrhu bilo bi dobro da i svako lovačko druš­tvo (posebno veća društva), ima evidenciju registarskih tablica vozila svojih lovaca što poštenim i dobronamjernim lovcima neće smetati, a odmah će se na licu mjesta utvrditi pripada li to vozi­lo domaćem lovcu ili stranoj oso­bi i time znatno olakšati lovočuvarima kontrolu lovišta.

Uz protuzakoniti lov ide i često ugrožavanje života osoba koje naiđu ili su u blizini vršitelja protuzakonitog lova u obliku ra­njavanja ili oduzimanja života vatrenim oružjem, budući da se krivolovac žuri da što prije ubije divljač i pobjegne s mjesta izvr­šenja, što mu znatno smanjuje opreznost i pozornost na što pu­ca. Ovisno o okolnostima doga­đaja u tom slučaju počinitelj od­govara prema KZ-u i za uboj­stvo, ubojstvo iz nehaja i tjelesnu ozljedu ranjavanjem.

TRGOVANJE ZAŠTIĆENIM VRSTAMA PTICA

Tu još ide i trgovanje zaštićenim prirodnim vrijednostima - najče­šće zaštićenim i strogo zaštiće­nim pticama stranim državljani­ma kroz omogućavanje protuza­konitog lova i prenošenja preko granice (čl.202. KZ-a N.N.Br. 125/11.), ali i ostalih di­vljih svojti.
Protuzakoniti lov se vrši u držav­nim, županijskim-zajedničkim i šumarijskim lovištima gdje god okolnosti idu na ruku takvim osobama (slaba kontrola lovišta, veličina lovišta i pogodnost tere­na za skrivanje po dolasku i odlasku iz lovišta, gustoća na­selja i javnih cesta, veza s poma­gačima uz dobro poznavanje te­rena).
Na žalost, uglavnom se izriču preblage i minimalne kazne uz vraćanje oduzetog lovačkog oružja nakon kraćeg vremena, što nije dobra praksa, jer ne djeluje preventivno, nego dolazi i do ponavljanja nedjela. Proved­bu pravnih propisa vezanih uz protuzakoniti lov nadzire Minis­tarstvo poljoprivrede putem lov­nih inspekcija i MUP preko svoj­ih policijskih uprava na temelju povrede čl. 258. Kaznenog zako­na N.N.Br.l 10/97. prije, a od 1.1.2013. čl.202. i 204. Kaznenog zakona N.N.Br.125/11. gdje je pisano:
"Trgovanje zaštićenim prirodnim vrijednostima čl.202. (1) Tko protivno propisima trguje, uvozi, izvozi ili prevozi živu ili mrtvu jedinku zaštićene svojte životi­nja, biljaka ili gljiva, ili drugu zaštićenu prirodnu vrijednost, njezine dijelove ili prerađevine dobivene iz nje, ili bez odobrenja iznese iz Republike Hrvatske zaštićenu prirodnu vrijednost ili je ne vrati u Republiku Hrvatsku u roku određenom odobrenjem, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine.
(2) Tko djelo iz stavka 1. ovoga članka učini prema strogo zašti­ćenoj divljoj vrsti životinja, bilja­ka ili gljiva, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.
(3) Tko kazneno djelo iz stavka 1. i 2. ovoga članka počini iz nehaja, kaznit će se kaznom zat­vora do dvije godine.
(4) Nema kaznenog djela iz stav­ka 1. ovoga članka ako je poči­njeno prema neznatnoj količini pripadnika svojte ili druge zašti­ćene prirodne vrijednosti i nez­natno je utjecalo na očuvanje te vrste, ili druge zaštićene prirod­ne vrijednosti".
"Protuzakoniti lov i ribolov čl.204.
(1) Tko lovi divljač u vrijeme lovostaja ili na području na ko­jem lov nije dopušten ili lovi bez položenog lovačkog ispita, kaz­nit će se kaznom zatvora do jed­ne godine.
(2) Tko lovi divljač, ribu ili druge slatkovodne ili morske organiz­me na način ili sredstvima koji­ma se oni masovno uništavaju ili upotrebom nedopuštenih po­moćnih sredstava, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine.
(3) Kaznom iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se onaj koji vrhunski trofej divljači trajno iz­nese u inozemstvo.
(4) Predmeti namijenjeni ili uporabljeni za počinjenje kaznenog djela i ulov će se oduzeti". N.N.Br.125/11. od 07.11.2011.

Objavljeno i u Glas lova i ribolova kolovoz/2013, Autor: Ronald Pichler

 

Zadnja izmjena Nedjelja, 07 Lipanj 2015 20:09
K2 Items

PROMOCIJE

NL Pure 32 300x250ani CRO
fanzoj-lovac-info.jpg
lovac kuhada reklama banner veliki2023

Novo objavljeno